55

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. januára 2007,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) sadivo druhu zemiak,1) ktoré je uvádzané na trh,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva zemiakov,

c) požiadavky na výrobu sadiva zemiakov,

d) podmienky uvádzania sadiva zemiakov na trh,

e) podmienky dovozu sadiva zemiakov,

f) podrobnosti o obaloch sadiva zemiakov a o ich označovaní a uzatváraní,

g) spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania sadiva zemiakov.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na sadivo zemiakov, ktoré je určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) uvádzaním sadiva zemiakov na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu sadiva zemiakov na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie sadiva zemiakov na trh sa nepovažuje dodávka sadiva zemiakov

1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2. osobám, ktoré sadivo zemiakov upravujú alebo balia a ktoré k nemu nenadobudnú vlastnícke právo,

3. osobám, ktoré zo sadiva zemiakov vyrábajú suroviny určené na priemyselné využitie alebo ktoré sadivo zemiakov množia (ďalej len „množiteľ sadiva“) a ktoré nenadobudnú vlastnícke právo k sadivu zemiakov alebo k zemiakom rozmnoženým z dodaného sadiva zemiakov; dodávateľ sadiva zemiakov je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu časti zmluvy uzavretej s množiteľom sadiva, ktorá obsahuje podmienky a požiadavky dodávaného sadiva, do desiatich dní od uzatvorenia tejto zmluvy,

b) základným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré

1. sú vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu,

2. sú určené predovšetkým na výrobu certifikovaného sadiva zemiakov,

3. spĺňajú požiadavky na základné sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a

4. spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,

c) certifikovaným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré

1. sú vyrobené priamo z predzákladného sadiva zemiakov, zo základného sadiva zemiakov alebo z certifikovaného sadiva zemiakov,

2. sú určené najmä na výrobu zemiakov,

3. spĺňajú požiadavky na certifikované sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a

4. spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,

d) šľachtiteľským sadivom zemiakov hľuzy zemiakov zodpovedajúce opisu odrody, ktoré sú vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody, a ak nie je uvádzané na trh, nepodlieha uznávaniu,

e) predzákladným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré

1. sú vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu zemiakov,

2. sú určené predovšetkým na výrobu základného sadiva zemiakov,

3. spĺňajú požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a

4. spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,

f) udržiavateľom odrody osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie odrody zemiakov,

g) udržiavacím šľachtením odrôd zemiakov udržiavanie znakov a vlastností odrody zemiakov, na ktorých základe boli zaregistrované v Štátnej odrodovej knihe,

h) uznávaním systém kontroly, pri ktorej sa overujú biologické a sadivové hodnoty sadiva hodnotením množiteľského porastu, pozberovou skúškou a mechanickým rozborom vzorky sadiva,

i) množiteľským porastom porast určený na výrobu sadiva zemiakov prihláseného na uznávanie,

j) pozberovou skúškou pozberová, skleníková a očková skúška v rámci uznávania na určenie percentuálneho napadnutia vzoriek sadiva vírusovými chorobami a inými škodlivými činiteľmi,

k) konzumnými zemiakmi zemiaky určené na priamu spotrebu alebo na priemyselné spracovanie,

l) dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,2)

m) materskou rastlinou identifikovaná rastlina, z ktorej bol odobraný materiál na množenie,

n) mikropropagáciou postup rýchleho rozmnoženia rastlinného materiálu na produkciu veľkého počtu rastlín pri použití kultúry in vitro z diferencovaných vegetatívnych pukov alebo meristémového pletiva odobratého z rastliny.

§ 3

Požiadavky na výrobu sadiva zemiakov

(1) Sadivo zemiakov v kategórii predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musí pri uznávaní vykonávanom kontrolným ústavom spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1.

(2) Sadivo zemiakov možno vyrábať v ustanovenom počte generácií množenia, pričom poradie generácie množenia sa musí uviesť na náveske pri pomenovaní kategórie sadiva zemiakov.

(3) Vyrábať možno najviac

a) štyri generácie predzákladného sadiva zemiakov,

b) štyri generácie základného sadiva zemiakov, pričom spolu s generáciami predzákladného sadiva zemiakov nesmie byť počet generácií vyšší ako sedem,

c) dve generácie certifikovaného sadiva zemiakov.

