Oznámenie č. 74/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Čiastka 45/2007
Platnosť od 17.02.2007
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 3. októbra 2006. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

74

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2006 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z. a oznámenie č. 633/2005 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 3. októbra 2006. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 74/2007 Z. z.

ZMENY

VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE,

ktoré nadobudli platnosť 3. októbra 2006

1. KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 1

Skrátené výrazy

Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz

[ ... ]

(xxvibis) „zmluvná strana majiteľa“ znamená

– zmluvnú stranu, ktorej úrad je úradom pôvodu, alebo

– ak bola zapísaná zmena majiteľa, alebo v prípade sukcesie štátu, zmluvnú stranu alebo jednu zo zmluvných strán, voči ktorej alebo voči ktorým majiteľ spĺňa náležitosti podľa článkov 1(2) a 2 dohody alebo článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu;

[ ... ]

9. KAPITOLA

OSTATNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 39

Pokračovanie účinkov medzinárodného zápisu v niektorých nástupníckych štátoch

(1) Ak niektorá nástupnícka krajina, ktorej územie bolo pred získaním nezávislosti súčasťou územia zmluvnej strany, uložila u generálneho riaditeľa vyhlásenie o kontinuite, v ktorého dôsledku dohoda, protokol, alebo dohoda a protokol zároveň platia aj v nástupníckej krajine, účinky medzinárodného zápisu, ktorý obsahuje v územnom vyznačení pôvodnú zmluvnú stranu a ktorý nadobudol účinnosť od dátumu, ktorý predchádza dátumu určenému v odseku (2), sú podmienené týmito úkonmi:

(i) podaním žiadosti medzinárodnému úradu do šiestich mesiacov od dátumu, keď medzinárodný úrad oznámil túto skutočnosť majiteľovi príslušného medzinárodného zápisu, aby taký medzinárodný zápis zostal v platnosti v nástupníckom štáte,

(ii) zaplatením poplatku na účet medzinárodného úradu v rovnakej lehote vo výške 41 švajčiarskych frankov, ktoré medzinárodný úrad prevedie úradu v nástupníckej krajine, a poplatku vo výške 23 švajčiarskych frankov určených medzinárodnému úradu.

(2) Dátum uvedený v odseku (1) je zhodný s dátumom, ktorý oznámila nástupnícka krajina medzinárodnému úradu na účely tohto pravidla, pričom tento dátum nemôže byť skorší, ako je dátum získania nezávislosti nástupníckej krajiny.

(3) Medzinárodný úrad je povinný po prijatí žiadosti a poplatku uvedených v odseku (1) upovedomiť úrad nástupníckej krajiny a vykonať príslušný záznam do medzinárodného registra.

(4) Ak v prípade medzinárodného zápisu prijal úrad nástupníckej krajiny oznámenie podľa odseku (3), tento úrad môže odmietnuť ochranu iba vtedy, ak uplatniteľná lehota podľa článku 5(2) dohody alebo článku 5(2)(a), (b) alebo (c) protokolu týkajúca sa vyznačenia ochrany v pôvodnej zmluvnej strane neuplynula a ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o odmietnutí pred uplynutím tejto lehoty.

(5) Toto pravidlo sa nevzťahuje na Ruskú federáciu ani na štáty, ktoré zaslali generálnemu riaditeľovi vyhlásenie o pokračovaní ich právnej subjektivity zmluvnej strany.

Anglické znenie textu