Oznámenie č. 599/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

Čiastka 249/2007
Platnosť od 20.12.2007

599

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z. a oznámenie č. 609/2005 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods.1 sa vypúšťa prvá veta.

2. V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Rezervy sa používajú len na účely, na ktoré boli vytvorené. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 941 – Rezervy a v prospech príslušného účtu záväzkov. Ak je použitie rezervy nižšie ako jej tvorba na určený účel, nepoužitá časť rezervy sa zruší v prospech účtu 914 – Správny fond.“.

3. § 10 sa dopĺňa odsekmi 5, 6, 7 a 8, ktoré znejú:

„(5) Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku, napríklad nevyfakturovaná dodávka zásob a nevyfakturovaná dodávka dlhodobého majetku sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku a jej použitie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov po obdržaní faktúry od dodávateľa.

(6) Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný účet nákladov, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený účet nákladov, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Pri rezervách sa uplatňuje zásada správneho vyčíslenia konečného zostatku súvahového účtu rezerv a k tomu prislúchajúcich konečných stavov nákladov.

(7) Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv alebo z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, napríklad ak na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť bude splnená.

(8) Rezervy sa vytvárajú na

a) náhrady platu za nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a zdravotného poistenia,

b) odmeny členom samosprávnych orgánov účtovnej jednotky,

c) odstupné a odchodné zamestnancom,

d) odmeny a ostatné zložky platu zamestnancom, vrátane sociálneho poistenia a zdravotného poistenia,

e) nevyfakturované dodávky a služby,

f) členské príspevky účtovnej jednotky napríklad do zväzov, spolkov a komôr, ktoré sa týkajú vykazovaného účtovného obdobia,

g) náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

h) náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie,

i) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia,

j) odstránenie odpadov a obalov,

k) rekultiváciu pozemkov,

l) odstránenie stavieb,

m) náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu podľa § 23 ods. 4,

n) pokuty a penále.“.

4. V § 11 ods. 1 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.

5. V § 11 odseky 10, 11 a 12 znejú:

„(10) Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku.

(11) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní, škode, spotrebe alebo inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva a to na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku.

(12) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek alebo účtu 921 – Účet tvorby fondov.“.

6. § 11 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.“.

7. V § 16 ods. 2 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.

8. V § 36 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa priamo nepreplácajú.“.

9. V § 43 odsek 2 znie:

„(2) Na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť sa neúčtujú externé náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku a finančného majetku a výdavky účtované na účtoch fondov Sociálnej poisťovne v účtovej skupine 92 – Osobitné fondy Sociálnej poisťovne.“.

10. V § 49 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

11. V § 49 ods. 5 sa za slovo „Tvorba“ vkladajú slová „a zúčtovanie“.

12. V § 56 sa vypúšťajú odseky 6 a 9.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

13. V § 61 ods. 1 sa slová „účtu 556 – Tvorba rezerv“ nahrádzajú slovami „vecne príslušného nákladového účtu“.

14. V § 61 odsek 2 znie:

„(2) Na ťarchu účtu 941 – Rezervy sa účtuje použitie rezervy a zníženie rezervy alebo zrušenie rezervy, ak pominuli dôvody, pre ktoré bola vytvorená so súvzťažným zápisom v prospech príslušného záväzkového účtu alebo účtu 914 – Správny fond.“.

15. Slová „658 – Výnosy z prenájmu majetku“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „658 – Výnosy z nájmu majetku“.

16. V prílohe účtovej triede 5 – Náklady na činnosť sa vypúšťajú slová „556 – Tvorba rezerv“ a slová „559 – Tvorba opravných položiek“ sa nahrádzajú slovami „559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek“.

17. V prílohe účtovej triede 6 – Výnosy z činnosti sa vypúšťajú slová „656 – Zúčtovanie rezerv“ a slová „659 – Zúčtovanie opravných položiek“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 609/2005 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2008

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2008.“.

2. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha sa vypúšťajú slová „Právna forma účtovnej jednotky“.

3. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 018 sa slová „Finančný majetok“ nahrádzajú slovami „Dlhodobý finančný majetok“.

4. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha riadku 045 sa slová „Finančný majetok“ nahrádzajú slovami „Krátkodobý finančný majetok“.

5. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/24641/2007-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkladá po prvýkrát bez daňového priznania,

b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

(4) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

(5) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

(6) V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(7) V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich so správnou činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy nie sú zdaňované daňou z príjmov.

(8) V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich s činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov.

(9) V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8.

(10) V stĺpci 10 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(11) V riadku 060 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.

(12) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.