Nariadenie vlády č. 81/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu

(v znení č. 50/2008 Z. z.)

Čiastka 48/2007
Platnosť od 23.02.2007 do31.01.2009
Účinnosť od 15.02.2008 do31.01.2009
Zrušený 20/2009 Z. z.

81

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. januára 2007

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.1)

§ 2

(1) Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov2) a dielov pôdnych blokov.3)

(2) Žiadosť o jednotnú platbu na plochu4) (ďalej len „žiadosť“) môže podať osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť5) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“) a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa odseku 1.

(3) Jednotná platba na plochu sa poskytne žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda

a) bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,

b) dosahuje výmeru najmenej jeden hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom,

c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,

d) je udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami uvedenými v prílohe č. 1.

(4) Suma jednotnej platby na plochu určená podľa osobitného predpisu6) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(5) Suma jednotnej platby na plochu sa upraví podľa osobitných predpisov,7) ak

a) žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa prílohy č. 1,

b) na základe vykonaných kontrol sa zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

§ 3

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) do 15. mája kalendárneho roka.

(2) Identifikačný list žiadateľa obsahuje

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,

b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

c) výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu,

d) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

e) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú

a) grafická príloha, v ktorej žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu podľa § 2 ods. 3 a jej využitie,

b) zoznam všetkých poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitie.

(4) Pri prevode poľnohospodárskeho podniku8) alebo jeho časti je nadobúdateľ poľnohospodárskeho podniku alebo jeho časti povinný do 10. júna kalendárneho roka oznámiť tento prevod agentúre.

§ 4

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č.1 k nariadeniu vlády č. 81/2007 Z. z.

DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY

Oblasť Štandardy Podmienky
Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení.
Minimálne krytie pôdy. V termíne od 15. októbra do 1. marca na dieloch pôdnych blokov s priemernou svahovitosťou nad 12o zabezpečiť min. 40 %-né vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou, alebo strniskom.
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky. Zabrániť vhodnými opatreniami na ornej pôde tvorbe ryhovej erózie s eróznou ryhou nad 20 cm.
Zachovávanie terás. Likvidovať existujúce terasy vinohradov je zakázané.
Organické zložky pôdy
Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných
praktík.
Striedanie plodín. Nepestovať na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
Správa polí so strniskom. Vypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.
Štruktúra pôdy
Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení.
Vhodné používanie strojov. Nevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.
Minimálna miera údržby
Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť.
Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimy. Dodržiavať minimálne zaťaženie 0,2 veľkej dobytčej jednotky1) polygastrických zvierat na hektár trvalých trávnych porastov alebo obhospodarovať deklarované plochy trvalých trávnych porastov bez použitia mulčovania. Minimálne zaťaženie sa v každom ďalšom roku nasledujúcom po roku 2007 zvýši o 0,05 veľkej dobytčej jednotky na hektár. Udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením alebo spásaním podľa sledovaného obdobia.
  Nadmorská výška  
(m n. m.):
  Prvá kosba alebo prvé mulčovanie*)   
do:
  Prvý pasienkový cyklus najneskôr  
od:
0 – 400 15. 6. 15. 5.
401 – 600 1. 7. 25. 5.
601 – 800 15. 7. 10. 6.
nad 800 25. 7. 20. 6.
 *) Pri splnení podmienky minimálneho zaťaženia. Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti štruktúra pôdy.
Ochrana stálych pasienkov. Vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu okrem prípadov podľa osobitného predpisu.2)
Zachovávanie krajinných prvkov. Nenarušovať krajinné prvky, ako sú stromoradia, vetrolamy a solitéry.
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na poľnohospodársku pôdu. Odstraňovať samonálety drevín, krovín, invázne druhy rastlín a húževnaté buriny zostávajúce ako nedopasky.
Trvale udržiavať plochy ornej pôdy nevyužívanej na produkciu plodín spôsobom, ktorý zabráni vysemeneniu burín.

1) Čl. 131 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.2) § 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 81/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 093, 30. 3. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. L 116, 29. 4. 2006).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 794/2005 z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 134, 27. 5. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 660/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 143b nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
Čl. 134 až 138 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.

2) § 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

3) § 2 písm. b) zákona č. 274/2006 Z. z.

4) Čl. 12, čl. 19 až 22 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

5) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

6) Napríklad § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z., čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2808/98 z 22. decembra 1998 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24) v platnom znení, čl. 143a a 143b nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení, čl. 135 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

7) Čl. 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
Čl. 138 nariadenia Komisie (ES) 1973/2004 v platnom znení.

8) Čl. 74 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 v platnom znení.