53

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. januára 2007,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) druhy repy,1) ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii,2)

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy,

c) požiadavky na výrobu osiva repy,

d) podmienky uvádzania osiva repy na trh,

e) podmienky dovozu osiva repy,

f) podrobnosti o obaloch s osivom repy, ich označovaní a uzatváraní,

g) spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva repy uvádzaného na trh.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo repy, ktoré je určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie alebo zmluvnými štátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „tretia krajina“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) uvádzaním osiva repy na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva repy na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva repy na trh sa nepovažuje dodávka osiva repy

1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2. osobám, ktoré osivo repy upravujú alebo balia a ktoré k nemu nenadobudnú vlastnícke právo,

3. osobám, ktoré z osiva repy vyrábajú suroviny určené na priemyselné využitie alebo ktoré osivo repy množia (ďalej len „množiteľ osiva“) a ktoré nenadobudnú vlastnícke právo k osivu repy alebo k repe rozmnoženej z dodaného osiva repy; dodávateľ osiva repy je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu časti zmluvy uzavretej s množiteľom osiva, ktorá obsahuje podmienky a požiadavky dodávaného osiva, do desiatich dní od uzatvorenia tejto zmluvy,

b) základným osivom repy osivo, ktoré

1. je vyrobené udržiavateľom odrody v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,

2. je určené na výrobu certifikovaného osiva,

3. spĺňa požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

4. spĺňa požiadavky pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom podľa prvého až tretieho bodu alebo požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu,

c) certifikovaným osivom repy osivo, ktoré

1. je vyrobené priamo zo základného osiva,

2. je určené najmä na pestovanie repy,

3. spĺňa požiadavky na certifikované osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

4. spĺňa pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,

d) predzákladným osivom repy šlachtiteľské osivo repy zodpovedajúce popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom udržiavateľa odrody, ktoré sa uznáva a uvádza na trh a je určené na výrobu základného osiva repy a certifikovaného osiva repy,

e) udržiavateľom odrody osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie osiva repy,

f) udržiavacím šľachtením odrôd repy udržiavanie znakov a vlastností odrôd repy, na základe ktorých boli zaregistrované v Štátnej odrodovej knihe,3)

g) uznaným osivom osivo, ktoré zodpovedá predpísaným požiadavkám na základe výsledkov prehliadok množiteľských porastov a laboratórnych rozborov vykonaných kontrolným ústavom,

h) množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,

i) vegetačnou skúškou skúška na stanovenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva repy, prípadne zdravotného stavu osiva repy,

j) jednoklíčkovým osivom repy geneticky jednoklíčkové osivo,

k) obrusovaným osivom repy mechanicky upravené osivo na použitie v sejačkách na presný výsev, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 písm. b) druhom a treťom bode a z ktorého vyklíči len jedna rastlina,

l) malým balením ES osiva repy balenie certifikovaného osiva,

1. ktorého najvyššia čistá hmotnosť je 2,5 kg alebo ktorého počet semien alebo klbôčok je najviac 100 000, ak ide o jednoklíčkové osivo alebo obrusované osivo okrem granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc, alebo

2. ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg, ak ide o iné ako jednoklíčkové osivo alebo obrusované osivo okrem granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc,

m) dodávateľom osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaná v evidencii dodávateľov.4)

§ 3

Požiadavky na výrobu osiva repy

(1) Množiteľské porasty repy, ktoré sú určené na výrobu predzákladného osiva, základného osiva a certifikovaného osiva, musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a možno ich založiť len z uznaného osiva repy alebo zo šľachtiteľského osiva repy.

(2) Predzákladné osivo repy možno vyrábať v generácii množenia SE1. Základné osivo repy možno vyrábať v generácii množenia E. Certifikované osivo možno vyrábať v generácii množenia C.

§ 4

Požiadavky na kvalitu osiva repy

(1) Osivo repy musí pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splniť požiadavky uvedené v prílohe č. 2. Skúška sa vykonáva podľa metód schválených medzinárodnými organizáciami.

