Vyhláška č. 606/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 190/2007 Z. z.

Čiastka 251/2007
Platnosť od 20.12.2007 do31.05.2010
Účinnosť od 01.01.2008 do31.05.2010
Zrušený 169/2010 Z. z.

OBSAH

606

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 13. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 190/2007 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 17, § 23 ods. 18 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 548/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 190/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Harmonizovaným osvedčením o evidencii podľa § 16a ods. 17 zákona je osvedčenie o evidencii podľa odseku 8, ktoré obsahuje harmonizované kódy Európskych spoločenstiev podľa prílohy č. 2a; vždy obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 2a, časti A, podbodoch 1 a 2 a časti B podbodoch 1 a 2.

(10) Ustanovenie odseku 9 sa primerane vzťahuje aj na dovoz jednotlivého vozidla z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie.“.

2. V § 3 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

a) osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení ES vozidla alebo pri uznaní typového schválenia ES vozidla,

b) základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla, pri uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla,“.

3. V § 3 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

a) osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení ES vozidla alebo pri uznaní typového schválenia ES vozidla,

b) základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla, pri uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla,“.

4. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 614/2006 Z. z.

HARMONIZOVANÉ OSVEDČENIE O EVIDENCII

Harmonizované osvedčenie o evidencii sa môže skladať z jednej časti alebo z dvoch častí označených ako „časť I" a „časť II".

A. Harmonizované osvedčenie o evidencii časť I

(1) Prvá strana časti I osvedčenia o evidencii obsahuje:

a) názov vystavujúceho členského štátu,

b) rozlišovaciu značku vystavujúceho členského štátu:

B: Belgicko

BG: Bulharsko

CZ: Česká republika

DK: Dánsko

D: Nemecko

EST: Estónsko

GR: Grécko

E: Španielsko

F: Francúzsko

IRL: Írsko

I: Taliansko

CY: Cyprus

LV: Lotyšsko

LT: Litva

L: Luxembursko

H: Maďarsko

M: Malta

NL: Holandsko

A: Rakúsko

PL: Poľsko

P: Portugalsko

RO: Rumunsko

SLO: Slovinsko

SK: Slovensko

FIN: Fínsko

S: Švédsko

UK: Spojené kráľovstvo,

c) názov príslušného orgánu,

d) slová „časť I osvedčenia o evidencii", alebo ak sa osvedčenie o evidencii skladá len z jednej časti, slová „osvedčenie o evidencii" vytlačené veľkým písmom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho osvedčenie o evidencii; tieto slová sa v osvedčení o evidencii s primeraným odstupom uvedú aj malým písmom v ostatných úradných jazykoch Európskej únie; osvedčenie o evidencii skladajúce sa len z časti I bude obsahovať slová „osvedčenie o evidencii" a v texte nebude žiadny odkaz na „časť I",

e) slová „Európske spoločenstvá" vytlačené v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho časť I osvedčenia o evidencii,

f) číslo dokumentu.

(2) Časť I osvedčenia o evidencii obsahuje údaje, ktorým predchádzajú zodpovedajúce harmonizované kódy Európskych spoločenstiev:

a) (A) evidenčné číslo,

b) (B) dátum prvej evidencie vozidla,

c) (C) osobné údaje:

d) (C.1) držiteľ osvedčenia o evidencii:

e) (C1.1) priezvisko alebo obchodné meno,

f) (C1.2) iné meno alebo iniciály,

g) (C1.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

h) (C.4), ak osvedčenie o evidencii neobsahuje údaje špecifikované v kóde C.2 podbodu 3, osvedčenie o evidencii obsahuje odkaz na skutočnosť, že držiteľ osvedčenia o evidencii

