Oznámenie č. 584/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Čiastka 244/2007
Platnosť od 18.12.2007
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2008.

584

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2007 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z. a oznámenie č. 75/2007 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2008.

K oznámeniu č. 584/2007 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU

k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode,

ktoré nadobudnú platnosť 1. januára 2008

1. KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 1

Skrátené výrazy

Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz

[...]

(xvii) „zmluvná strana vyznačená podľa dohody“ znamená vyznačenú zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) dohody,

(xviibis) zrušené

(xviii) „zmluvná strana vyznačená podľa protokolu“ znamená zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) protokolu;

[...]

Pravidlo 1bis

Vyznačenia podliehajúce dohode
a vyznačenia podliehajúce protokolu

(1) Všeobecné princípy a výnimky

Vyznačenie zmluvnej strany podlieha dohode alebo protokolu v závislosti na tom, či zmluvná strana je vyznačená podľa dohody alebo protokolu. Avšak,

(i) ak pre daný medzinárodný zápis sa prestala uplatňovať dohoda medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha dohode, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať protokolu, a to k dátumu skončenia platnosti dohody, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami protokolu, a

(ii) ak pre daný medzinárodný zápis sa prestal uplatňovať protokol medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha protokolu, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať dohode, a to k dátumu skončenia platnosti protokolu, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami dohody.

(2) Zápis

Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra, ktorej zmluve podliehajú jednotlivé vyznačenia.

[...]

5. KAPITOLA

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY

Pravidlo 25

Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu

(1) Podanie žiadosti

(a) [...]

(b) [...]

(c) Žiadosť o zápis vzdania sa alebo výmazu nemôže podať priamo majiteľ, ak sa vzdanie alebo výmaz týka zmluvnej strany, ktorá je k dátumu doručenia žiadosti medzinárodnému úradom vyznačená podľa dohody.

6. KAPITOLA

OBNOVY

Pravidlo 30

Podrobnosti týkajúce sa obnovy

(1) Poplatky [...]

(2) Ďalšie údaje [ ... ]

(3) Neúplná platba [...]

(4) Obdobie, za ktoré sa platia poplatky za obnovu zápisu

Poplatky za každú obnovu sa platia na obdobie desiatich rokov bez ohľadu na to, či medzinárodný zápis obsahuje v zozname vyznačených zmluvných strán iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode, alebo iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha protokolu, alebo zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode a protokolu zároveň. Ak ide o platby podľa dohody, platba na obdobie desiatich rokov sa bude považovať za desaťročnú splátku.

Anglické znenie textu