Oznámenie č. 87/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 49/2007
Platnosť od 01.03.2007

87

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 19. februára 2007 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2007 z 20. decembra 2006 pre odvetvie vodného hospodárstva uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2007 z 23. januára 2007 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 z 8. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 31. marca 2006 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike uzavretej medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

4. Dodatok č. 2 z 20. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 31. marca 2006 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike uzavretej medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5. Dodatok č. 5 z 18. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 2 z 20. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z 21. decembra 2004 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

7. Dodatok č. 3 z 29. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 zo 7. apríla 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským zväzom spracovateľov mäsa.

8. Dodatok č. 3 z 5. januára 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 3. mája 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 1 z 10. januára 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 18. januára 2006 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 2 z 12. januára 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.