77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. decembra 1951 bol v Ríme prijatý Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prístupom k dohovoru uznesením č. 787 z 5. februára 2004 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 28. februára 2006. Listina o prístupe bola uložená 24. marca 2006 u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), depozitára dohovoru.

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 24. marca 2006 v súlade s článkom 22.

K oznámeniu č. 77/2007 Z. z.

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR o ochrane rastlín

NOVÝ REVIDOVANÝ TEXT

(z roku 1997)

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR

o ochrane rastlín

NOVÝ REVIDOVANÝ TEXT

PREAMBULA

Zmluvné strany,

– uznávajúc potrebu medzinárodnej spolupráce pri kontrole škodcov rastlín a rastlinných produktov a pri zabraňovaní ich medzinárodnému rozširovaniu, najmä ich zavlečeniu do ohrozených oblastí,

– uznávajúc, že fytosanitárne opatrenia by mali byť technicky zdôvodnené, transparentné a nemali by sa uplatňovať takým spôsobom, ktorý by predstavoval dôvod na arbitrážne konanie alebo neodôvodnenú diskrimináciu, alebo skryté reštrikcie, predovšetkým pokiaľ ide o medzinárodný obchod,

– snažiac sa zabezpečiť úzku koordináciu opatrení zameraných na tieto ciele,

– snažiac sa poskytnúť rámec na rozvoj a uplatňovanie harmonizovaných fytosanitárnych opatrení a vypracovanie medzinárodných noriem na tento účel,

– zohľadňujúc medzinárodne odsúhlasené zásady, ktorými sa riadi ochrana zdravia rastlín, ľudí a zvierat a ochrana životného prostredia, a

– berúc na vedomie dohody uzavreté ako výsledok Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní vrátane Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok I

Účel a zodpovednosť

1. Na účely zabezpečenia spoločného a účinného postupu na zabránenie rozširovaniu a zavlečeniu škodcov rastlín a rastlinných produktov a na podporovanie vhodných opatrení na ich kontrolu sa zmluvné strany zaväzujú prijať legislatívne, technické a administratívne opatrenia špecifikované v tomto dohovore a v dodatkových dohodách podľa článku XVI.

2. Každá zmluvná strana prevezme zodpovednosť za plnenie všetkých požiadaviek podľa tohto dohovoru v rámci svojich území bez dotknutia sa záväzkov prevzatých podľa iných medzinárodných dohôd.

3. Rozdelenie zodpovednosti za plnenie požiadaviek podľa tohto dohovoru medzi členské organizácie FAO a ich členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, musí byť v súlade s ich príslušnými kompetenciami.

4. Tam, kde je to vhodné, môžu zmluvné strany považovať ustanovenia tohto dohovoru za také, ktoré sa rozširujú, okrem rastlín a rastlinných produktov, aj na miesta skladovania, balenia, na dopravné prostriedky, kontajnery, na pôdu a akýkoľvek iný organizmus, predmet alebo materiál schopný prenášať alebo rozširovať rastlinné škodce, najmä tam, kde ide o medzinárodnú dopravu.

Článok II

Používanie výrazov

1. Na účely tohto dohovoru majú uvedené výrazy nasledujúci význam:

„oblasť nízkeho výskytu škodcov“ – oblasť bez ohľadu na to, či celá krajina, časť krajiny alebo celé krajiny, alebo časti niekoľkých krajín tak, ako ju identifikovali zodpovedné orgány, v ktorej sa konkrétny škodca vyskytuje na nízkej úrovni a ktorá podlieha účinnému dohľadu, kontrole alebo opatreniam na jeho eradikáciu,

„Komisia“ – Komisia pre fytosanitárne opatrenia ustanovená podľa článku XI,

„ohrozená oblasť“ – oblasť, kde sú vhodné ekologické faktory na udomácnenie sa škodcu, ktorého výskyt v danej oblasti povedie k ekonomicky významnej strate,

„udomácnenie sa“ – pretrvávanie škodcu, v predvídateľnej budúcnosti, v určitej oblasti po tom, ako do nej prenikol,

„harmonizované fytosanitárne opatrenia“ – fytosanitárne opatrenia ustanovené zmluvnými stranami na základe medzinárodných noriem,

„medzinárodné normy“ – medzinárodné normy ustanovené v súlade s článkom X ods. 1 a 2,

„zavlečenie“ – prienik škodcu, ktorý vedie k jeho udomácneniu sa,

„škodca“ – akýkoľvek druh, kmeň alebo biotyp rastliny, živočícha alebo patogénneho činiteľa, ktorý je škodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty,

„analýza rizika škodcu“ – postup hodnotenia biologických alebo iných vedeckých a ekonomických dôkazov s cieľom stanoviť, či by mal byť škodca regulovaný a aká má byť intenzita akýchkoľvek fytosanitárnych opatrení, ktoré sa majú proti nemu prijať,

„fytosanitárne opatrenie“ – akákoľvek legislatíva, nariadenie alebo úradný postup, ktorého cieľom je zabrániť zavlečeniu a/alebo rozširovaniu škodcov,

