586

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. (Čl. II) a zákonom č. 275/2007 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje opatrenia na urýchlenie majetkovoprávneho vyporiadania a na prípravu výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí1) (ďalej len „diaľnica“) uvedených v odseku 2.

(2) Opatrenia podľa tohto zákona sa vzťahujú na

a) dokončenie rozostavaných stavieb diaľnic uvedených v prílohe č. 1,

b) pripravované stavby diaľnic uvedené v prílohe č. 2,

c) doplnenie alebo úpravu prevádzkovaných diaľnic o stavby, ktorých potreba vyplynula z prevádzky alebo zo zmeny technických noriem, najmä na rozšírenie o ďalší jazdný pruh, na stavby a zmeny stavieb križovatiek, privádzačov, odpočívadiel a premostení a na umiestnenie a montáž zariadení a konštrukcií potrebných na prevádzku diaľnice,

d) vyvolané úpravy elektrického, telekomunikačného, vodovodného, kanalizačného a iného vedenia alebo zariadenia na rozvod tepla alebo vykurovacích plynov, ktoré sú stavbou diaľnice priamo dotknuté z dôvodu riešenia styku diaľnice s inými komunikáciami, s dráhami, s inými vedeniami každého druhu, s vodami a s inými dielami,1a) ak je potrebné ich vybudovať súčasne s diaľnicou podľa písmen a) a b) alebo s doplnením alebo úpravou prevádzkovanej diaľnice podľa písmena c).

§ 1a

Územný plán

Umiestnenie stavby diaľnice sa v územnom pláne obce vyznačí na základe jej technického riešenia v mierke M 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník diaľnice a bezodplatne ho odovzdá obci.

§ 2

Územné konanie a územnoplánovacie podklady

(1) Ak sa podmienky na umiestnenie stavby diaľnice neriešia schváleným územným plánom zóny, uskutoční sa územné konanie podľa osobitného predpisu,2) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak ku dňu začatia územného konania nie je schválený územný plán obce alebo ak v schválenom územnom pláne nie je diaľnica umiestnená na základe technického riešenia podľa § 1a, podkladom na vydanie územného rozhodnutia je okrem podkladov podľa osobitného zákona3) aj projekt výstavby diaľnic schválený vládou Slovenskej republiky.

(3) V návrhu na začatie konania navrhovateľ neuvádza zoznam účastníkov konania ani druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov.5)

(4) Stavebný úrad nariadi ústne konanie alebo miestne zisťovanie6) iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez ústneho konania alebo miestneho zisťovania.

§ 3

Odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Účastníkom konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ak ide o pozemok, ktorý je podľa územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu (ďalej len „diaľničný stavebný pozemok“), je len žiadateľ.7)

§ 4

Vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov

Účastníkom konania o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, je navrhovateľ.

§ 5

Pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom

(1) Diaľničný stavebný pozemok, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom9) na základe schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov.10)

(2) Diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá Slovenský pozemkový fond,11) možno zapísať do katastra nehnuteľností záznamom aj pred schválením registra obnovenej evidencie pozemkov na návrh Slovenského pozemkového fondu pri dodržiavaní podmienok podľa odseku 3.

(3) Písomný návrh na vykonanie záznamu podľa odseku 2 obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.12) Namiesto schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov sa s návrhom predloží dôkaz o zisťovaní vlastníka diaľničného stavebného pozemku. Dôkazom je verejná vyhláška s výzvou na prihlásenie sa vlastníka diaľničného stavebného pozemku, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli v obci, v ktorej je diaľničný stavebný pozemok.

§ 6

Zrušený

§ 7

Prevod vlastníctva

(1) Slovenský pozemkový fond odplatne prevedie vlastníctvo k diaľničnému stavebnému pozemku, ktorý spravuje,11) na stavebníka.

(2) Diaľničný stavebný pozemok a stavba na ňom, ktoré ku dňu právoplatnosti územného rozhodnutia neboli vydané oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov,16) povinná osoba odplatne prevedie na stavebníka diaľnice. Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu na ňom sa určí ako trhová cena podľa znaleckého posudku.

(3) Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu podľa odseku 2 sa zaplatí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu. Ak to nie je možné,

a) cena sa vyplatí Slovenskému pozemkovému fondu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá,11)

b) zloží sa do úschovy súdu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok alebo o stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom súdneho konania.17)

(4) Ustanovenia osobitných predpisov o finančnej náhrade18) sa na prevod podľa odseku 2 nepoužijú.

