Nariadenie vlády č. 630/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 260/2007
Platnosť od 28.12.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2008
Zrušený 553/2003 Z. z.

630

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. decembra 2007,

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2008 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

(Sk mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á          t r i e d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 860 7 020 7 260 7 590 8 120 8 760 9 480 10 260 11 270 11 940 12 670 13 450 14 360 15 440
2 do 4 7 100 7 280 7 520 7 880 8 440 9 110 9 870 10 680 11 730 12 420 13 190 14 000 14 960 16 080
3 do 6 7 340 7 520 7 810 8 160 8 770 9 460 10 260 11 120 12 190 12 920 13 710 14 560 15 550 16 700
4 do 9 7 590 7 790 8 080 8 460 9 090 9 830 10 650 11 540 12 650 13 400 14 210 15 100 16 140 17 350
5 do 12 7 820 8 040 8 330 8 760 9 410 10 180 11 030 11 950 13 100 13 880 14 750 15 640 16 730 17 990
6 do 15 8 070 8 300 8 610 9 060 9 730 10 540 11 430 12 380 13 560 14 370 15 270 16 190 17 320 18 620
7 do 18 8 310 8 560 8 880 9 350 10 070 10 880 11 810 12 800 14 030 14 870 15 780 16 740 17 910 19 250
8 do 21 8 560 8 810 9 160 9 640 10 390 11 230 12 210 13 210 14 500 15 360 16 310 17 310 18 490 19 870
9 do 24 8 800 9 060 9 420 9 940 10 700 11 600 12 590 13 630 14 940 15 850 16 830 17 850 19 080 20 510
10 do 28 9 030 9 320 9 690 10 220 11 030 11 950 12 980 14 060 15 400 16 330 17 330 18 400 19 680 21 150
11 do 32 9 260 9 570 9 960 10 540 11 360 12 300 13 370 14 480 15 870 16 830 17 850 18 950 20 260 21 790
12 nad 32 9 500 9 830 10 220 10 820 11 670 12 660 13 770 14 900 16 330 17 310 18 370 19 500 20 850 22 420

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

(Sk mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á       t r i e d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 550 6 740 6 980 7 300 7 910 8 730 9 860 10 920 12 180 13 280 13 830 14 810 15 930 17 230
2 do 4 6 780 6 980 7 240 7 590 8 240 9 070 10 170 11 220 12 570 13 690 14 390 15 410 16 580 17 940
3 do 6 7 010 7 220 7 500 7 870 8 530 9 420 10 400 11 500 12 850 14 010 14 980 16 010 17 220 18 650
4 do 9 7 250 7 460 7 760 8 150 8 850 9 770 10 770 11 940 13 330 14 540 15 520 16 610 17 890 19 350
5 do 12 7 470 7 700 8 020 8 440 9 170 10 100 11 160 12 370 13 820 15 060 16 080 17 220 18 520 20 060
6 do 15 7 700 7 920 8 270 8 730 9 460 10 440 11 550 12 800 14 310 15 590 16 650 17 820 19 180 20 760
7 do 18 7 920 8 170 8 520 9 010 9 790 10 780 11 940 13 230 14 800 16 130 17 210 18 430 19 830 21 470
8 do 21 8 150 8 430 8 770 9 290 10 090 11 140 12 310 13 670 15 280 16 650 17 770 19 020 20 480 22 180
9 do 24 8 360 8 660 9 040 9 570 10 410 11 470 12 700 14 090 15 770 17 190 18 340 19 640 21 130 22 890
10 do 28 8 600 8 900 9 300 9 860 10 720 11 810 13 090 14 530 16 240 17 720 18 910 20 240 21 790 23 590
11 do 32 8 830 9 140 9 560 10 140 11 010 12 170 13 470 14 970 16 740 18 250 19 470 20 830 22 420 24 290
12 nad 32 9 070 9 380 9 820 10 420 11 350 12 500 13 850 15 380 17 220 18 770 20 030 21 430 23 090 25 010

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL, VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV

(Sk mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á       t r i e d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 830 6 050 6 350 8 280 8 920 9 650 10 460 12 140 14 040 16 450 17 670 18 940 20 360 22 010
2 do 4 6 040 6 280 6 580 8 590 9 270 10 040 10 890 12 630 14 610 17 120 18 380 19 710 21 200 22 900
3 do 6 6 240 6 500 6 820 8 920 9 630 10 430 11 330 13 120 15 200 17 800 19 120 20 480 22 030 23 800
4 do 9 6 450 6 720 7 060 9 240 9 980 10 830 11 750 13 610 15 770 18 480 19 830 21 250 22 870 24 700
5 do 12 6 640 6 940 7 300 9 560 10 340 11 200 12 180 14 110 16 340 19 150 20 560 22 040 23 680 25 590
6 do 15 6 850 7 140 7 540 9 880 10 680 11 600 12 600 14 610 16 910 19 830 21 270 22 810 24 520 26 490
7 do 18 7 050 7 350 7 780 10 200 11 040 11 980 13 040 15 100 17 490 20 490 22 010 23 580 25 340 27 410
8 do 21 7 260 7 570 8 020 10 520 11 400 12 380 13 460 15 600 18 060 21 170 22 710 24 360 26 200 28 310
9 do 24 7 470 7 790 8 260 10 850 11 750 12 760 13 880 16 100 18 640 21 840 23 440 25 130 27 020 29 200
10 do 28 7 680 8 020 8 490 11 160 12 110 13 150 14 320 16 590 19 210 22 520 24 160 25 920 27 860 30 110
11 do 32 7 860 8 240 8 730 11 490 12 460 13 540 14 750 17 090 19 790 23 180 24 890 26 680 28 680 31 010
12 nad 32 8 070 8 460 8 950 11 800 12 810 13 930 15 160 17 590 20 360 23 860 25 600 27 460 29 520 31 900

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

(Sk mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
6 10 100
7 11 180
8 12 420
9 13 900
10 15 160
11 16 170
12 17 310