„rastlinné produkty“ – nespracovaný materiál rastlinného pôvodu (vrátane zrna) a také spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spôsobom spracovania môžu predstavovať riziko zavlečenia a rozširovania škodcov,

„rastliny“ – živé rastliny a ich časti vrátane semien a genetických zdrojov rastlín,

„karanténny škodca“ – škodca potenciálneho ekonomického významu pre ním ohrozenú oblasť, ktorý sa v nej zatiaľ nevyskytuje alebo sa vyskytuje, ale nie je veľmi rozšírený a je pod úradnou kontrolou,

„regionálne normy“ – normy ustanovené regionálnou organizáciou na ochranu rastlín na usmernenie členov tejto organizácie,

„regulovaný druh tovaru“ – akákoľvek rastlina, rastlinný produkt, miesto skladovania, balenie, dopravný prostriedok, kontajner, pôda a akýkoľvek iný organizmus, predmet alebo materiál umožňujúci prechovávanie alebo rozširovanie škodcov, pre ktoré sa požadujú fytosanitárne opatrenia, predovšetkým tam, kde ide o medzinárodnú dopravu,

„regulovaný nekaranténny škodca“ – nekaranténny škodca, ktorého prítomnosť na rastlinách určených na pestovanie nepriaznivo ovplyvňuje zamýšľané použitie týchto rastlín s ekonomicky neprijateľným vplyvom a ktorý je preto regulovaný v rámci územia dovážajúcej zmluvnej strany,

„regulovaný škodca“ – karanténny škodca alebo regulovaný nekaranténny škodca,

„tajomník“ – tajomník Komisie vymenovaný podľa článku XII,

„technicky zdôvodnený“ – zdôvodnený na základe záverov dosiahnutých použitím vhodnej analýzy rizika škodcu alebo tam, kde je to prijateľné, použitím inej porovnateľnej skúšky a zhodnotením dostupných vedeckých informácií.

2. Definície uvedené v tomto článku sa obmedzujú na použitie v tomto dohovore a nepovažujú sa za nepriaznivo ovplyvňujúce definície zavedené na základe národných zákonov alebo predpisov zmluvných strán.

Článok III

Vzťah k iným medzinárodným dohodám

Nič v tomto dohovore neovplyvní práva ani povinnosti zmluvných strán podľa príslušných medzinárodných dohôd.

Článok IV

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa organizačných mechanizmov na ochranu rastlín na národnej úrovni

1. Každá zmluvná strana je povinná podľa svojich najlepších schopností vypracovať ustanovenia týkajúce sa úradnej národnej organizácie na ochranu rastlín s hlavnými zodpovednosťami stanovenými v tomto článku.

2. Medzi zodpovednosti úradnej národnej organizácie na ochranu rastlín patrí

a) vydávanie osvedčení týkajúcich sa fytosanitárnych predpisov dovážajúcej zmluvnej strany pre zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných regulovaných druhov tovaru,

b) dozor nad pestovaním rastlín vrátane obrábaných plôch (inter alia polí, plantáží, škôlok, záhrad, skleníkov a laboratórií) a divorastúcou flórou a skladovanými alebo prepravovanými rastlinami a rastlinnými produktmi, najmä s cieľom oznamovať výskyt, vypuknutie a rozšírenie škodcov a kontrolovať tieto škodce vrátane poskytovania správ podľa článku VIII ods. 1 písm. a),

c) kontrola zásielok rastlín a rastlinných produktov prepravovaných v rámci medzinárodnej dopravy a kde je to vhodné, kontrola iných regulovaných druhov tovaru, najmä s cieľom zabrániť zavlečeniu a/alebo rozširovaniu škodcov,

d) dezinsekcia alebo dezinfekcia zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných regulovaných druhov tovaru prepravovaných v rámci medzinárodnej dopravy s cieľom splniť fytosanitárne požiadavky,

e) ochrana ohrozených oblastí a vyznačenie, zachovávanie a dozor nad oblasťami bez výskytu škodcov a oblasťami s nízkym výskytom škodcov,

f) vykonávanie analýz rizika škodcov,

g) použitie vhodných postupov na zabezpečovanie zachovania fytosanitárnej bezpečnosti zásielok po certifikácii vo vzťahu k ich zloženiu, nahradeniu a opätovnému napadnutiu pred vývozom a

h) odborná príprava a odborný rast pracovníkov.

3. Každá zmluvná strana je povinná podľa svojich najlepších schopností prijať opatrenia týkajúce sa

a) rozširovania informácií v rámci územia zmluvnej strany týkajúcich sa regulovaných škodcov a možností ich prevencie a kontroly,

b) výskumu a bádania v oblasti ochrany rastlín,

c) vydávania fytosanitárnych predpisov a

d) plnenia ďalších funkcií, ktoré sa môžu požadovať v súvislosti s realizáciou tohto dohovoru.

