Nariadenie vlády č. 610/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 253/2007
Platnosť od 21.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

OBSAH

610

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností sa mení takto:

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH ( V SK MESAČNE)

Platový
stupeň
Započítateľná doba vykonávania
duchovenskej činnosti v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia
do skupiny a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
A B C D E F G
1 do 3 7 006 7 703 8 505 9 413 10 416 11 513 12 751
2 od 3 do 6 7 301 8 044 8 883 9 813 10 875 12 032 13 293
3 od 6 do 9 7 609 8 375 9 248 10 216 11 324 12 550 13 848
4 od 9 do 12 7 903 8 706 9 637 10 616 11 773 13 070 14 426
5 od 12 do 15 8 210 9 047 10 014 11 042 12 244 13 565 14 993
6 od 15 do 18 8 528 9 378 10 403 11 455 12 716 14 072 15 558
7 od 18 do 21 8 847 9 719 10 781 11 890 13 188 14 567 16 124
8 od 21 do 24 9 166 10 050 11 171 12 326 13 647 15 075 16 703
9 od 24 do 27 9 484 10 403 11 560 12 763 14 119 15 594 17 281
10 od 27 do 30 9 803 10 758 11 937 13 199 14 591 16 114 17 858
11 nad 30 10 132 11 100 12 326 13 636 15 063 16 644 18 472

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Fico v. r.