(5) Diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom vo vlastníctve štátu, ktorý nie je v správe nijakého správcu, prevedie orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí správa majetku štátu podľa osobitného predpisu,18a) odplatne do vlastníctva stavebníka diaľnice za trhovú cenu podľa znaleckého posudku.

§ 8

Vyvlastnenie

(1) Ak stavebník diaľnice nezískal diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom dohodou alebo iným spôsobom, vyvlastní sa na jeho návrh. Na vyvlastnenie sa použijú všeobecné predpisy o vyvlastnení,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Správny orgán v konaní o vyvlastnenie diaľničného stavebného pozemku zisťuje, či je preukázaný verejný záujem20) na vyvlastnení a či sú splnené podmienky vyvlastnenia,21) a rozhoduje o náhrade za vyvlastňované pozemky, ktoré tvoria diaľničný stavebný pozemok, vrátane stavieb na nich.

(3) Ak v konaní podľa odseku 2 dôjde medzi účastníkmi k dohode o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán bezodkladne schváli dohodu účastníkov ako zmier.22) Stavebník diaľnice je povinný dohodnutú náhradu vyplatiť vyvlastnenému do 21 pracovných dní odo dňa schválenia zmieru.

(4) Ak v konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej trhovej cene určenej znaleckým posudkom.23) S požiadavkou na vyššiu náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného bez prerušenia konania na súd. Stavebník diaľnice je povinný určenú náhradu za vyvlastnenie vyplatiť vyvlastnenému do 21 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení stavebníkovi.

(5) Stavebník diaľnice vyplatí náhradu za vyvlastnenie spôsobom dohodnutým s vyvlastneným.

(6) Ak ide o diaľničný stavebný pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve štátu a nebol vydaný oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov,20) sú účastníkmi vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond.

§ 9

Prechodné ustanovenie

Konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa tohto zákona.

§ 9a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2007

Konanie začaté do 30. júna 2007 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2007.

§ 10

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá nadobudol účinnosť 1. júla1996.

Zákon č. 275/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. júla 2007.

Pavol Paška v. r.

Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.

ROZOSTAVANÉ STAVBY DIAĽNIC

D 1 Bratislava Viedenská cesta – Bratislava – Prístavný most

D 1 Bratislava – Mierová ulica – Senecká cesta

D 1 Ladce – Sverepec

D 1 Vrtižer – Hričovské Podhradie

D 1 Hybe – Jánovce

D 1 Svinia – Prešov-západ

D 2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty

D 3 Hričovské Podhradie – Žilina

R 1 Budča – Kováčová

R 2 Ožďany – preložka

R 2 Figa – obchvat

R 2 Tornaľa – preložka

R 3 Oravský Podzámok – Horná Lehota

Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.

PRIPRAVOVANÉ STAVBY DIAĽNIC

D 1 Sverepec – Ivachnová

D 1 Jánovce – Svinia

D 1 Prešov-západ – štátna hranica s Ukrajinou

D 3 Žilina – štátna hranica s Poľskou republikou

D 4 Bratislava-Jarovce – napojenie na D 1 – Stupava – napojenie na D 2 – štátna hranica s Rakúskou spolkovou republikou

R 1 Nitra – Tekovské Nemce

R 1 Žarnovica – Šášovské Podhradie

R 2 štátna hranica s Českou republikou – Prievidza – Žiar nad Hronom

R 2 Zvolen – Ožďany – Figa

R 2 Tornaľa – Košické Oľšany

R 3 štátna hranica s Poľskou republikou – Oravský Podzámok

R 3 Horná Lehota – štátna hranica s Maďarskou republikou

R 4 štátna hranica s Poľskou republikou – Prešov – štátna hranica s Maďarskou republikou

R 5 Svrčinovec – štátna hranica s Českou republikou

R 6 Beluša – Púchov – štátna hranica s Českou republikou

R 7 Bratislava – Nové Zámky – Lučenec

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

1a) § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 37 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 15 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 35 ods. 1 a § 38 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 36 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

7) § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.

9) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

10) § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

11) § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

12) § 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

16) Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.

17) § 352 Občianskeho súdneho poriadku.

18) § 13 zákona č. 87/1991 Zb.
§ 14 zákona č. 229/1991 Zb.

18a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

19) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z.

20) § 108 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

21) § 110 zákona č. 50/1976 Zb.

22) § 48 zákona č. 71/1967 Zb.

23) § 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.