Oznámenie č. 585/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. 491/M-2006 o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy

Čiastka 244/2007
Platnosť od 18.12.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

585

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z . z. vydalo

výnos zo 7. decembra 2007 č. 3152/M-2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. 491/M-2006 o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy (oznámenie č. 109/2006 Z. z.).

Výnos ustanovuje podmienky poskytovania dotácie a doklady k žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti kombinovanej dopravy.

Výnos ustanovuje možnosť predkladať ministerstvu žiadosti na poskytovanie dotácií v oblasti kombinovanej dopravy do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v čiastke č. 1/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.