Zákon č. 658/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Čiastka 266/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

658

ZÁKON

z 28. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z. a zákona č. 624/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky (ďalej len „stavebný účel") uvedených v § 11 ods. 1 z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.“.

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v prospech stavebných sporiteľov“.

3. V § 1 ods. 2 písm. d) sa za slovo „splátky“ vkladá slovo „istiny“.

4. V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v prospech stavebných sporiteľov“.

5. V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slovo „sporiteľom“ vkladajú slová „zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1“.

6. V § 2 odsek 3 znie:

(3) V bankovom povolení sa môže stavebnej sporiteľni okrem vykonávania stavebného sporenia podľa odseku 1 povoliť aj vykonávanie týchto bankových činností:

a) poskytovanie záruk,

b) prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,1)

c) investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s

1. finančnými nástrojmi peňažného trhu1a) v slovenskej mene a v cudzej mene,

2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu1b) v slovenskej mene a v cudzej mene,

d) poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1,

e) poskytovanie spotrebiteľských úverov2) zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti,

f) tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov,

g) poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,

h) finančné sprostredkovanie,

i) poskytovanie bankových informácií,

j) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

7. § 4 znie:

㤠4

Stavebným sporiteľom môže byť

a) fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,

b) spoločenstvo vlastníkov bytov zriadené podľa osobitného predpisu,3) ktoré uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,

c) iná právnická osoba, ako je uvedená v písmene b), ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 5a ods. 3 sa odkaz 3a nahrádza odkazom 3aa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3aa znejú:

3a) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.

3aa) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 6 ods. 1 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.

10. V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „desiatich“ vkladá slovo „kalendárnych“.

11. V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:

a) pri stavebnom sporiteľovi podľa

1. § 4 písm. a) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu stavebného sporiteľa; ak nemá pridelené rodné číslo, predkladá sa dátum narodenia,

2. § 4 písm. b) názov, sídlo a identifikačné číslo spoločenstva vlastníkov bytov,“.

12. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné ročne vždy do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho roka predkladať ministerstvu údaje o nárokoch na štátnu prémiu za uplynulý kalendárny rok.“.

13. V § 6 ods. 4 sa slovo „polroku“ nahrádza slovami „kalendárnom roku“, vypúšťajú sa slová „v termíne“ a za číslo „15“ sa vkladá slovo „kalendárnych“.

14. V § 6 ods. 5 sa za slovo „sporení“ vkladajú slová „za rovnaké obdobie“ a slová „na ktoré“ sa nahrádzajú slovami „za ktoré“.

15. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) bližšiu špecifikáciu stavebných účelov uvedených v § 11 ods. 1,

g) spôsob a lehoty preukazovania použitia prostriedkov získaných stavebným sporením na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1.“.

16. V § 7 ods. 3 písmeno b) znie:

b) úrokovú sadzbu stavebného úveru,“.

17. V § 8 sa vypúšťajú odseky 1 a 7.

Doterajšie odseky 2 až 6 a 8 sa označujú ako odseky 1 až 6.

18. V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v prospech stavebného sporiteľa“.

19. V § 8 odsek 3 znie:

(3) Stavebný sporiteľ môže uplatniť nárok na stavebný úver, sporiť ďalej alebo vklad vybrať a použiť ho bez nároku na stavebný úver. Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť tento vklad do fondu prevádzky, údržby a opráv.3)“.

20. V § 8 ods. 4 až 6 sa slová „§ 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 4 písm. c)“.

21. V § 10 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a b)“.

22. V § 10 ods. 3 sa číslo „60“ nahrádza slovami „90 kalendárnych“.

23. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ak ide o stavebného sporiteľa podľa § 4 písm. b), počet nárokov na štátnu prémiu za kalendárny rok na jednu zmluvu o stavebnom sporení sa určuje podielom počtu ním spravovaných bytov a čísla 4 zaokrúhleným na celé číslo nahor.“.

24. V § 10a odseky 2 a 3 znejú:

(2) Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak

a) stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase od dvoch do šiestich rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použije na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1,

b) stavebnému sporiteľovi po šiestich rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení nebol poskytnutý stavebný úver.

(3) Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity4) stavebného sporiteľa uvedeného v § 4 písm. a), nárok na štátnu prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa končí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

25. § 10a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky podľa odseku 1, je povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.“.

26. V § 10b ods. 1 sa slovo „desiatich“ nahrádza slovami „15 kalendárnych“ a za slovo „predchádzajúci“ sa vkladá slovo „kalendárny“.

27. V § 10b ods. 2 sa za slovo „predchádzajúci“ vkladá slovo „kalendárny“ a za slovo „desiatich“ vkladá slovo „kalendárnych“.

28. § 11 znie:

㤠11

(1) Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na tieto stavebné účely:

a) nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb,4b) bytového domu alebo ich častí,

b) výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu, stavebné úpravy bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,

c) modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo na udržiavacie práce na nich,

d) nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,

e) nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,

f) nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,

g) prestavbu nebytových priestorov na byt,

h) úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,

i) výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,

j) prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia,

k) prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely uvedené v písmenách b), g), i) a j),

l) získanie energetického certifikátu4c) rodinného domu alebo bytového domu,

m) úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v písmenách a) až l),

n) nadobudnutie, výstavbu, zmenu, údržbu, obnovu, modernizáciu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov vrátane vyvolaných investícií.

(2) Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. a) nemôže byť financovanie verejných rozvodových sietí plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iných verejných dopravných a technických vybavení územia, ktorých stavebníkom je právnická osoba.

(3) Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. b) môže byť len

a) obnova, modernizácia alebo stavebné úpravy spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) vrátane udržiavacích prác na nich,

b) stavebné účely uvedené v odseku 1 písm. i) a l),

c) úhrada záväzkov súvisiacich s obnovou, modernizáciou alebo stavebnými úpravami spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) a s udržiavacími prácami na nich,

d) úhrada záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v odseku 1 písm. i) a l).

(4) Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. c) nemôže cieľovú sumu podľa odseku 1 použiť na stavebný účel uvedený v odseku 1 písm. h).

(5) Ak sú súčasťou cieľovej sumy podľa odseku 1 aj vklady od stavebného sporiteľa alebo v prospech stavebného sporiteľa, úroky a štátne prémie pripísané na účet stavebného sporiteľa za obdobie šesť a viac rokov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení, tieto vklady, úroky a štátne prémie stavebný sporiteľ nemusí použiť na stavebné účely uvedené v odseku 1. Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť túto cieľovú sumu do fondu prevádzky, údržby a opráv.3)

(6) Záväzky stavebných sporiteľov vyplývajúce z poskytnutia stavebného úveru musia byť zabezpečené podľa osobitných predpisov.5)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

4b) § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

4c) § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

29. Za § 13g sa vkladá § 13h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13h

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

(1) Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť do 30. júna 2008 ustanoveniam tohto zákona svoje právne pomery, ktoré vyplývajú najmä zo zmlúv o stavebnom sporení alebo zmlúv o stavebných úveroch uzatvorených pred 1. januárom 2008. Na náležitosti zmlúv o stavebných úveroch podľa § 2 ods. 3 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2007 sa vzťahuje § 7 ods. 3.

(2) Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ustanoveniam tohto zákona do 30. júna 2008.

(3) Bankové povolenie na vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov súvisiacich so stavebným sporením, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2008 a ktoré je platné k 1. januáru 2008, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov. Stavebná sporiteľňa môže začať vykonávať bankové činnosti uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2008, na ktoré pred 1. januárom 2008 nemá udelené bankové povolenie, až po rozšírení bankového povolenia o tieto bankové činnosti podľa osobitného predpisu.1)“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 242/1999 Z. z., zákonom č. 443/2000 Z. z., zákonom č. 677/2002 Z. z., zákonom č. 165/2003 Z. z., zákonom č. 654/2004 Z. z., zákonom č. 624/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.