Oznámenie č. 83/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2007

Čiastka 48/2007
Platnosť od 23.02.2007 do29.02.2008
Zrušený 66/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

83

Oznámenie

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos z 15. februára 2007 č. 8/2007 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2007.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 12/2006, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru (oznámenie č. 108/2006 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 8/2007 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.