(4) Ak nie je na náveske príslušnej kategórie sadiva zemiakov uvedená generácia množenia, sadivo zemiakov sa považuje za poslednú generáciu, ktorá je pre danú kategóriu povolená.

(5) Predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov okrem poslednej generácie základného sadiva zemiakov možno vyrábať len z množiteľských porastov, ktoré boli založené v katastrálnom území okresov uvedených v prílohe č. 3.

(6) Zoznam okresov uvedený v prílohe č. 3 tvorí uzavretú sadivovú oblasť na výrobu predzákladného sadiva zemiakov a základného sadiva zemiakov okrem poslednej generácie základného sadiva zemiakov, v ktorej je zakázané zakladanie porastov zo sadiva zemiakov, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na certifikované sadivo zemiakov.

(7) Množiteľské porasty sadiva zemiakov možno zakladať len na pozemkoch, na ktorých neboli pestované zemiaky najmenej tri roky, a to v dostatočnej vzdialenosti od porastov určených na pestovanie konzumných zemiakov.

(8) Pred založením množiteľského porastu zemiakov sa musí vykonať prieskum na vylúčenie výskytu háďatka zemiakového (Globodera rastochiensis, Globodera pallida) a rakovinovca zemiakového (Synchytrium endobioticum).

(9) Skladovať alebo dopravovať sadivo zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi alebo inak nakladať so sadivom zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi je zakázané.

§ 4

Požiadavky na kvalitu sadiva zemiakov v dávke

(1) Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov vo všetkých generáciách množenia musia pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

(2) Sadivo zemiakov sa nesmie uvádzať na trh, ak jednotlivé hľuzy prepadnú cez štvorcové sito s rozmermi 25 x 25 mm.

(3) Sadivo zemiakov, ktorého hľuzy neprepadnú cez štvorcové sito s rozmermi 35 x 35 mm, musí mať ohraničenie minimálneho a maximálneho rozmeru uvedené v násobkoch čísla 5.

(4) Rozdiel veľkosti hľúz sadiva zemiakov v dávke môže byť maximálne 25 mm.

(5) Dávka nesmie obsahovať viac ako tri percentá hľúz z celkovej hmotnosti dávky, ktorých veľkosť je menšia ako minimálna veľkosť hľúz v dávke, alebo viac ako tri percentá hľúz z celkovej hmotnosti dávky, ktorých veľkosť je väčšia ako maximálna veľkosť hľúz v dávke.

(6) Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musí spĺňať požiadavky na zdravotný stav sadiva zemiakov podľa osobitných predpisov.3)

§ 5

Uznávanie sadiva zemiakov

(1) Sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín4) (ďalej len „Spoločný katalóg odrôd“) alebo v Listine registrovaných odrôd.5)

(2) Sadivo zemiakov sa uznáva ako predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov vo všetkých generáciách množenia, ak spĺňa požiadavky podľa § 2 písm. b) až d) a podľa § 3 a 4. Šľachtiteľské sadivo zemiakov možno uznať, ak spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 6.

(3) Pri uznávaní sadiva zemiakov podľa odseku 2 vzorky sadiva zemiakov odoberá kontrolný ústav podľa metód schválených medzinárodnými organizáciami z dávok, ktorých najvyššia hmotnosť je 50 t. Najnižšia hmotnosť vzorky je 25 kg. Kontrolný ústav z odobratých vzoriek hľúz sadiva zemiakov vykoná mechanický rozbor. Dávka sadiva musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

§ 5a

Uznávanie sadiva zemiakov s uvedením triedy Únie

(1) Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do príslušnej triedy Únie, ak pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom spĺňa požiadavky pre príslušnú triedu Únie ustanovené v prílohe č. 4.

(2) Predzákladné sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie PBTC a triedy Únie PB, ak spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 4 v časti A.

(3) Základné sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie S, triedy Únie SE a triedy Únie E, ak spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 4 v časti B.

(4) Certifikované sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie A a triedy Únie B, ak spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 4 v časti C.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov, ktoré už bolo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie.

