Zákon č. 530/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 223/2007
Platnosť od 24.11.2007
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

okrem článku II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009