Oznámenie č. 98/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2007
Platnosť od 08.03.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2007.

98

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny sa týkajú prílohy č. 1 a č. 2 k pôvodnému opatreniu. Ustanovuje sa rozsah regulácie cien hromadne vyrábaných humánnych liekov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2007.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.