Redakčné oznámenie č. r1/c206/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 330/2007 Z. z.

Čiastka 206/2007
Platnosť od 30.10.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V článku XX v prvom bode v úvodnej vete majú byť namiesto slov „ods. 2“ správne uvedené slová „ods. 3“.