Oznámenie č. 627/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 259/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.

627

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.) a opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

76

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. decembra 2007 č. 26120/2007-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/5958 3485

Ing. Silvia Tomková, tel.: 02/5958 3478

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z. ), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z. ) a opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Vzor súvahy riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Vzor súvahy priebežnej účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1a.“.

2. V § 1 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Vzor výkazu ziskov a strát riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Vzor výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2a.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.

3. V § 1 ods. 6 sa za slovo „poznámok“ vkladajú slová „individuálnej účtovnej závierky“.

4. Nadpis pod § 2 znie:

„Súvaha a výkaz ziskov a strát riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky“.

5. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ § 2a

Súvaha a výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

(1) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 časti 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 1 časti 2 (korekcia). V stĺpci 2 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi časťou 1 a časťou 2 stĺpca 1. V stĺpci 3 (netto) sa vykazujú položky strany aktív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 časti 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia a v stĺpci 1 časti 2 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka. Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 2 časti 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za porovnateľné obdobie, ktorým je vykazovaná časť bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a v stĺpci 2 časti 2 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

(4) Na zostavovanie súvahy a výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa ustanovenia § 2 ods. 1, 5 a 6 vzťahujú rovnako.“.

6. V prílohe č. 1 Vysvetlivkách k súvahe sa vypúšťajú piaty a šiesty bod.

Doterajší siedmy až deviaty bod sa označujú ako piaty až siedmy bod.

7. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto opatreniu.

8. V prílohe č. 2 Vysvetlivkách k výkazu ziskov a strát sa vypúšťajú tretí a štvrtý bod.

Doterajší piaty až siedmy bod sa označujú ako tretí až piaty bod.

9. V prílohe č. 2 sa Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát dopĺňajú šiestym bodom, ktorý znie:

6. Položky výkazu ziskov a strát na riadkoch 23, 24, 43 a 44 sa vykazujú s kladným znamienkom.“.

10. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto opatreniu.

11. V prílohe č. 3 sa časť I. dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) opis a suma celkových položiek nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a iné súvisiace služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.“.

12. V prílohe č. 3 časti L. písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,“.

13. V prílohe č. 3 časť U. znie:

„U. V poznámkach účtovných jednotiek podľa § 21 ods. 9 zákona, ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu1a) a ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 EUR v prepočte na slovenské koruny sa uvedú aj informácie o

a) zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach s uvedením druhu akcie, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní alebo hodnote a percentuálnej výške podielov na základnom imaní a s nimi spojených hlasovacích právach,

b) cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy,

c) výške dotácií a návratných finančných výpomocí,

d) prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitálových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou,

e) zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie,

f) vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku,

g) iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy,

h) skutočnostiach podľa časti V.“.

14. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťami V. a W., ktoré znejú:

„V. V poznámkach účtovných jednotiek podľa § 21 ods. 9 zákona sa uvedú aj informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou a to o

a) náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,

b) peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch,

c) nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok,

d) finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke,

e) vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku,

f) poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci.

W. V poznámkach účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo a účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti sa uvedú aj informácie o

a) všetkých formách prijatej náhrady,

b) účtovných zásadách použitých pri priraďovaní nákladov a výnosov,

c) organizačnej štruktúre účtovnej jednotky a jednotlivých činnostiach,

d) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b sa vypúšťa.

15. V prílohe č. 4 prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová:

„a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26120/2007-74

VZOR 01 - Súvaha priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26120/2007-74

VZOR 02 - Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky