Oznámenie č. 86/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 49/2007
Platnosť od 01.03.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 18. marca 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.

86

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. novembra 2006 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 18. marca 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.