§ 6

Uvádzanie sadiva zemiakov na trh

(1) Na trh možno uvádzať len sadivo zemiakov, ktoré bolo uznané podľa § 5 alebo § 5a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

(2) Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov možno uvádzať na trh len v oddelených celých dávkach, ktoré musia byť balené podľa § 7 a musia byť označené podľa § 8, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

(3) Sadivo zemiakov dodávané konečnému spotrebiteľovi v malom množstve s hmotnosťou do 10 kg nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 2, ak je k nemu pripojený doklad s údajmi o druhu zemiakov, odrode, hmotnosti, generácii množenia, čísle dávky a o evidenčnom čísle dodávateľa.

(4) Na trh možno uvádzať aj

a) šľachtiteľské sadivo zemiakov, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,

b) sadivo zemiakov v množstve potrebnom na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,

c) sadivo zemiakov odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a ani do národných katalógov odrôd členských štátov Európskej únie (ďalej len „neregistrovaná odroda“), určené na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.6)

(5) Na trh možno uvádzať sadivo geneticky modifikovanej odrody zemiakov, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.7)

(6) Šľachtiteľské sadivo zemiakov možno uvádzať na trh v generácii množenia pred základným sadivom zemiakov, ak

a) bolo vyrobené v súlade s pravidlami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu,

b) je určené najmä na výrobu základného sadiva zemiakov,

c) spĺňa pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov,

d) je balené podľa § 7 a

e) obal je označený náveskou, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

1. označenie kontrolného ústavu alebo zodpovedného orgánu iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „iný zodpovedný orgán“) a členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo ich rozlišovací kód,

2. evidenčné číslo dodávateľa alebo číslo dávky,

3. mesiac a rok balenia,

4. botanický názov druhu zemiakov, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov zemiakov, alebo možno uviesť botanický názov a obvyklý názov súčasne,

5. názov odrody,

6. označenie „predzákladné sadivo zemiakov“.

(7) Sadivo zemiakov sa nesmie uvádzať na trh, ak bolo ošetrené inhibítormi klíčenia.

(8) Sadivo zemiakov uvádzané na trh, ktoré prestalo spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2, môže dodávateľ vytriediť a odstrániť poškodené hľuzy. Dodávateľ môže opätovne požiadať o jeho uznanie po odstránení poškodených hľúz z dávky sadiva zemiakov.

(9) Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným sadivom zemiakov alebo certifikovaným sadivom zemiakov, možno uznať a uvádzať sadivo zemiakov na trh, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu, alebo sadivo zemiakov neregistrovanej odrody.

(10) Sadivo zemiakov podľa odseku 9 možno uvádzať na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu sadivom zemiakov. Dodávateľ je povinný použiť návesku s označením „základné sadivo zemiakov“ alebo „certifikované sadivo zemiakov“. Dodávateľ je povinný použiť návesku hnedej farby pri uvádzaní sadiva neregistrovanej odrody zemiakov na trh. Na náveske sa uvedie, že dodávané sadivo zemiakov spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu.

§ 7

Balenie sadiva zemiakov

(1) Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musia byť uzatvorené do nových obalov alebo čistých kontajnerov kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu tak, aby balenie alebo kontajner nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale, kontajneri alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky, kontajnera alebo obalu. Súčasťou zabezpečenia uzavretia obalu a kontajnera je uzáver, ktorý musí byť opatrený náveskou, pečaťou alebo plombou.

(2) Zabezpečenie uzavretia obalu alebo kontajnera nemusí byť opatrené náveskou, pečaťou alebo plombou, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obal alebo kontajner môže opätovne uzatvoriť len kontrolný ústav alebo ich možno uzatvoriť pod dohľadom kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu alebo kontajnera sa na náveske uvedú údaje o opakovanom uzatvorení obalu alebo kontajnera, o dátume opakovaného uzatvorenia obalu alebo kontajnera a o uzatvárateľovi, ktorý opakovane uzatvoril obal alebo kontajner.