– je majiteľom vozidla,

– nie je majiteľom vozidla,

– nie je v osvedčení o evidencii uvedený ako majiteľ vozidla,

i) (D) vozidlo:

j) (D.1) značka,

k) (D.2) typ, variant – ak je k dispozícii, verzia – ak je k dispozícii,

l) (D.3) obchodný názov,

m) (E) identifikačné číslo vozidla VIN,

n) (F) hmotnosť:

o) (F.1) najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla okrem motocyklov,

p) (G) prevádzková hmotnosť vozidla so spojovacím zariadením v prípade ťažného vozidla kategórie inej ako M1,

q) (H) obdobie platnosti, ak nie je neobmedzené,

r) (I) dátum evidencie, na ktorú sa toto osvedčenie o evidencii vzťahuje,

s) (K) číslo typového schválenia – ak je k dispozícii,

t) (P) motor:

u) (P.1) zdvihový objem valcov (cm3),

v) (P.2) najväčší výkon motora (kW) – ak je k dispozícii,

w) (P.3) druh paliva alebo zdroj energie,

x) (Q) výkon/hmotnosť (kW/kg) – len pri motocykloch,

y) (S) počet miest na sedenie:

z) (S.1) počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča,

aa) (S.2) počet miest na státie – ak je to potrebné.

(3) Časť I osvedčenia o evidencii okrem toho môže obsahovať údaje, pred ktorými sú uvedené príslušné harmonizované kódy Európskych spoločenstiev:

a) (C) osobné údaje:

b) (C.2) vlastník vozidla – opakovať podľa počtu majiteľov vozidla:

c) (C.2.1) priezvisko alebo obchodné meno,

d) (C.2.2) iné meno alebo iniciály,

e) (C.2.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

f) (C.3) fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže používať vozidlo na základe iného než vlastníckeho práva; držiteľ osvedčenia o evidencii:

g) (C.3.1) priezvisko alebo obchodné meno,

h) (C.3.2) iné meno alebo iniciály,

i) (C.3.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

j) (C.5), (C.6), (C.7), (C.8), ak zmena v osobných údajoch uvedených v kóde C.1 podbodu 2, v kódoch C.2 a/alebo C.3 tohto podbodu nemá za následok vystavenie nového osvedčenia o evidencii, nové osobné údaje zodpovedajúce týmto bodom môžu byť zahrnuté pod kódmi C.5, C.6, C.7 alebo C.8; tieto sa potom rozčlenia v súlade s odkazmi v kódoch C.1 podbodu 2, kódoch C.2 a C.3 tohto podbodu a kóde C.4 podbodu 2,

k) (F) hmotnosť:

l) (F.2) najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla v prevádzke v členskom štáte evidencie,

m) (F.3) najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy v prevádzke v členskom štáte evidencie,

n) (J) kategória vozidla,

o) (L) počet náprav,

p) (M) rázvor kolies (mm),

q) (N) pre vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, rozloženie maximálnej technicky prípustnej naloženej hmotnosti na nápravy:

r) (N.1) náprava 1 (kg),

s) (N.2) prípadne náprava 2 (kg),

t) (N.3) prípadne náprava 3 (kg),

u) (N.4) prípadne náprava 4 (kg),

v) (N.5) prípadne náprava 5 (kg),

w) (O) najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla:

x) (O.1) brzdená (kg),

y) (O.2) nebrzdená (kg),

z) (P) motor:

aa) (P.4) menovité otáčky (min-1),

bb) (P.5) identifikačné číslo motora (typ),

cc) (R) farba vozidla,

dd) (T) najväčšia rýchlosť vozidla (km/h),

ee) (U) hladina hluku:

ff) (U.1) stojaceho vozidla [dB (A)],

gg) (U.2) pri otáčkach motora (min-1),

hh) (U.3) za jazdy [dB (A)],

ii) (V) výfukové emisie:

jj) (V.1) CO (g/km alebo g/kWh),

kk) (V.2) HC (g/km alebo g/kWh),

ll) (V.3) NOx (g/km alebo g/kWh),

mm) (V.4) HC + NOx (g/km),

nn) (V.5) častice z dieselových motorov (g/km alebo g/kWh),

oo) (V.6) korigovaný súčiniteľ absorpcie pre dieselové motory (min-1),

pp) (V.7) CO2 (g/km),

qq) (V.8) kombinovaná spotreba paliva (l/100 km),

rr) (V.9) údaj o environmentálnej kategórii ES typového schválenia,

ss) (W) objem palivovej nádrže alebo palivových nádrží (litre).

