Nariadenie vlády č. 579/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach

Čiastka 243/2007
Platnosť od 14.12.2007 do04.12.2008
Účinnosť od 14.12.2007 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.

OBSAH

579

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. decembra 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z., nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach sa mení takto:

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.

VÝŠKA VYROVNÁVACIEHO PRÍSPEVKU

Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
ročne na obdobie rokov 2007 až 2013
H1 4 491
H2 4 083
H3 3 675
H4 3 062
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
ročne na obdobie rokov 2007 až 2013
O1/1 3 129
O1/2 2 423
O1/3 2 019
O2 1 413
O3 1 111
O4/1 2 423
O4/2 2 624
O4/3 1 918
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
ročne na obdobie rokov 2007 až 2013
S1 1 357
S2 886
S3 1 884
S4 1 281
S5 1 959
S6 1 432“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 14. decembra 2007.


Robert Fico v. r.