Redakčné oznámenie č. r1/c83/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.

Čiastka 83/2007
Platnosť od 06.04.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch

V čl. I druhom bode bod 2 má správne znieť:

2. Smernica Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 79/409/EHS, 92/43/EHS, 97/68/ES, 2001/80/ES a 2001/81/ES v oblasti životného prostredia (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.