4. Každá zmluvná strana je povinná poskytnúť tajomníkovi opis svojej úradnej národnej organizácie na ochranu rastlín a opis zmien v rámci tejto organizácie. Zmluvná strana je povinná poskytnúť inej zmluvnej strane na základe žiadosti opis svojich organizačných mechanizmov na ochranu rastlín.

Článok V

Fytosanitárna certifikácia

1. Každá zmluvná strana je povinná zaviesť mechanizmy týkajúce sa fytosanitárnej certifikácie s cieľom zabezpečiť, aby boli vyvážané rastliny, rastlinné produkty a iné regulované druhy tovaru a ich zásielky v súlade s certifikačným vyhlásením, ktoré sa musí vykonať podľa odseku 2 písm. b) tohto článku.

2. Každá zmluvná strana je povinná zaviesť mechanizmy na zabezpečenie súladu fytosanitárnych osvedčení s nasledujúcimi ustanoveniami:

a) kontrolu a iné s tým spojené činnosti, ktorých výsledkom je vydanie fytosanitárnych osvedčení, musí vykonávať výhradne úradná národná organizácia na ochranu rastlín alebo na základe jej poverenia. Vystavenie fytosanitárnych osvedčení vykonajú úradníci, ktorí sú odborne spôsobilí a náležite poverení úradnou národnou organizáciou na ochranu rastlín konať v jej mene a pod jej kontrolou, pričom tieto osoby majú také vedomosti a dostupné také informácie, že orgány dovážajúcich zmluvných strán môžu akceptovať tieto fytosanitárne osvedčenia s dôverou ako spoľahlivé dokumenty,

b) fytosanitárne osvedčenia alebo ich elektronický ekvivalent, ak ho akceptuje príslušná dovážajúca zmluvná strana, musia obsahovať znenie podľa vzorov fytosanitárnych osvedčení uvedených v prílohe k tomuto dohovoru. Tieto osvedčenia musia byť vyplnené a vystavené tak, aby zohľadňovali príslušné medzinárodné normy,

c) neoverené zmeny alebo škrtania spôsobujú neplatnosť osvedčenia.

3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že nebude požadovať zásielky rastlín alebo rastlinných produktov, alebo iných regulovaných druhov tovaru dovážaných na jej územia sprevádzané fytosanitárnymi osvedčeniami, ktoré nezodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe k tomuto dohovoru. Akékoľvek požiadavky týkajúce sa dodatkových vyhlásení sa musia obmedzovať len na tie požiadavky, ktoré sú technicky zdôvodnené.

Článok VI

Regulované škodce

1. Zmluvné strany môžu požadovať fytosanitárne opatrenia pre karanténne škodce a regulované nekaranténne škodce za predpokladu, že také opatrenia

a) nie sú prísnejšie ako opatrenia, ktoré sa uplatňujú na tie isté škodce, ak sa vyskytujú na území dovážajúcej zmluvnej strany, a

b) sú obmedzené na to, čo je potrebné na ochranu zdravia rastlín a/alebo ktoré zabezpečujú zamýšľané využitie a príslušná zmluvná strana ich môže technicky zdôvodniť.

2. Zmluvné strany nesmú požadovať fytosanitárne opatrenia na neregulované škodce.

Článok VII

Požiadavky vo vzťahu k dovozu

1. S cieľom zabrániť zavlečeniu a/alebo rozširovaniu regulovaných škodcov na svojich územiach majú zmluvné strany zvrchovanú právomoc regulovať v súlade s uplatňovanými medzinárodnými dohodami vstup rastlín a rastlinných produktov a iných regulovaných druhov tovaru a na ten účel môžu

a) stanovovať a prijímať fytosanitárne opatrenia týkajúce sa dovozu rastlín a rastlinných produktov a iných regulovaných druhov tovaru vrátane napríklad kontroly, zákazu dovozu a ošetrenia,

b) odmietnuť vstup alebo zadržať, alebo požadovať ošetrenie, zničenie alebo odstránenie rastlín, rastlinných produktov a iných regulovaných druhov tovaru alebo ich zásielok z územia zmluvnej strany, ktoré nie sú v súlade s fytosanitárnymi opatreniami stanovenými alebo prijatými podľa písmena a),

c) zakázať alebo obmedziť prepravu regulovaných škodcov na svojich územiach,

d) zakázať alebo obmedziť na svojich územiach prepravu prostriedkov biologickej ochrany a iných organizmov vzbudzujúcich fytosanitárne obavy, o ktorých sa tvrdí, že sú užitočné.

