Vyhláška č. 638/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Čiastka 261/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť od 15.01.2008 do31.05.2021 (za 13 dní)
Zrušený 170/2021 Z. z.

OBSAH

638

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 10. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2, § 33 ods. 1 a 5 a § 47 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 6 sa slová „odseku 5 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. f)“.

2. V § 17 ods. 11 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

3. V § 17 sa odsek 12 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.“.

4. V § 17 ods. 13 sa vypúšťa písmeno d).

5. V § 17 ods. 14 sa slová „odsek 7 písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „odsek 10 písm. a), b), d) a e)“.

6. V prílohe č. 4 časti A. Rastliny, Cievnaté rastliny sa slová „Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC“ nahrádzajú slovami „Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.“, slová „* Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová“ sa nahrádzajú slovami „* Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn. Dianthus lumnitzeri Wiesb.]“ a slová „Echium russicum J. F. Gmel.“ sa nahrádzajú slovami „Echium russicum J. F. Gemlin“.

7. V prílohe č. 4 časti B. Živočíchy, Mammalia – cicavce sa slová „Miniopterus schreibersi“ nahrádzajú slovami „Miniopterus schreibersii“.

8. V prílohe č. 5 sa slová „SR Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.“ nahrádzajú slovami „SR Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.“, slová „* Androcymbium europeum (Lange) K. Richter“ sa nahrádzajú slovami „* Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter“, za slová „Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý 1 500,-“ sa vkladajú slová „Astragalus peterfii Jáv. kozinec“, za slová „Campanula rapunculus L. zvonček repkový 1 100,-“ sa vkladajú slová „Campanula romanica Savul. zvonček“, za slová „* Centaurea immanuelis-loewii Deg. nevädza“ sa vkladajú slová „Centaurea jankae Brandza nevädza“, za slová „* Centaurea pinnata Pau nevädza“ sa vkladajú slová „Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza“, slová „* Chinodoxa lochiae Meikle“ sa nahrádzajú slovami „* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.“, slová „* Convolvulus fernadesii Pinto da Silva & Teles“ sa nahrádzajú slovami „* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles“, za slová „Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó vstavačovec strmolistý neskorý 2 500,-“ sa vkladajú slová „Dactylorhiza kalopissii E. Nelson vstavačovec“, slová „SR * Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová“ sa nahrádzajú slovami „SR * Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn. Dianthus lumnitzeri Wiesb.]“, za slová „Draba cinerea Adams chudôbka“ sa vkladajú slová „Draba dorneri Heuffel. chudôbka“, slová „SR Echium russicum J. F. Gmel.“ sa nahrádzajú slovami „SR Echium russicum J. F. Gemlin“, slová „Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso“ sa nahrádzajú slovami „Festuca summilusitana Franco & R. Afonso“, slová „* Galium littorale Guss. lipkavec pobrežný“ sa nahrádzajú slovami „* Galium litorale Guss. lipkavec pobrežný“ a „Galium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec“, slová „* Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.“ sa nahrádzajú slovami „* Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule (Desf.) Reichenb.“, slová „Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.“ sa nahrádzajú slovami „Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum (Caruel) Ball ex Arcang.“, slová „* Limonium strictissinum (Salzmann) Arrig.“ sa nahrádzajú slovami „* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.“, za slová „* Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova meringia“ sa vkladajú slová „Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia“, slová „Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.“ sa nahrádzajú slovami „Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.“, slová „Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingata (Turez.) Hultén“ sa nahrádzajú slovami „Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten“, za slová „Poa granitica Braun-Blanq. lipnica žulová 1 100,-“ sa vkladajú slová „Poa granitica Braun-Blanq. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády lipnica“, za slová „Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník“ sa vkladajú slová „Potentilla emilii-popii Nyárády nátržník“, slová „Rhinanthus oesiliensis (Ronninger & Saarsoo) Vassilez“ sa nahrádzajú slovami „Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz“, slová „* Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.“ sa nahrádzajú slovami „* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.“, za slová „Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský (syn. Stipa transcarpatica Klokov) kavyľ hrubosteblový euroázijský 1 500,-“ sa vkladajú slová „Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ“, za slová „Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá 1 500,-“ sa vkladajú slová „Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb. orgován“, slová „SR Tozzia carpatica Woł.“ sa nahrádzajú slovami „SR Tozzia carpathica Woł.“ a za slová „Tulipa cypria Stapf. tulipán“ sa vkladajú slová „Tulipa hungarica Borbas tulipán“.