§ 8

Označovanie sadiva zemiakov

(1) Dodávateľ je povinný pri uvádzaní na trh predzákladného sadiva zemiakov, základného sadiva zemiakov a certifikovaného sadiva zemiakov vyhotoviť a k obalu alebo ku kontajneru z vonkajšej strany pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať

a) označenie „kvalita ES“,

b) označenie kontrolného ústavu alebo iného zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,

c) evidenčné číslo dodávateľa alebo číslo dávky,

d) mesiac a rok balenia,

e) botanický názov druhu zemiakov, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov zemiakov, alebo možno uviesť botanický názov a obvyklý názov súčasne,

f) názov odrody,

g) krajinu výroby,

h) označenie „predzákladné sadivo zemiakov“, „základné sadivo zemiakov“ alebo „certifikované sadivo zemiakov“ a generáciu množenia, prípadne triedu Únie,

i) veľkostné triedenie sadiva zemiakov,

j) čistú hmotnosť zemiakov,

k) označenie „rastlinný pas ES“ a označenie „ZP“, ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,8)

l) úradne pridelené sériové číslo.

(2) Náveska sa nesmie použiť viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vyznačené v štátnom jazyku,9) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,10) alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť pečaťou alebo plombou. Dodávateľ namiesto visiacej návesky môže použiť nálepku.

(3) Farba návesky musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné sadivo zemiakov,

b) biela pre základné sadivo zemiakov,

c) modrá pre certifikované sadivo zemiakov,

d) hnedá pre sadivo zemiakov neregistrovanej odrody zemiakov uvádzané na trh podľa § 6 ods. 4 písm. c).

(4) Dodávateľ je povinný do každého obalu alebo kontajnera vložiť doklad vzťahujúci sa k sadivu zemiakov (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba návesky, ktorý pri dodávke základného sadiva zemiakov alebo certifikovaného sadiva zemiakov musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. c), d) a f). Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje nezmazateľne vyznačené na obale alebo ak sa použila nálepka alebo náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(5) Označovanie sadiva zemiakov podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje na malé balenia sadiva zemiakov s hmotnosťou do 10 kg.

(6) Dodávateľ je povinný na obale alebo kontajneri, na náveske a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že uvádza na trh sadivo zemiakov geneticky modifikovanej odrody zemiakov.

(7) Dodávateľ je povinný na obale alebo kontajneri, alebo v obale alebo v kontajneri, na náveske a v sprievodnom doklade uviesť údaje o tom, že uvádza na trh chemicky ošetrené sadivo zemiakov, a o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

§ 9

Dovoz sadiva zemiakov z tretích krajín

(1) Sadivo zemiakov z tretích krajín možno uvádzať na trh, ak sadivo zemiakov spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov11) a bolo uznané ako sadivo zemiakov príslušnej kategórie zodpovedným orgánom tretej krajiny, ktorej bola udelená rovnocennosť.

(2) Dodávateľ pri uvádzaní sadiva zemiakov na trh podľa odseku 1, ktorého hmotnosť je väčšia ako 2 kg, je povinný zabezpečiť, aby boli uvedené tieto údaje:

a) druh zemiakov,

b) názov odrody zemiakov,

c) kategória zemiakov,

d) krajina výroby sadiva zemiakov a zodpovedný orgán,

e) krajina odoslania,

f) dovozca,

g) množstvo sadiva zemiakov.

(3) Dodávateľ je povinný aspoň tri dni pred dovozom zemiakov z tretích krajín písomne informovať kontrolný ústav o údajoch podľa odseku 2 a súčasne požiadať kontrolný ústav o odber vzoriek sadiva zemiakov na účel jeho kontroly.

§ 10

Kontrola

Kontrolný ústav kontroluje počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania sadiva zemiakov na trh náhodnými kontrolami splnenie požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády. Pri vykonávaní kontrol kontrolný ústav môže odoberať potrebné množstvo vzoriek.

§ 11

Porovnávacie skúšky

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov na vzorkách sadiva zemiakov zabezpečuje kontrolný ústav alebo právnická osoba, ktorú kontrolný ústav poveril12) na ich vykonávanie.

§ 12

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.


