Zákon č. 540/2007 Z. z.Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 226/2007
Platnosť od 28.11.2007 do16.06.2016
Účinnosť od 01.01.2014 do16.06.2016
Zrušený 423/2015 Z. z.