2. S cieľom minimalizovať zasahovanie do medzinárodného obchodu každá zmluvná strana sa zaväzuje, že pri uplatňovaní svojej právomoci podľa odseku 1 tohto článku bude konať v súlade s nasledujúcim:

a) zmluvné strany nesmú prijať podľa svojej fytosanitárnej legislatívy žiadne z opatrení špecifikovaných v odseku 1 tohto článku, ak nie sú také opatrenia nevyhnutné z fytosanitárnych dôvodov a nie sú technicky zdôvodnené,

b) zmluvné strany sú povinné okamžite pri ich prijatí publikovať a oznámiť fytosanitárne požiadavky, obmedzenia a zákazy ktorejkoľvek zmluvnej strane alebo stranám, o ktorých sa domnievajú, že môžu byť takými opatreniami dotknuté,

c) zmluvné strany sú povinné na požiadanie poskytnúť ktorejkoľvek zmluvnej strane racionálne zdôvodnenie týkajúce sa fytosanitárnych požiadaviek, obmedzení a zákazov,

d) ak zmluvná strana požaduje, aby sa zásielky príslušných rastlín alebo rastlinných produktov dovážali len cez určené miesta vstupu, také miesta vstupu musia sa vybrať tak, aby zbytočne nebránili medzinárodnému obchodu. Zmluvná strana je povinná zverejniť zoznam takých miest vstupu a oznámiť ho tajomníkovi ktorejkoľvek regionálnej organizácie na ochranu rastlín, ktorej členom je zmluvná strana, všetkým zmluvným stranám, o ktorých sa zmluvná strana domnieva, že sú priamo dotknuté, a na požiadanie aj iným zmluvným stranám. Také obmedzenia týkajúce sa miest vstupu sa nemajú uskutočňovať, ak sa nepožaduje, aby príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné regulované druhy tovaru boli sprevádzané fytosanitárnymi osvedčeniami alebo boli podrobené kontrole, alebo ošetreniu,

e) akákoľvek kontrola alebo iný fytosanitárny postup požadovaný organizáciou na ochranu rastlín zmluvnej strany týkajúci sa zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných regulovaných druhov tovaru ponúkaných na dovoz sa musí vykonať v čo najkratšom možnom čase, aby sa zabránilo ich skaze,

f) dovážajúce zmluvné strany sú povinné v čo najkratšom možnom čase informovať príslušnú vyvážajúcu zmluvnú stranu alebo tam, kde je to vhodné, príslušnú opätovne vyvážajúcu (reexportujúcu) zmluvnú stranu o závažných prípadoch nesúladu s fytosanitárnou certifikáciou. Príslušná vyvážajúca zmluvná strana, alebo tam, kde je to vhodné, príslušná opätovne vyvážajúca zmluvná strana by mala prípad vyšetriť a na požiadanie oznámiť výsledok svojho vyšetrenia príslušnej dovážajúcej zmluvnej strane,

g) zmluvné strany zavedú len také fytosanitárne opatrenia, ktoré sú technicky zdôvodniteľné, zodpovedajú úrovni rizika daného škodcu a predstavujú čo najmenej obmedzujúce dostupné opatrenia a vedú k minimálnym prekážkam v medzinárodnom pohybe osôb, tovaru a dopravných prostriedkov,

h) zmluvné strany sú povinné zabezpečiť podľa meniacich sa podmienok a podľa toho, ako sa stávajú dostupnými nové skutočnosti, rýchlu úpravu fytosanitárnych opatrení alebo ich zrušenie, ak sa zistí, že sú zbytočné,

i) zmluvné strany sú povinné podľa svojich najlepších schopností stanoviť a aktualizovať zoznamy regulovaných škodcov, pričom použijú ich vedecké názvy, a také zoznamy poskytnú tajomníkovi, regionálnym organizáciám na ochranu rastlín, ktorých sú členmi, a na požiadanie aj iným zmluvným stranám,

j) zmluvné strany sú povinné podľa svojich najlepších schopností sledovať škodce a spracúvať a uchovávať primerané informácie o stave škodcov s cieľom poskytovať podklady pre kategorizáciu škodcov a pre vývoj vhodných fytosanitárnych opatrení. Tieto informácie poskytnú na požiadanie zmluvným stranám.

3. Zmluvná strana môže uplatniť opatrenia špecifikované v tomto článku na škodce, ktoré nemusia byť schopné udomácniť sa na jej územiach, ale v prípade, ak by na tieto územia prenikli, spôsobili by ekonomické škody. Opatrenia prijaté proti týmto škodcom musia byť technicky zdôvodnené.

4. Zmluvné strany môžu uplatňovať opatrenia špecifikované v tomto článku na zásielky prepravované cez ich územia len vtedy, ak sú tieto opatrenia technicky zdôvodnené a potrebné na zabránenie zavlečeniu a/alebo rozšíreniu škodcov.

5. Nič v tomto článku nesmie dovážajúcim zmluvným stranám brániť v prijímaní osobitných nariadení, ktoré podliehajú primeraným zábezpekám a ktoré sa týkajú dovozu rastlín, rastlinných produktov a iných regulovaných druhov tovaru a rastlinných škodcov na účely vedeckého výskumu, vzdelávania alebo na iné špecifické použitie.