(4) Členské štáty môžu do časti I osvedčenia o evidencii zahrnúť doplňujúce informácie, môžu najmä do zátvoriek pri identifikačných kódoch, ako je to uvedené v podbodoch 2 a 3, pridať doplňujúce národné kódy.

B. Harmonizované osvedčenie o evidencii časť II

(1) Prvá strana časti II osvedčenia o evidencii obsahuje:

a) názov vystavujúceho členského štátu,

b) rozlišovaciu značku vystavujúceho členského štátu:

B: Belgicko

BG: Bulharsko

CZ: Česká republika

DK: Dánsko

D: Nemecko

EST: Estónsko

GR: Grécko

E: Španielsko

F: Francúzsko

IRL: Írsko

I: Taliansko

CY: Cyprus

LV: Lotyšsko

LT: Litva

L: Luxembursko

H: Maďarsko

M: Malta

NL: Holandsko

A: Rakúsko

PL: Poľsko

P: Portugalsko

RO: Rumunsko

SLO: Slovinsko

SK: Slovensko

FIN: Fínsko

S: Švédsko

UK: Spojené kráľovstvo,

c) názov príslušného orgánu,

d) slová “časť II osvedčenia o evidencii„ vytlačené veľkým písmom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho osvedčenie o evidencii; tieto slová sa v osvedčení o evidencii s primeraným odstupom uvedú aj malým písmom v ostatných úradných jazykoch Európskej únie,

e) slová “Európske spoločenstvá„ vytlačené v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho časť II osvedčenia o evidencii,

f) číslo dokumentu.

(2) Časť II osvedčenia o evidencii obsahuje údaje, ktorým predchádzajú zodpovedajúce harmonizované kódy Európskych spoločenstiev:

a) (A) evidenčné číslo,

b) (B) dátum prvej evidencie vozidla,

c) (D) vozidlo:

d) (D.1) značka,

e) (D.2) typ, variant – ak je k dispozícii, verzia – ak je k dispozícii,

f) (D.3) obchodný názov,

g) (E) identifikačné číslo vozidla VIN,

h) (K) číslo typového schválenia – ak je k dispozícii.

(3) Časť II osvedčenia o evidencii okrem toho môže obsahovať údaje, pred ktorými sú uvedené príslušné harmonizované kódy Európskych spoločenstiev:

a) (C) osobné údaje:

b) (C.2) vlastník vozidla:

c) (C.2.1) priezvisko alebo obchodné meno,

d) (C.2.2) iné meno alebo iniciály,

e) (C.2.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

f) (C.3) fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže používať vozidlo na základe iného než vlastníckeho práva; držiteľ osvedčenia o evidencii:

g) (C.3.1) priezvisko alebo obchodné meno,

h) (C.3.2) iné meno alebo iniciály,

i) (C.3.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

j) (C.5), (C.6), ak zmena v osobných údajoch uvedených v kódoch C.2 a/alebo C.3 tohto podbodu nemá za následok vystavenie novej časti II osvedčenia o evidencii, nové osobné údaje zodpovedajúce týmto bodom môžu byť zahrnuté pod kódmi (C.5) alebo (C.6), tieto sa potom rozčlenia v súlade s kódom C.2 a C.3 tohto podbodu,

k) (J) kategória vozidla.

(4) Členské štáty môžu do časti II osvedčenia o evidencii zahrnúť doplňujúce informácie, môžu najmä do zátvoriek pri identifikačných kódoch, ako je to uvedené v podbodoch 2 a 3, pridať doplňujúce národné kódy.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ľubomír Vážny v. r.