Oznámenie č. 64/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

Čiastka 40/2007
Platnosť od 10.02.2007

64

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:

Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo
vestníka
1. Obec Veľká Paka,
Obecný úrad,
930 51 Veľká Paka
0063/2006/V 27. 9. 2006 36/2006
2. Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a. s.,
Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina
0064/2006/V 2. 10. 2006 36/2006
3. Liptovská vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Štefánikova 1780,
031 80 Liptovský Mikuláš
0065/2006/V 2. 10. 2006 36/2006
4. Oravská vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Bysterecká 2180,
026 80 Dolný Kubín
0066/2006/V 3. 10. 2006 36/2006
5. Považská vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Nová 133,
017 46 Považská Bystrica
0067/2006/V 3. 10. 2006 36/2006
6. Turčianska vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Kuzmányho 25,
036 80 Martin
0068/2006/V 16. 10. 2006 36/2006
7. Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a. s.,
Pri Váhu 6,
034 06 Ružomberok
0069/2006/V 17. 10. 2006 36/2006
8. BK Service International,
s. r. o.,
Žilinská cesta 126,
921 01 Piešťany
0070/2006/V 23. 10. 2006 37/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk
a v príslušnom Vestníku úradu.