Výnos č. 73/2007 Z. z.Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave

Čiastka 44/2007
Platnosť od 17.02.2007
Účinnosť od 01.03.2007

OBSAH

73

VÝNOS

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

zo 7. februára 2007,

ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 38m ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 písm. A cenníky č. 1 a č. 2 znejú:

„Cenník č. 1

Obyčajné cestovné

Číslo
pásma
Tarifná vzdialenosť Obyčajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch
A B C D
2. trieda celé 2. trieda
polovičné
1. trieda celé 1. trieda
polovičné
km Sk Sk Sk Sk
1 1 - 5 8 4 12 6
2 6 -10 12 6 18 9
3 11 - 15 18 9 27 13
4 16 - 20 24 12 36 18
5 21 - 25 32 16 48 24
6 26 - 30 36 18 54 27
7 31 - 35 42 21 63 31
8 36 - 40 48 24 72 36
9 41 - 45 58 29 87 43
10 46 - 50 66 33 99 49
11 51 - 55 76 38 114 57
12 56 - 60 82 41 123 61
13 61 - 65 90 45 135 67
14 66 - 70 96 48 144 72
15 71 - 80 112 56 168 84
16 81 - 90 126 63 189 94
17 91 - 100 144 72 216 108
18 101 - 110 154 77 231 115
19 111 - 120 166 83 249 124
20 121 - 130 180 90 270 135
21 131 - 140 190 95 285 142
22 141 - 150 200 100 300 150
23 151 - 170 220 110 330 165
24 171 - 190 242 121 363 181
25 191 - 210 268 134 402 201
26 211 - 230 292 146 438 219
27 231 - 250 316 158 474 237
28 251 - 270 346 173 519 259
29 271 - 290 364 182 546 273
30 291 - 310 376 188 564 282
31 311 - 330 402 201 603 301
32 331 - 350 420 210 630 315
33 351 - 370 452 226 678 339
34 371 - 390 470 235 705 352
35 391 - 410 482 241 723 361
36 411 - 430 502 251 753 376
37 431 - 450 518 259 777 388
38 451 - 470 542 271 813 406
39 471 - 490 560 280 840 420
40 491 - 510 572 286 858 429
Za každých ďalších aj začatých 20 km 10 5 15 7

Maximálna cena miestenky za rezervovanie miesta je 20 Sk.

Cenník č. 2

Žiacke týždenné, mesačné a jednorazové cestovné lístky

Číslo
pásma
Tarifná vzdialenosť 2. trieda osobných vlakov a rýchlikov
A B
Časový cestovný lístok na opakované cesty Jednorazový
cestovný
lístok
týždenný mesačný
jednosmerný obojsmerný jednosmerný obojsmerný
km Sk Sk Sk Sk Sk
1 1 - 5 14 28 55 110 4
2 6 -10 22 44 86 172 6
3 11 - 15 32 64 125 250 9
4 16 - 20 43 86 168 336 12
5 21 - 25 58 116 226 452 16
6 26 - 30 65 130 254 508 18
7 31 - 35 76 152 296 592 21
8 36 - 40 86 172 335 670 24
9 41 - 45 101 202 394 788 29
10 46 - 50 112 224 437 874 33
11 51 - 55 124 248 487 974 38
12 56 - 60 133 266 519 1 038 41
13 61 - 65 144 288 560 1 120 45
14 66 - 70 151 302 589 1 178 48
15 71 - 80 176 352 686 1 372 56
16 81 - 90 198 396 772 1 544 63
17 91 - 100 227 454 885 1 770 72
18 101 - 110 241 482 940 1 880 77
19 111 - 120 263 526 1 026 2 052 83
20 121 - 130 288 576 1 123 2 246 90
21 131 - 140 306 612 1 193 2 386 95
22 141 - 150 324 648 1 264 2 528 100
23 151 - 170 360 720 1 404 2 808 110
24 171 - 190 400 800 1 560 3 120 121
25 191 - 210 446 892 1 739 3 478 134
26 211 - 230 XX XX XX XX 146
27 231 - 250 XX XX XX XX 158
28 251 - 270 XX XX XX XX 173
29 271 - 290 XX XX XX XX 182
30 291 - 310 XX XX XX XX 188
31 311 - 330 XX XX XX XX 201
32 331 - 350 XX XX XX XX 210
33 351 - 370 XX XX XX XX 226
34 371 - 390 XX XX XX XX 235
35 391 - 410 XX XX XX XX 241
36 411 - 430 XX XX XX XX 251
37 431 - 450 XX XX XX XX 259
38 451 - 470 XX XX XX XX 271
39 471 - 490 XX XX XX XX 280
40 491 - 510 XX XX XX XX 286
Za každých ďalších aj začatých 20 km 5

2. V prílohe č. 1 písm. B časti I sa v druhom bode slová “InterCity a EuroCity„ nahrádzajú slovami “InterCity, EuroCity a SuperCity„.

3. V prílohe č. 1 písm. B časti II sa vypúšťa piaty bod.

4. V prílohe č. 1 písm. B časti IV sa v bode 1 vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5. V prílohe č. 1 písm. B časti VII body 2 a 3 znejú:

2. Zľavnené cestovné sa poskytuje počas školského roka žiakom a študentom do dovŕšenia 26. roku veku.

3. Na uplatnenie zľavneného cestovného pre žiakov alebo študentov sa používa žiacky preukaz vydaný na príslušný školský rok alebo aktivovaná bezkontaktná čipová karta.".

6. V prílohe č. 1 písm. B časti VII sa vypúšťa piaty bod.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Peter Vrátny v. r.