Nariadenie vlády č. 85/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení

Čiastka 49/2007
Platnosť od 01.03.2007
Účinnosť od 01.03.2007 do31.03.2018
Zrušený 87/2018 Z. z.

OBSAH

85

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. februára 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e), g) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení sa mení takto:

1. V § 3 odsek 7 znie:

(7) Lekárske ožiarenie na účely biomedicínskeho výskumu musí schváliť príslušná etická komisia.5)“.

2. V § 11 ods. 4 písm. a) sa slová „súhlas etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „stanovisko príslušnej etickej komisie12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 5 a 26 zákona č. 576/2004 Z. z.
§ 16 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“.

3. V prílohe č. 5 v bode 9 Rozsah odbornej prípravy vo vysvetlivkách k tabuľke sa slová „RA – diplomovaní rádiologickí asistenti“ nahrádzajú slovami „RA – rádiologickí asistenti“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.


Robert Fico v. r.