Oznámenie č. 587/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskej charte miestnej samosprávy o rozšírení záväzkov Slovenskej republiky na ďalšie ustanovenia charty

Čiastka 245/2007
Platnosť od 18.12.2007
Redakčná poznámka

Vyhlásenie nadobudlo platnosť 1. septembra 2007.

587

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 1985 bola v Štrasburgu prijatá Európska charta miestnej samosprávy. Charta pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. júna 2000 (oznámenie č. 336/2000 Z. z., oznámenie č. 602/2002 Z. z.).

Podľa článku 12 ods. 3 charty Slovenská republika prijala Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskej charte miestnej samosprávy o rozšírení záväzkov Slovenskej republiky na ďalšie ustanovenia charty.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s vyhlásením svojím uznesením č. 301 z 27. marca 2007 a prezident Slovenskej republiky ho podpísal 24. apríla 2007. Vyhlásenie bolo uložené 21. mája 2007 u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára charty.

Vyhlásenie nadobudlo platnosť 1. septembra 2007.

K oznámeniu č. 587/2007 Z. z.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky k Európskej charte miestnej samosprávy o rozšírení záväzkov Slovenskej republiky na ďalšie ustanovenia charty

Slovenská republika na základe článku 12 charty vyhlasuje, že rozširuje svoje záväzky na ďalšie ustanovenia charty:

článok 3 ods. 1,

článok 4 ods. 3,

článok 4 ods. 5,

článok 9 ods. 1,

článok 9 ods. 5,

článok 9 ods. 6,

článok 9 ods. 7,

článok 10 ods. 2,

článok 10 ods. 3.

Anglické znenie textu