Nariadenie vlády č. 80/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov

Čiastka 48/2007
Platnosť od 23.02.2007
Účinnosť od 01.03.2007 do30.09.2015
Zrušený 220/2015 Z. z.

80

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. januára 2007

o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády v súlade s osobitnými predpismi1) upravuje

a) podmienky predkladania žiadostí o vydanie povolenia na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov (ďalej len „licencia“), certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady (ďalej len „licencia s náhradou“) a osvedčenia o náhrade,

b) určenie formy finančnej zábezpeky.

§ 2

(1) Žiadosť o vydanie licencie, licencie s náhradou alebo osvedčenia o náhrade (ďalej len „žiadosť“) sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) na predpísanom tlačive.2)

(2) Ak je žiadosť žiadateľom podávaná prvýkrát, prílohou žiadosti je

a) úradne osvedčená kópia dokladu o pridelení daňového identifikačného čísla,

b) originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, nie starší ako 30 dní,

c) vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v exekúcii, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý,

d) ďalší doklad, ak tak ustanovuje osobitný predpis.1)

(3) Agentúra3) zaregistruje žiadateľa, ak je žiadosť podaná podľa odseku 2.

§ 3

(1) Na účely zabezpečenia podmienok uvedených v licencii, licencii s náhradou alebo osvedčení o náhrade žiadateľ musí prijať záväzok formou finančnej zábezpeky v prospech agentúry.

(2) Finančnú zábezpeku podľa odseku 1 žiadateľ poskytne formou

a) bankového prevodu finančných prostriedkov na účet agentúry zriadený v banke,4) alebo

b) bankovej záruky.5)

(3) Finančná zábezpeka poskytnutá formou bankového prevodu musí byť realizovaná v deň podania žiadosti.

(4) Finančnú zábezpeku poskytnutú formou bankovej záruky žiadateľ preukazuje záručnou listinou banky. Záručná listina banky je prílohou žiadosti.

§ 4

(1) Ak je splnený záväzok vyplývajúci z licencie, licencie s náhradou alebo osvedčenia o náhrade, agentúra za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch1) vráti celú finančnú zábezpeku alebo jej časť.

(2) Agentúra uvoľní časť finančnej zábezpeky, ak žiadateľ podá písomnú žiadosť a predloží všetky doklady ustanovené v osobitných predpisoch.1) Suma, ktorú agentúra uvoľní, predstavuje najmenej 50 % sumy celej finančnej zábezpeky vzťahujúcej sa na jeden obchodný prípad, najmenej však 500 000 Sk.

(3) Ak podmienky určené v licencii, licencii s náhradou alebo v osvedčení o náhrade určené podľa osobitných predpisov1) nie sú dodržané, agentúra najneskôr do piatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti prevedie finančné prostriedky z osobitného účtu agentúry zriadeného v banke, ktoré tvoria finančnú zábezpeku alebo jej časť, na vlastný príjmový rozpočtový účet vedený v Štátnej pokladnici.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha

k nariadeniu vlády č. 80/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre uplatnenie systému zábezpek pre poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 6) v znení nariadenia Komisie (EHS) č. 1181/1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 7), nariadenia Komisie (EHS) č. 3745/1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/ zv. 9), nariadenia Komisie (ES) č. 3403/1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 15), nariadenia Komisie (ES) č. 1933/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 26) a nariadenia Komisie (ES) č. 673/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 43).

2. Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 6) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 3665/93 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5), nariadenia Komisie (ES) č. 655/94 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5), nariadenia Komisie (ES) č. 1500/94 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5), nariadenia Komisie (ES) č. 2193/94 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5), nariadenia Komisie (ES) č. 3254/94 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5), nariadenia Komisie (ES) č. 1762/95 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5), nariadenia Komisie (ES) č. 482/96 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7), nariadenia Komisie (ES) č. 1676/96 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7), nariadenia Komisie (ES) č. 2153/96 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7), nariadenia Komisie (ES) č. 12/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8), nariadenia Komisie (ES) č. 89/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8), nariadenia Komisie (ES) č. 1427/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8), nariadenia komisie (ES) č. 75/98 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8), nariadenia Komisie (ES) č. 1677/98 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9), nariadenia komisie (ES) č. 46/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9), nariadenia Komisie (ES) č. 502/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9), nariadenia Komisie (ES) č. 1662/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9), nariadenia komisie (ES) č. 1602/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10), nariadenia Komisie (ES) č. 2787/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 11), nariadenia Komisie (ES) č. 993/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 11), nariadenia Komisie (ES) č. 444/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 12), nariadenia komisie (ES) č. 881/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 13), nariadenia komisie (ES) č. 1335/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 13), nariadenia komisie (ES) č. 2286/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 15), nariadenia Komisie (ES) č. 837/2005 (Ú. v. EÚ L 139, 2. 6. 2005), nariadenia Komisie (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2005), nariadenia Komisie (ES) č. 215/2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006) a nariadenia Komisie (ES) č. 402/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9. 3. 2006).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 25) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1557/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 30), nariadenia Komisie (ES) č. 90/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 31), nariadenia Komisie (ES) č. 2299/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 34), nariadenia Komisie č. 1253/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 36), nariadenia Komisie č. 444/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 38), nariadenia Komisie č. 2010/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 40), nariadenia Komisie č. 671/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 43) a nariadenia Komisie č. 1263/2006 (Ú. v. EÚ L 230, 24. 8. 2006).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3 / zv. 29) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2299/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 34), nariadenia Komisie (ES) č. 325/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 38), nariadenia Komisie (ES) č. 322/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 42), nariadenia Komisie (ES) č. 636/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3 /zv. 43), nariadenia Komisie (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8. 10. 2004), nariadenia Komisie (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15. 11. 2005) a nariadenia Komisie (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10. 3. 2006).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy a kritériá stanovenia výšky týchto náhrad (Ú. v. ES L 172, 5. 7. 2005) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 322/2006 (Ú. v. EÚ L 118, 3. 5. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 544/2006 (Ú. v. EÚ L 215, 5. 8. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1370/2006 (Ú. v. EÚ L 253, 16. 9. 2006) a nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2006 (Ú. v. EÚ L 291, 21. 10. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre uplatnenie systému zábezpek pre poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/ zv. 6) v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 6) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 25) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 29) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy a kritériá stanovenia výšky týchto náhrad (Ú. v. ES L 172, 5. 7. 2005) v platnom znení.

2) Čl. 13 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 v platnom znení.

3) § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

4) § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

5) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z.
Čl. 8 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 v platnom znení.