Oznámenie č. 10/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu

Čiastka 4/2008
Platnosť od 15.01.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. novembra 2007 v súlade s článkom 10 ods. 1.

10

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 2007 bola v Soule podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu.

Dohoda nadobudla platnosť 27. novembra 2007 v súlade s článkom 10 ods. 1.

K oznámeniu č. 10/2008 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kórejskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

v záujme rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Hlavné ustanovenia

1. Zmluvné strany podporujú porozumenie medzi príslušnými krajinami prostredníctvom rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu.

2. Všetky aktivity uskutočňované zmluvnými stranami podľa tejto dohody sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa uskutočňujú.

3. Obe zmluvné strany zabezpečia priaznivé podmienky spolupráce v rozsahu tejto dohody.

Článok 2

Kultúra

1. Zmluvné strany podporujú vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry prostredníctvom:

a) vzájomnej priamej spolupráce medzi umeleckými a kultúrnymi inštitúciami oboch krajín v oblasti literatúry, filmu, divadelného umenia, výtvarného umenia, hudby a tradičnej kultúry;

b) účastí autorov, umelcov a kritikov v oblasti literatúry, filmu, divadelného umenia, výtvarného umenia, hudby a tradičnej kultúry na podujatiach organizovaných v príslušnej krajine;

c) podpory organizovania seminárov a prednášok, ako aj iných podujatí týkajúcich sa problematiky kultúry, umenia a literatúry druhej krajiny na ich vysokých školách a v príslušných inštitúciách umeleckého a kultúrneho charakteru;

d) výmeny informácií a materiálov o situácii v kultúrnej politike a o nových smerovaniach v kultúre oboch krajín;

e) výmeny a šírenia rozhlasových a televíznych programov, filmov, kníh, periodík a iných publikácií, ako aj prostredníctvom podpory spolupráce medzi rozhlasovými a televíznymi stanicami, filmovými tvorcami a vydavateľstvami, ktorá je založená na priamych dohodách medzi príslušnými organizáciami, autormi, riaditeľmi a umelcami;

f) prekladania a vydávania umeleckých diel, literárnych a vedeckých prác; formy a rozsah spolupráce v oblasti prekladania a vydávania umeleckých diel, literárnych a vedeckých prác určia priamo príslušné inštitúcie, podnikateľské subjekty a súkromné spoločnosti;

g) podpory výmeny novinárov a spravodajcov a s tým súvisiacou podporou tlačových médií a agentúr a

h) iných foriem spolupráce založenej na vzájomnej dohode zmluvných strán.

2. Zmluvné strany na území svojho štátu podporujú zakladanie umeleckých a kultúrnych inštitúcií druhej zmluvnej strany na základe vzájomného porozumenia a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, pričom ich účel je v súlade s cieľmi tejto dohody.

3. Zmluvné strany sa usilujú o začlenenie dôležitých historických a zemepisných faktov do oficiálnych publikácií druhej krajiny s cieľom umožniť šírenie presných a spoľahlivých informácií o druhej krajine na území svojho štátu.

Článok 3

Školstvo

1. Zmluvné strany podporujú vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania prostredníctvom:

a) výmeny informácií týkajúcich sa vzdelávacieho systému;

b) výmeny informácií o odborných a vedeckých podujatiach uskutočňovaných v oblasti školstva;

c) podpory priamej spolupráce medzi univerzitami a inými vedeckými a vzdelávacími inštitúciami oboch zmluvných strán, obzvlášť vzájomnej výmeny študentov, vedeckých a pedagogických pracovníkov a

d) iných foriem vzájomnej spolupráce založenej na vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

2. V súlade s touto dohodou a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obe zmluvné strany spolupracujú pri vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch oboch krajín.

Článok 4

Šport a mládež

1. Zmluvné strany podporujú výmeny športovcov a športových klubov, ako aj ich vzájomné súťaže, priateľské stretnutia a spoluprácu medzi príslušnými športovými organizáciami.

2. Zmluvné strany podporujú výmenu mládeže a spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami.

Článok 5

Cestovný ruch

Zmluvné strany napomáhajú šírenie informácií týkajúcich sa cestovného ruchu a kúpeľníctva a podporujú vzájomnú spoluprácu v týchto oblastiach.

Článok 6

Spoločná komisia a programy o spolupráci

1. Zmluvné strany vytvoria Spoločnú komisiu (ďalej len „komisia“), ktorú tvoria zástupcovia oboch zmluvných strán.

2. Komisia sa stretáva podľa potreby, dohliada najmä na vykonávanie tejto dohody.

3. So zámerom vykonávania ustanovení tejto dohody vhodným spôsobom príslušné ministerstvá oboch zmluvných strán môžu vytvoriť a vykonávať medzirezortné programy spolupráce, ktoré konkretizujú formu spolupráce, spôsoby jej realizácie a financovania. Komisia môže schvaľovať a kontrolovať takto dohodnuté programy spolupráce.

Článok 7

Účastníci výmen

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe vzájomnosti môžu byť účastníci výmen, ako to ustanovuje táto dohoda v článkoch 2, 3, 4 a 5, vyňatí z povinnosti platiť administratívne poplatky za žiadosť o udelenie povolenia na vstup a prechodný pobyt v príslušnej prijímajúcej krajine v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.

2. Táto dohoda nevyníma účastníkov výmen uvedených v tejto dohode z povinnosti dodržiavať právne predpisy druhej zmluvnej strany počas ich pobytu na území jej štátu.

3. Každá zmluvná strana môže odoprieť vstup alebo skrátiť pobyt účastníkom výmen druhej zmluvnej strany, ktorých považuje za nežiaducich.

Článok 8

Riešenie sporov

Každý spor, vyplývajúci z interpretácie predmetnej dohody, zmluvné strany riešia vzájomnými konzultáciami.

Článok 9

Prerušenie vykonávania dohody

Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodov verejného poriadku, zdravia alebo bezpečnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila vykonávanie dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu diplomatickou cestou o tomto pozastavení.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná po vzájomnom písomnom súhlase zmluvných strán diplomatickou cestou.

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu písomným oznámením diplomatickou cestou o svojom úmysle dohodu vypovedať. Platnosť dohody končí deväťdesiatym (90.) dňom odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strany.

4. Ukončenie platnosti nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli v čase skončenia platnosti tejto dohody úplne ukončené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Dané v Soule 30. októbra 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, kórejskom a anglickom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Robert Fico v. r.

Za vládu Kórejskej republiky:

Min-soon Song v. r.