Vyhláška č. 624/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Čiastka 258/2007
Platnosť od 22.12.2007 do25.11.2011
Účinnosť od 01.01.2008 do25.11.2011
Zrušený 405/2011 Z. z.

624

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 12. decembra 2007

o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 33 písm. c) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) čiastkovou vzorkou určité množstvo prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku (ďalej len „prípravok“) voľne uložené alebo balené a odobrané zariadením určeným na odber vzorky alebo iným vhodným na to určeným spôsobom z jedného odberového miesta,

b) hrubou vzorkou všetky čiastkové vzorky odobrané z jednotlivej šarže,

c) balením nádoba s ochranným baliacim materiálom slúžiacim na transport prípravkov cez veľkoobchodnú distribúciu alebo maloobchodnú distribúciu ku konečnému spotrebiteľovi,

d) balnou jednotkou individuálna nádoba obsahujúca prípravok alebo maloobchodné balenie obsahujúce určitý počet menších balení.

§ 2

Odber vzoriek

(1) Odber vzoriek prípravkov vykonáva fytoinšpektor v ktorejkoľvek fáze distribúcie prípravkov, kedykoľvek počas ich výroby, skladovania, predaja alebo u konečného spotrebiteľa. Odber vzoriek prípravkov sa vopred neohlasuje a vykonáva sa najmä pred začiatkom sezóny používania prípravkov.

(2) Odoberajú sa najmä vzorky prípravkov

a) s neúplnými alebo nečitateľnými etiketami,

b) ktoré boli zaregistrované ako súbežné prípravky podľa § 10 ods. 3 zákona,

c) dovezených zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie,

d) ktoré boli zaregistrované v predchádzajúcom roku,

e) ktoré vykazujú najvyššiu spotrebu v predchádzajúcom roku.

(3) Zariadenia na odber vzoriek a nádoby na vzorky musia byť vyrobené zo skla a plastov tak, aby nereagovali s rozpúšťadlami a zabezpečili najnižšiu možnú kontamináciu spôsobenú vzorkovačom. Zariadeniami na odber vzoriek sú najmä pipety, lopatky, tyče na vzorkovanie, ponorné trubice a naberačky.

(4) Každá hrubá vzorka odobratá na kontrolu musí byť odobratá z jednej vybranej balnej jednotky. Pred odberom je potrebné balenie dôkladne premiešať, a to pri kvapalnej formulácii počas jednej až troch minút, a otvoriť bežným spôsobom. Po odobratí vzorky sa otvor prelepí a označí odtlačkom pečiatky a podpisom fytoinšpektora.

(5) Ku vzorke sa vyhotovuje záznam o odbere vzorky prípravku (ďalej len „záznam“) v troch exemplároch. Jeden záznam zostáva spolu so vzorkou, druhý záznam sa odovzdáva osobe, od ktorej bola vzorka odobratá, a tretí záznam je pre potrebu fytoinšpektora.

(6) Vzorky sa musia označiť číslom záznamu o odbere vzorky prípravku. Pri preprave sa vkladajú do plastového vrecka uzavretého páskou a do prepraviek na bezpečnú prepravu, ktoré sú vyložené vhodným tesniacim a absorpčným materiálom. Vzorky musí doručiť do analytického laboratória osobne fytoinšpektor.

§ 3

Skladovanie prípravkov

(1) Prípravky sa musia skladovať v originálnych neporušených obaloch v samostatných skladoch, v ktorých nesmú byť prítomné požívatiny, lieky, krmivá, dezinfekčné prostriedky, osivá, sadivá, palivá a podobné látky a obaly od týchto látok.

(2) Skladovací priestor používaný na skladovanie prípravkov musí

a) chrániť

1. prípravky pred poveternostnými vplyvmi, ktoré by mohli ohroziť ich chemické vlastnosti a fyzikálne vlastnosti, ich použitie a biologickú účinnosť,

2. okolité životné prostredie pred vplyvmi skladovaných prípravkov, a to aj pri havárii, požiari alebo záplave,

3. pred preniknutím skladovaných prípravkov do podložia a verejnej kanalizácie,

b) umožňovať

1. bezpečnú manipuláciu s prípravkami tak, aby nedošlo k porušeniu ich obalov, uzáverov a označení prípravkov a poškodeniu života a zdravia ľudí,

2. očistu predmetov a plôch v skladovacom priestore, ak došlo k ich kontaminácii prípravkami,

c) byť vybavený

1. vyznačeným ochranným pásmom podľa stupňa nebezpečnosti,

2. dostupným zdrojom vody a osvetlením všetkých priestorov,

3. lekárničkou na poskytnutie prvej pomoci pri náhodnom použití prípravku alebo zasiahnutí očí a pokožky,

4. hasiacimi prostriedkami,

5. prostriedkami na odstraňovanie havárií,

6. prostriedkami na asanáciu skladových priestorov,

7. dostatočným množstvom náhradných obalov,

8. krytým skladovacím priestorom s nepriepustnou podlahou alebo kontajnerom na zhromažďovanie prázdnych obalov prípravkov,

9. záchytnou nepriepustnou nádržou s primeraným objemom, zabezpečenou proti prívalovým vodám vyvýšenými okrajmi nádrže najmenej 40 cm nad okolitým terénom,

10. osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami v množstve zodpovedajúcom počtu osôb prichádzajúcich do priameho styku so skladovanými prípravkami,

11. technickými prostriedkami na oddeľovanie čiastkových množstiev z obalov skladovaných prípravkov na účely použitia prípravkov,

12. zariadením na priebežné meranie teploty a relatívnej vlhkosti.

(3) Prípravky sa skladujú v uzavretom skladovacom priestore, ktorý musí

a) mať stavebné riešenie vyhovujúce objemu a druhu skladovaných prípravkov,

b) mať účinné vetranie,

c) mať zabezpečenú optimálnu teplotu skladovania,

d) byť zabezpečený pred vniknutím nepovolaných osôb,

e) mať zreteľne označené vchody a východy,

f) vyhovovať protipožiarnym opatreniam,

g) mať umývateľnú a nepriepustnú podlahu, hladké steny a stropy,

h) mať označené regály požadovanej nosnosti.

(4) Prípravky označené ako veľmi jedovaté1) sa musia skladovať v samostatnej časti skladu osobitne zabezpečenej proti prístupu nepovolaných osôb alebo v pevných, uzamykateľných skriniach v sklade prípravkov.

(5) O množstve skladovaných zásob prípravkov, o ich príjme a výdaji, ako aj o likvidácii zvyškov prípravkov a prázdnych obalov sa musí viesť samostatná evidencia.


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Zdenka Kramplová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.