Vyhláška č. 645/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch

Čiastka 262/2007
Platnosť od 29.12.2007 do31.12.2010
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2010
Zrušený 552/2010 Z. z.

OBSAH

645

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. decembra 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 32 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 533/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch sa mení takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Kontrolná známka sa vyhotovuje v rozmere 20 x 44 mm. Kontrolná známka môže byť rozdelená

a) na hlavné pole nachádzajúce sa v hornej časti kontrolnej známky a voľné pole nachádzajúce sa v dolnej časti kontrolnej známky alebo

b) na hlavné pole nachádzajúce sa v strednej časti kontrolnej známky a voľné polia, ktoré sú rozmerovo rovnaké a ktoré sa nachádzajú v hornej časti kontrolnej známky a dolnej časti kontrolnej známky.“.

2. V § 1 ods. 4 sa slovo „Vo“ nahrádza slovami „V každom“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ján Počiatek v. r.