6. Nič v tomto článku nesmie ktorejkoľvek zmluvnej strane brániť v uskutočnení primeraných opatrení v súvislosti so zistením škodcu, ktorý predstavuje potenciálnu hrozbu pre jej územia, alebo v podaní hlásenia o takom zistení. Akékoľvek také opatrenie musí byť prehodnotené v čo najkratšom možnom čase, aby sa zabezpečilo, že jeho pretrvávanie je opodstatnené. Prijaté opatrenie sa musí okamžite oznámiť zmluvným stranám, ktorých sa to týka, tajomníkovi a ktorejkoľvek regionálnej organizácii na ochranu rastlín, ktorej členom je daná zmluvná strana.

Článok VIII

Medzinárodná spolupráca

1. Zmluvné strany sú pri dosahovaní cieľov tohto dohovoru povinné vzájomne spolupracovať, pokiaľ možno v najväčšej miere, a to predovšetkým

a) pri výmene informácií o rastlinných škodcoch, najmä pri podávaní správ o výskyte, prepuknutí alebo rozšírení škodcov, ktoré môžu predstavovať okamžité alebo potenciálne nebezpečenstvo, v súlade s takými postupmi, ktoré môže ustanoviť Komisia,

b) pokiaľ je to prakticky možné, zúčastňovať sa na akýchkoľvek špecializovaných kampaniach boja proti škodcom, ktoré môžu vážne ohroziť rastlinnú výrobu a ktoré si vyžadujú medzinárodné opatrenia na zvládnutie výnimočných stavov ohrozenia, a

c) pokiaľ je to prakticky možné, pri poskytovaní technických a biologických informácií potrebných na analýzu rizika škodcov.

2. Každá zmluvná strana je povinná určiť kontaktný bod na výmenu informácií spojených s realizáciou tohto dohovoru.

Článok IX

Regionálne organizácie na ochranu rastlín

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať pri zakladaní regionálnych organizácií na ochranu rastlín v príslušných oblastiach.

2. Regionálne organizácie na ochranu rastlín pracujú ako koordinačné orgány v príslušných oblastiach, podieľajú sa na rozličných činnostiach na dosiahnutie cieľov tohto dohovoru a tam, kde je to vhodné, zhromažďujú a rozširujú informácie.

3. Regionálne organizácie na ochranu rastlín spolupracujú s tajomníkom pri dosahovaní cieľov tohto dohovoru a tam, kde je to vhodné, spolupracujú s tajomníkom a Komisiou pri vypracúvaní medzinárodných noriem.

4. Tajomník zvoláva pravidelné technické konzultácie zástupcov regionálnych organizácií na ochranu rastlín na účely

a) propagácie vypracúvania a používania príslušných medzinárodných noriem pre fytosanitárne opatrenia a

b) podpory medziregionálnej spolupráce pri presadzovaní harmonizovaných fytosanitárnych opatrení na kontrolu škodcov a zabraňovanie ich rozširovaniu a/alebo zavlečeniu.

Článok X

Normy

1. Zmluvné strany súhlasia so spoluprácou pri vypracúvaní medzinárodných noriem v súlade s postupmi prijatými Komisiou.

2. Medzinárodné normy prijíma Komisia.

3. Regionálne normy by mali byť v súlade so zásadami tohto dohovoru; v prípade širšej použiteľnosti sa také normy môžu predložiť Komisii na zváženie ako návrhy medzinárodných noriem pre fytosanitárne opatrenia.

4. Zmluvné strany by mali pri vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, tak ako to je vhodné, brať do úvahy medzinárodné normy.

Článok XI

Komisia pre fytosanitárne opatrenia

1. Zmluvné strany súhlasia so založením Komisie pre fytosanitárne opatrenia v rámci Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

2. Funkciou Komisie je podporovať úplnú realizáciu cieľov dohovoru, a to najmä

a) vypracúvať prehľad o stave v ochrane rastlín vo svete a o potrebe opatrení na účel kontroly rozšírenia škodcov v medzinárodnom meradle a ich zavlečenia do ohrozených oblastí,

b) ustanovovať a kontrolovať potrebné inštitucionálne úpravy a postupy na vypracúvanie a prijímanie medzinárodných noriem a schvaľovať medzinárodné normy,

c) ustanoviť pravidlá a postupy na riešenie sporov v súlade s článkom XIII,

d) ustanoviť také pomocné orgány Komisie, ktoré môžu byť potrebné na správnu realizáciu jej funkcií,

e) prijímať smernice týkajúce sa uznávania regionálnych organizácií na ochranu rastlín,

f) ustanoviť spoluprácu s inými príslušnými medzinárodnými organizáciami v záležitostiach, ktoré sú predmetom tohto dohovoru,

g) prijímať také odporúčania, ktoré sú potrebné na realizáciu dohovoru, a

h) vykonávať iné funkcie, ktoré môžu byť potrebné na plnenie cieľov tohto dohovoru.

3. Členstvo v Komisii musí byť otvorené pre všetky zmluvné strany.

4. Každá zmluvná strana môže byť zastúpená na zasadnutiach Komisie jedným delegátom, ktorého môže sprevádzať jeho náhradník a experti a poradcovia. Náhradník, experti a poradcovia sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach Komisie, ale nemôžu hlasovať, okrem prípadu náhradníka, ktorý je riadne splnomocnený zastupovať delegáta.

5. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na to, aby dosiahli dohodu vo všetkých záležitostiach prostredníctvom konsenzu. V prípade vyčerpania všetkého úsilia na dosiahnutie konsenzu bez dosiahnutia dohody rozhodnutie prijme, ako posledná inštancia, dvojtretinová väčšina zmluvných strán prítomných na hlasovaní.

6. Členská organizácia FAO, ktorá je zmluvnou stranou, a členské štáty tejto organizácie, ktoré sú zmluvnými stranami, si budú uplatňovať svoje členské práva a plniť svoje členské záväzky, mutatis mutandis, v súlade s Ústavou a so Všeobecnými pravidlami FAO.

7. Komisia môže podľa požiadaviek schvaľovať a upravovať svoj vlastný rokovací poriadok, ktorý nesmie byť v rozpore s týmto dohovorom alebo s Ústavou FAO.

8. Predseda Komisie zvoláva riadne výročné zasadnutie Komisie.

9. Špeciálne zasadnutia Komisie zvoláva predseda Komisie na žiadosť aspoň jednej tretiny svojich členov.

10. Komisia volí svojho predsedu a nie viac ako dvoch podpredsedov, pričom každý z nich vykonáva svoju funkciu počas dvojročného obdobia.

Článok XII

Sekretariát

1. Generálny riaditeľ FAO vymenuje tajomníka Komisie.

2. Tajomníkovi vypomáhajú tí zamestnanci sekretariátu, o ktorých pomoc môže požiadať.

3. Tajomník zodpovedá za realizáciu politiky a činnosť Komisie a vykonáva ďalšie funkcie, ktoré mu môžu byť pridelené podľa tohto dohovoru, a podáva o nich správu Komisii.

4. Tajomník rozosiela

a) medzinárodné normy všetkým zmluvným stranám do šesťdesiatich dní od ich prijatia,

b) všetkým zmluvným stranám zoznamy miest vstupu podľa článku VII ods. 2 písm. d) oznámené zmluvnými stranami,

c) zoznamy regulovaných škodcov, ktorých vstup je zakázaný alebo na ktoré sa vzťahuje článok VII ods. 2 písm. i), všetkým zmluvným stranám a regionálnym organizáciám na ochranu rastlín,

d) informácie prijaté od zmluvných strán o fytosanitárnych požiadavkách, obmedzeniach a zákazoch uvedených v článku VII ods. 2 písm. b) a opisy úradných národných organizácií na ochranu rastlín uvedených v článku IV ods. 4.

5. Tajomník zabezpečí preklady dokumentácie na zasadnutia Komisie a medzinárodných noriem do úradných jazykov FAO.

6. Tajomník spolupracuje s regionálnymi organizáciami na ochranu rastlín pri dosahovaní cieľov dohovoru.

Článok XIII

Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytne akýkoľvek spor týkajúci sa interpretácie alebo uplatňovania tohto dohovoru alebo ak je zmluvná strana presvedčená, že niektoré opatrenie zo strany inej zmluvnej strany je v rozpore s jej záväzkami podľa článkov V a VII tohto dohovoru, najmä pokiaľ ide o zákaz alebo obmedzovanie dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných regulovaných druhov tovaru, ktoré pochádzajú z jej území, zainteresované zmluvné strany sú povinné medzi sebou konzultovať, len čo je to možné, s cieľom vyriešiť daný spor.

2. Ak nemožno spor vyriešiť prostriedkami uvedenými v odseku 1, zúčastnená zmluvná strana alebo strany môžu požiadať generálneho riaditeľa FAO, aby vymenoval výbor expertov, ktorí posúdia spornú otázku v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré môže stanoviť Komisia.

3. Tento výbor pozostáva zo zástupcov, ktorých si určí každá príslušná zmluvná strana. Výbor zváži spornú otázku, pričom vezme do úvahy všetky dokumenty a iné formy dôkazov predložené zúčastnenými zmluvnými stranami. Výbor vypracuje správu o technických aspektoch daného sporu s cieľom nájsť jeho riešenie. Vypracovanie správy a jej odsúhlasenie musia byť v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými Komisiou a generálny riaditeľ ju rozošle zúčastneným zmluvným stranám. Na požiadanie môže byť správa predložená aj orgánu medzinárodnej organizácie zodpovednej za riešenie obchodných sporov.

4. Zmluvné strany súhlasia s tým, že odporúčania tohto výboru, hoci nemajú záväzný charakter, sa stanú základom pre opätovné zváženie zmluvnými stranami zainteresovanými na záležitosti, z ktorej daný spor vznikol.

5. Zúčastnené zmluvné strany znášajú spoločne náklady spojené s činnosťou expertov.

6. Ustanovenia tohto článku majú doplňujúci, nie zrušujúci charakter vo vzťahu k postupom urovnávania sporov stanovených v iných medzinárodných dohodách, ktoré sa týkajú obchodných záležitostí.

