Nariadenie vlády č. 88/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2007
Platnosť od 01.03.2007 do30.09.2008
Účinnosť od 01.03.2007 do30.09.2008
Zrušený 373/2008 Z. z.

OBSAH

88

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 694/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 sa na konci pripája tento text:

Tabulka 01

2. V prílohe č. 2 v poradovom čísle 6 (fluroxypyr), v poradovom čísle 7 (metsulfuron-metyl), v poradovom čísle 9 (triasulfuron), v poradovom čísle 11 (bentazón), v poradovom čísle 12 (lambda-cyhalothrin), v poradovom čísle 15 (diquat), v poradovom čísle 25 (glyphosate), v poradovom čísle 28 (isoproturon), v poradovom čísle 29 (ethofumesate), v poradovom čísle 32 (sulfosulfuron), v poradovom čísle 36 (florasulam), v poradovom čísle 37 (metalaxyl-M), v poradovom čísle 59 (trifloxystrobín), v poradovom čísle 61 (mesotrión), v poradovom čísle 63 (isoxaflutole), v poradovom čísle 66 (iodosulfuron), v poradovom čísle 67 (dimethenamid-p), v poradovom čísle 77 (propoxykarbazón) a v poradovom čísle 83 (quinoxyfen) v stĺpci 4 sa slová „30. jún 2007“ nahrádzajú slovami „30. jún 2008“.

3. V prílohe č. 2 v poradovom čísle 50 (iprodión) a v poradovom čísle 98 (metoxyfenozid) v stĺpci 4 sa slová „31. december 2007“ nahrádzajú slovami „30. jún 2008“.

4. V prílohe číslo 2 sa na konci pripája tento text:

Tabulka 02

5. Príloha č. 9 sa dopĺňa bodmi 21 až 27, ktoré znejú:

21. Smernica Komisie 2006/85/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zahrnúť fenamifos a etefón ako aktívne látky (Ú. v. EÚ L 293, 24. 10. 2006).

22. Smernica Komisie 2006/131/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metamidofos ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 349, 12. 12. 2006).

23. Smernica Komisie 2006/132/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť procymidone medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 349, 12. 12. 2006).

24. Smernica Komisie 2006/133/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť flusilazol medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 349, 12. 12. 2006).

25. Smernica Komisie 2006/134/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenarimol medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 349, 12. 12. 2006).

26. Smernica Komisie 2006/135/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť carbendazim medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 349, 12. 12. 2006).

27. Smernica Komisie 2006/136/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dinocap medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 349, 12. 12. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.


Robert Fico v. r.