Oznámenie č. 576/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania

Čiastka 241/2007
Platnosť od 12.12.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

576

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 28. novembra 2007 č. V-1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

Výnos upravuje limit na poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov, na výstavbu technickej vybavenosti a na odstraňovanie systémových porúch bytových domov. Výnos novo formuluje znenie prílohy č. 3, ktorá obsahuje zoznam systémových porúch, a dopĺňajú sa ustanovenia, ktoré umožnia poskytnúť podporu aj v mimoriadnych situáciách pri odstraňovaní následkov živelnej udalosti.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.build.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.