Článok XIV

Nahradenie predchádzajúcich dohôd

Tento dohovor zrušuje a nahrádza medzi zmluvnými stranami Medzinárodný dohovor o rešpektovaní opatrení, ktoré je potrebné prijať proti Phylloxera vastatrix, z 3. novembra 1881, Dodatkový dohovor podpísaný v Berne 15. apríla 1889 a Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín podpísaný v Ríme 16. apríla 1929.

Článok XV

Teritoriálna pôsobnosť

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže v čase ratifikácie alebo pristúpenia alebo kedykoľvek neskôr predložiť generálnemu riaditeľovi FAO vyhlásenie o tom, že tento dohovor sa bude vzťahovať na všetky územia alebo na niektoré z území, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá, a tento dohovor bude aplikovateľný na všetky územia špecifikované v danom vyhlásení, a to tridsiaty deň po tom, ako generálny riaditeľ prijal toto vyhlásenie.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá predložila generálnemu riaditeľovi FAO vyhlásenie v súlade s odsekom 1 tohto článku, môže kedykoľvek predložiť ďalšie vyhlásenie, ktoré upravuje rozsah akéhokoľvek predchádzajúceho vyhlásenia alebo zrušuje uplatňovanie ustanovení tohto dohovoru v súvislosti s ktorýmkoľvek územím. Taká úprava alebo zrušenie nadobúda účinnosť tridsiaty deň po tom, ako generálny riaditeľ prijal toto vyhlásenie.

3. Generálny riaditeľ FAO informuje všetky zmluvné strany o akomkoľvek vyhlásení prijatom podľa tohto článku.

Článok XVI

Dodatkové dohody

1. Zmluvné strany môžu uzavrieť dodatkové dohody na účel vyriešenia špeciálnych problémov týkajúcich sa ochrany rastlín, ktoré si vyžadujú mimoriadnu pozornosť alebo konanie. Také dohody môžu byť aplikovateľné na špecifické regióny, na špecifických škodcov, na špecifické rastliny a rastlinné produkty, na špecifické metódy medzinárodnej dopravy rastlín a rastlinných produktov alebo môžu inak dopĺňať ustanovenia tohto dohovoru.

2. Všetky takéto dodatkové dohody nadobúdajú účinnosť pre každú zo zúčastnených zmluvných strán po ich schválení v súlade s ustanoveniami príslušných dodatkových dohôd.

3. Dodatkové dohody musia podporovať zámer tohto dohovoru a musia byť v súlade so zásadami a s ustanoveniami tohto dohovoru, ako aj so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a vyhýbania sa skrytým obmedzeniam, a to najmä vo vzťahu k medzinárodnému obchodu.

Článok XVII

Ratifikácia a pristúpenie

1. Tento dohovor je otvorený na podpis všetkými štátmi do 1. mája 1952 a bude ratifikovaný v najskoršom možnom termíne. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho riaditeľa FAO, ktorý oznámi jednotlivým signatárskym štátom dátum ich uloženia.

2. Len čo tento dohovor nadobudne účinnosť v súlade s článkom XXII, môžu k nemu pristupovať nesignatárske štáty a členské organizácie FAO. Pristúpenie sa vykoná uložením ratifikačných listín u generálneho riaditeľa FAO, ktorý o tom informuje všetky zmluvné strany.

3. Keď sa stane členská organizácia FAO zmluvnou stranou tohto dohovoru, je táto členská organizácia v súlade s ustanoveniami článku II ods. 7 Ústavy FAO, tak ako je to vhodné, povinná oznámiť v čase jej pristúpenia také zmeny alebo vysvetľujúce údaje k svojmu vyhláseniu o kompetencii predloženému podľa článku II ods. 5 Ústavy FAO, ktoré môžu byť potrebné z hľadiska jej prijatia tohto dohovoru. Akákoľvek zmluvná strana tohto dohovoru môže kedykoľvek požiadať členskú organizáciu FAO, ktorá je zmluvnou stranou tohto dohovoru, o poskytnutie informácií v rámci jej vzťahu medzi ňou a jej členskými štátmi týkajúcich sa toho, kto zodpovedá za vykonávanie akejkoľvek konkrétnej záležitosti, ktorú pokrýva tento dohovor. Členská organizácia je povinná poskytnúť tieto informácie v prijateľnom čase.

Článok XVIII

Nezmluvné strany

Zmluvné strany sú povinné povzbudzovať akýkoľvek štát alebo členskú organizáciu FAO, ktorá nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, aby tento dohovor prijala a sú povinné povzbudzovať akúkoľvek nezmluvnú stranu, aby uplatňovala fytosanitárne opatrenia, ktoré zodpovedajú ustanoveniam tohto dohovoru a všetkým medzinárodným normám prijatým na jeho základe.

