Nariadenie vlády č. 82/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor

Čiastka 48/2007
Platnosť od 23.02.2007 do31.01.2009
Účinnosť od 01.03.2007 do31.01.2009
Zrušený 20/2009 Z. z.

82

NARIADENIE  VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. januára 2007

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor.1)

§ 2

(1) Osobitná platba na cukor sa poskytne na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.

(2) Žiadosť o osobitnú platbu na cukor2) (ďalej len „žiadosť“) môže podať osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť3) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).

(3) Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky poskytnutia jednotnej platby na plochu4) a predloží zmluvu o dodávke cukrovej repy (ďalej len „zmluva“) z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu5) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“); zmluva sa nepredkladá, ak ju už raz agentúre žiadateľ predložil.

(4) Ak žiadateľ podľa odseku 1 nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.

(5) Suma osobitnej platby na cukor určená podľa osobitných predpisov6) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(6) Suma osobitnej platby na cukor sa upraví podľa osobitného predpisu,7) ak žiadateľ nedodrží podmienky ustanovené v osobitnom predpise.8)

§ 3

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 15. mája kalendárneho roka súčasne so žiadosťou o jednotnú platbu na plochu alebo až po predložení žiadosti o jednotnú platbu na plochu.

(2) Pri prevode poľnohospodárskeho podniku9) alebo jeho časti je nadobúdateľ poľnohospodárskeho podniku alebo jeho časti povinný do 10. júna kalendárneho roka oznámiť tento prevod agentúre.

§ 4

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 82/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

- Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),

- nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

- nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

- rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

- nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

- nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

- nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

- nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

- nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

- nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 093, 30. 3. 2004),

- nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

- nariadenia Rady (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

- nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

- nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

- nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v znení

- nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),

- nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),

- nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),

- nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

- nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

- nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),

- nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. L 116, 29. 4. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 143ba nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

2) Čl. 17a, čl. 19 až 21 a čl. 22 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

3) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

5) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33) v platnom znení.

6) Napríklad § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2808/98 z 22. decembra 1998 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24) v platnom znení, príloha VII písm. k) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

7) Čl. 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

8) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

9) Čl. 74 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 v platnom znení.