Opatrenie č. 78/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 47/2007
Platnosť od 21.02.2007
Účinnosť od 01.03.2007 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

78

OPATRENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 14. februára 2007,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení takto:

§ 1 a 2 vrátane nadpisu znejú:

㤠1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca") v zriaďovateľskej a vecnej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,1)

b) Štátna školská inšpekcia,2)

c) Agentúra na podporu výskumu a vývoja,3)

d) krajské školské úrady,4)

e) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu.4)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu

(k § 8a ods. 6 písm. h) zákona)

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ak

a) predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky s výnimkou prevodu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona a

b) neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu nadobudnutia vecí uvedených v písmene a).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 4 znejú:

1) § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 12 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4) § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2007.


Ján Mikolaj v. r.