Článok XIX

Jazyky

1. Autentickými jazykmi tohto dohovoru sú všetky úradné jazyky FAO.

2. Nič v tomto dohovore sa nemôže interpretovať ako niečo, čo by si vyžadovalo od zmluvných strán, aby poskytovali a publikovali dokumenty alebo aby poskytovali ich kópie inak ako v jazyku(och) zmluvnej strany s výnimkou ustanovení uvedených v odseku 3.

3. Nasledujúce dokumenty musia byť aspoň v jednom úradnom jazyku FAO:

a) informácie poskytované podľa článku IV ods. 4,

b) úvodné poznámky, ktoré uvádzajú bibliografické údaje o dokumentoch odovzdaných podľa článku VII ods. 2 písm. b),

c) informácie poskytované podľa článku VII ods. 2 písm. b), d), i) a j),

d) poznámky, ktoré uvádzajú bibliografické údaje, a krátke súhrny príslušných dokumentov o informáciách poskytnutých podľa článku VIII ods. 1 písm. a),

e) žiadosti o poskytnutie informácií z kontaktných bodov, ako aj odpovede na také žiadosti, ale nezahŕňajúce akékoľvek pripojené dokumenty,

f) akýkoľvek dokument poskytnutý zmluvnými stranami na zasadnutia Komisie.

Článok XX

Technická pomoc

Zmluvné strany súhlasia s tým, že budú podporovať poskytovanie technickej pomoci zmluvným stranám, najmä tým, ktoré sú rozvojovými zmluvnými stranami, a to bilaterálne alebo prostredníctvom príslušných medzinárodných organizácií s cieľom uľahčovať realizáciu tohto dohovoru.

Článok XXI

Úpravy

1. Akýkoľvek návrh zmluvnej strany týkajúci sa úpravy tohto dohovoru musí byť oznámený generálnemu riaditeľovi FAO.

2. Akákoľvek navrhovaná úprava tohto dohovoru, ktorú dostane generálny riaditeľ FAO od zmluvnej strany, sa predloží na pravidelnom alebo mimoriadnom zasadnutí Komisie na schválenie, a ak táto úprava obsahuje závažné technické zmeny alebo ukladá zmluvným stranám dodatočné záväzky, musí ju zvážiť poradný výbor expertov zvolaný FAO pred zasadnutím Komisie.

3. Akúkoľvek navrhovanú úpravu tohto dohovoru inú, ako je úprava prílohy, oznámi generálny riaditeľ FAO zmluvným stranám najneskôr v čase, keď sa rozosiela program zasadnutia Komisie, na ktorom sa má daná záležitosť prerokovať.

4. Akákoľvek takáto navrhovaná úprava tohto dohovoru si vyžaduje schválenie Komisiou a nadobúda účinnosť tridsiaty deň po jej schválení dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán. Na účely tohto článku sa listina uložená niektorou členskou organizáciou FAO nepovažuje za dodatočnú k tým, ktoré uložili členské štáty tejto organizácie.

5. Úpravy, ktoré zahŕňajú nové záväzky pre zmluvné strany, však nadobúdajú účinnosť, pokiaľ ide o jednotlivé zmluvné strany, len ich prijatím zmluvnou stranou, a to tridsiaty deň po ich prijatí. Ratifikačné listiny prijatia úprav zahŕňajúcich nové záväzky budú uložené u generálneho riaditeľa FAO, ktorý je povinný informovať všetky zmluvné strany o ich prijatí a o nadobudnutí ich účinnosti.

6. Návrhy úprav vzorov fytosanitárnych osvedčení uvedených v prílohe k tomuto dohovoru sa posielajú tajomníkovi a Komisia zváži ich prijatie. Odsúhlasené úpravy vzorov fytosanitárnych osvedčení uvedené v prílohe k tomuto dohovoru nadobúdajú účinnosť deväťdesiaty deň po ich oznámení zmluvným stranám tajomníkom.

7. Na obdobie nie viac ako dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti fytosanitárnych osvedčení uvedených v prílohe k tomuto dohovoru je na účely výkladu tohto dohovoru platná aj predchádzajúca verzia fytosanitárnych osvedčení.

Článok XXII

Nadobudnutie platnosti

Len čo tento dohovor ratifikovali tri signatárske štáty, nadobudne tento dohovor medzi nimi platnosť. Tento dohovor nadobúda platnosť pre každý ratifikujúci alebo pristupujúci štát alebo členskú organizáciu FAO od dátumu uloženia príslušnej ratifikačnej alebo prístupovej listiny.

Článok XXIII

Vypovedanie

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť vypovedanie tohto dohovoru oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi FAO. Generálny riaditeľ o tom okamžite informuje všetky zmluvné strany.

2. Vypovedanie nadobúda účinnosť jeden rok od dátumu prijatia daného oznámenia generálnym riaditeľom FAO.

PRÍLOHA

VZOR FYTOSANITÁRNEHO OSVEDČENIA

Vzor 01

VZOR FYTOSANITÁRNEHO OSVEDČENIA PRE OPÄTOVNÝ VÝVOZ

Vzor 02