§ 13

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SADIVO ZEMIAKOV

1. Predzákladné sadivo zemiakov musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a) musí pochádzať z materských rastlín, ktoré sú bez týchto škodlivých organizmov: Pectobacterium spp., Dickeya spp., zvinutka zemiaka, vírus zemiaka A, vírus zemiaka M, vírus zemiaka S, vírus zemiaka X a vírus zemiaka Y,

b) musí byť bez symptómov bakteriálneho černania stoniek,

c) počet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a počet rastlín inej odrody spolu nesmie presiahnuť 0,01 %,

d) počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 0,5 %,

e) počet rastlín v poraste so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,1 %.

2. Plnenie požiadaviek uvedených v prvom bode písm. b) až e) sa zisťuje úradnými poľnými prehliadkami na poraste. Pri pochybnostiach sa úradné poľné prehliadky na poraste doplnia úradným pretestovaním výskytu na listoch.

3. Pri použití metód mikropropagácie sa zisťuje plnenie požiadavky uvedenej v prvom bode písm. a) tak, že sa materská rastlina otestuje úradne alebo pod úradným dohľadom. Pri použití metódy klonového výberu sa zisťuje plnenie požiadavky uvedenej v prvom bode písm. a) tak, že zásoba klonov sa otestuje úradne alebo pod úradným dohľadom.

4. Základné sadivo zemiakov musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a) pri úradných prehliadkach na poraste nesmie počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek presiahnuť 1,0 %,

b) počet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 % a v priamom potomstve nesmie presiahnuť spolu 0,25 %,

c) počet rastlín v priamom potomstve so symptómami infekcie vírusmi nesmie presiahnuť 4,0 %,

d) pri úradných prehliadkach na poraste počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť spolu 0,8 %.

5. Certifikované sadivo zemiakov musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a) pri úradných prehliadkach na poraste nesmie počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek presiahnuť 4,0 %,

b) počet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,5 % a v priamom potomstve nesmie presiahnuť spolu 0,5 %,

c) počet rastlín v priamom potomstve so symptómami infekcie vírusmi nesmie presiahnuť 10,0 %,

d) pri úradných prehliadkach na poraste nesmie počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka presiahnuť spolu 6,0 %.

6. Tolerancie povolené vo štvrtom bode písm. c) a d) a v piatom bode písm. c) a d) sa uplatňujú len vtedy, ak sú vírusové choroby spôsobené vírusmi, ktoré sa vyskytujú v Európe.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA KVALITU SADIVA ZEMIAKOV V DÁVKE

Tolerancie na prítomnosť znečistenia, nedostatkov a chorôb v sadive zemiakov:

1. Prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti, ak ide o predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov, a 2,0 % hmotnosti, ak ide o certifikované sadivo zemiakov.

2. Sadivo zemiakov napadnuté kombináciou suchej hniloby a mokrej hniloby okrem tej, ktorá je spôsobená rakovinou zemiakov, krúžkovitosťou zemiakov alebo hnedou hnilobou zemiakov, nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % hmotnosti, z toho napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti.

3. Sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % ich hmotnosti.

4. Sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou na viac ako tretine povrchu hľuzy nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti.

5. Sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu hľuzy nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 5 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.

6. Sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu hľuzy nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 3 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.

7. Hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 0,5 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 1 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.

8. Celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v bodoch 2 až 7 nesmie presiahnuť 6 % hmotnosti, ak ide o predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov, a 8,0 % hmotnosti, ak ide o certifikované sadivo zemiakov.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

ZOZNAM OKRESOV NA VÝROBU PREDZÁKLADNÉHO SADIVA A ZÁKLADNÉHO SADIVA ZEMIAKOV OKREM POSLEDNEJ GENERÁCIE ZÁKLADNÉHO SADIVA ZEMIAKOV

KRAJOKRES
BanskobystrickýBanská Bystrica
Brezno
ŽilinskýDolný Kubín
Námestovo
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Tvrdošín
Turčianske Teplice
PrešovskýLevoča
Poprad
Stará Ľubovňa
Kežmarok