9. V prílohe č. 5 časti Machorasty, Rožteky sa slová „Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.“ nahrádzajú slovami „Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.“.

10. V prílohe č. 5 časti Machorasty, Pečeňovky sa slová „Cephalosia macounii (Aust.) Aust.“ nahrádzajú slovami „Cephalozia macounii (Aust.) Aust.“.

11. V prílohe č. 6 časti A. Druhy európskeho významu, Gastropoda – ulitníky sa slová „Paladilphia hungarica“ nahrádzajú slovami „Paladilhia hungarica“.

12. V prílohe č. 6 časti A. Druhy európskeho významu, Orthoptera (Caelifera + Ensifera) sa za slová „Isophya costata“ vkladajú slová „Isophya harzi“ a slová „Odontopodisima rubripes“ sa nahrádzajú slovami „Odontopodisma rubripes“.

13. V prílohe č. 6 časti A. Druhy európskeho významu, Coleoptera – chrobáky sa slová „Duvalius gebhardtii“ nahrádzajú slovami „Duvalius gebhardti“, slová „Duvalius (rod)“ sa nahrádzajú slovami „SR Duvalius hungaricus behúnik maďarský“ a slová „Graphoederus bilineatus“ sa nahrádzajú slovami „Graphoderus bilineatus“.

14. V prílohe č. 6 časti A. Druhy európskeho významu, Lepidoptera – motýle sa slová „Euphydryas maturna“ nahrádzajú slovami „Euphydryas (=Hypodryas) maturna“ a za slová „SR Proserpinus proserpina lišaj pupalkový 2 000.-“ sa vkladajú slová „Pseudophilotes bavius“.

15. V prílohe č. 6 časti A. Druhy európskeho významu, Osteichthyes (=Pisces) – ryby sa za slová „Phoxinus percnurus“ vkladajú slová „Romanichthys valsanicola“.

16. V prílohe č. 6 časti A. Druhy európskeho významu, Amphibia – obojživelníky sa slová „Hydromantes (Speleomantes) supramontes“ nahrádzajú slovami „Hydromantes (Speleomantes) supramontis“ a slová „Proteus anguineus“ sa nahrádzajú slovami „Proteus anguinus“.

17. V prílohe č. 6 časti A. Druhy európskeho významu, Reptilia – plazy sa slová „Ablepharus kitaibelli“ nahrádzajú slovami „Ablepharus kitaibelii“.

18. V prílohe č. 6 časti A. Druhy európskeho významu, Mammalia – cicavce sa slová „Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990)“ nahrádzajú slovami „Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov)“, za slová „SR Marmota marmota latirostris svišť vrchovský 100 000.-“ sa vkladajú slová „Mesocricetus newtoni škrečok balkánsky“, slová „Ovis ammon musimon (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)“ sa nahrádzajú slovami „Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon) (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)“, slová „Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ornata)“ sa nahrádzajú slovami „Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)“ a za slová „SR Vespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá 5 000.-“ sa vkladajú slová „Vormela peregusna tchor škvrnitý“.

19. Príloha č. 36 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

3. Smernica Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 79/409/EHS, 92/43/EHS, 97/68/ES, 2001/80/ES a 2001/81/ES v oblasti životného prostredia (Ú. v. ES L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2008.


Jaroslav Izák v. r.