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA UVEDENIE TRIEDY ÚNIE PRE SADIVO ZEMIAKOV

Časť A

1. Požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PBTC:

1.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

a) v poraste sa nesmú vyskytovať rastliny neprislúchajúce k odrode alebo rastliny inej odrody,

b) v poraste sa nesmú vyskytovať rastliny napadnuté bakteriálnym černaním stoniek,

c) v priamom potomstve nesmú byť na rastlinách prítomné vírusové infekcie,

d) v poraste sa nesmú vyskytovať rastliny so symptómami mozaikovitosti a so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka,

e) rastliny vrátane hľúz musia byť vyrábané mikropropagáciou,

f) rastliny vrátane hľúz musia byť vyrábané v chránenom zariadení a rastovom substráte, ktorý je bez výskytu škodcov,

g) hľuzy sa nesmú množiť mimo prvej generácie,

1.2. dávky nesmú obsahovať sadivo zemiakov, ak

a) je napadnuté hnilobou,

b) je napadnuté koreňomorkou zemiakovou,

c) je napadnuté suchou chrastovitosťou,

d) je napadnuté prašnou chrastovitosťou,

e) sa v dôsledku dehydratácie nadmerne scvrklo,

f) má vonkajšie chyby vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz.

2. Požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PB:

2.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

a) počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie spolu presiahnuť 0,01 %,

b) rastliny musia byť bez symptómov bakteriálneho černenia stoniek,

c) počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,1 %,

d) v priamom potomstve nesmie počet rastlín so symptómami spôsobenými akýmkoľvek vírusom presiahnuť 0,5 %,

2.2. tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,

b) sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

c) sadivo zemiakov napadnuté suchou chrastovitosťou na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

d) sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

e) hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti,

f) sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

g) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti.

Časť B

1. Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie S:

1.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

a) počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %,

b) počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 0,1 %,

c) počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 1,0 %,

d) počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť spolu 0,2 %,

e) počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť vyšší ako päť,

f) ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k piatej generácii,

1.2. tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

a) sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,

b) sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

c) sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

d) sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

e) scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

f) sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

g) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti.

2. Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie SE:

2.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

a) počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %,

b) počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 0,5 %,

c) počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 2 %,

d) počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,5 %,

e) počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť väčší ako šesť,

f) ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k šiestej generácii,

2.2. tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,

b) sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

c) sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

d) sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

e) scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

f) sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

g) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti.

3. Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie E:

3.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

a) počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %,

b) počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 1,0 %,

c) počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 4 %,

d) počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,8 %,

e) počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť väčší ako sedem,

f) ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k siedmej generácii,

3.2. tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,

b) sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

c) sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

d) sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

e) scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

f) sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

g) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti.

Časť C

1. Požiadavky na certifikované sadivo zemiakov triedy Únie A:

1.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

a) počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,2 %,

b) počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 2 %,

c) počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 8 %,

d) počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 2 %,

1.2. tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,

b) sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

c) sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

d) sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

e) scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

f) sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

g) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 2 % hmotnosti,

h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 8 % hmotnosti.

2. Požiadavky na certifikované sadivo zemiakov triedy Únie B:

2.1. podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

a) počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,5 %,

b) počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 4 %,

c) počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 10 %,

d) počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 6 %,

2.2. tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:

a) sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,

b) sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,

c) sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % ich hmotnosti,

d) sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

e) scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,

f) sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,

g) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 2 % hmotnosti,

h) celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 8 % ich hmotnosti.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

- rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Ú. v. EÚ L 170, 9. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38),

- smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

- rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).

2. Smernica Komisie 93/17/EHS z 30. marca 1993, ktorá určuje triedy spoločenstva pre kategóriu základného sadiva zemiakov spolu s podmienkami a označovaním takýchto tried (Ú. v. ES L 106, 30. 4. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 14).

3. Vykonávacia smernica Komisie 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).

4. Vykonávacia smernica Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).

5. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť A bod V k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.

2) § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

3) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka.

4) § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

5) § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

6) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

7) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

8) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

10) § 3 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 a § 9 až 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.

12) § 4 pism. k) zákona č. 597/2006 Z. z.