(2) Vzorky osiva repy na účely kontroly kvality repy, uznávania osiva repy a vegetačnej skúšky odoberá kontrolný ústav alebo vzorkovateľ pod dohľadom kontrolného ústavu podľa metód schválených medzinárodnými organizáciami. Vzorky osiva repy na účely kontroly podľa § 12 odoberá kontrolný ústav.

(3) Pri odbere vzoriek osiva repy pod dohľadom kontrolného ústavu podľa odseku 2 sa musia splniť tieto požiadavky:

a) odber vykonáva vzorkovateľ, ktorého na to poveril kontrolný ústav za podmienok ustanovených v písmenách b) až d),

b) vzorkovateľ má odbornú kvalifikáciu na odoberanie vzoriek,

c) vzorkovateľom osiva je

1. fyzická osoba – podnikateľ,

2. zamestnanec zamestnávateľa, ktorý osivo repy nevyrába, nepestuje, nespracúva ani na trh neuvádza, alebo

3. zamestnanec zamestnávateľa, ktorý osivo repy vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len „semenárska spoločnosť“), ak zamestnanec vykonáva odber vzoriek osiva len z dávok osiva repy vyrobeného pre jeho zamestnávateľa, ak sa semenárska spoločnosť, žiadateľ o uznanie, a kontrolný ústav nedohodnú inak,

d) odber vzoriek osiva repy sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu.

(4) Pri výkone dohľadu podľa odseku 3 písm. d) pomernú časť dávok predložených na uznanie osiva odoberá kontrolný ústav. Pomernou časťou je najmenej 5 % z dávok. To neplatí pri automatickom odoberaní vzoriek. Kontrolný ústav porovná vzorky, ktoré odobral, so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod jeho dohľadom.

§ 5

Uznávanie osiva repy

(1) Osivo repy možno uznávať5) a uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín6) (ďalej len „spoločný katalóg odrôd“) alebo v Listine registrovaných odrôd.7)

(2) Uznávaniu osiva repy podlieha predzákladné osivo repy, základné osivo repy a certifikované osivo repy, ktoré sa vyrobili v generácii množenia SE1, E a C.

(3) Pri uznávaní osiva repy podľa odseku 2 sa odoberú vzorky osiva repy z homogénnych dávok. Požiadavky na najvyššiu hmotnosť dávky a požiadavky na najnižšiu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva repy podľa § 2 písm. b) štvrtého bodu a písm. c) štvrtého bodu sa musia splniť požiadavky podľa odsekov 5 až 7.

(5) Pri poľnej prehliadke množiteľských porastov repy sa musia splniť tieto požiadavky:

a) inšpektor

1. nesmie mať v súvislosti s vykonávaním poľnej prehliadky žiadny prospech,

2. má odbornú kvalifikáciu na vykonávanie poľných prehliadok,

3. je poverený kontrolným ústavom,

4. vykonáva poľnú prehliadku pod dohľadom kontrolného ústavu,

b) množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú vypestované z osiva, ktoré prešlo vegetačnou skúškou,

c) kontrolný ústav skontroluje pomernú časť množiteľských porastov, ktorá je najmenej 5 %,

d) pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na vykonanie vegetačnej skúšky alebo sa odoberie na laboratórne skúšky osiva týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty.

(6) Pri skúšaní osiva repy sa musia splniť tieto požiadavky:

a) skúšanie osiva repy vykonáva laboratórium poverené kontrolným ústavom na skúšanie osiva repy (ďalej len „laboratórium“) za podmienok uvedených v písmenách b) až d),

b) laboratórium je umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch, má analytika osiva repy s odbornou kvalifikáciou a zariadenia, ktoré posúdil kontrolný ústav ako primerané na skúšanie osiva repy v rozsahu poverenia,

c) laboratóriom je

1. laboratórium, ktoré je podnikateľom, alebo

2. laboratórium, ktoré patrí semenárskej spoločnosti, ak vykonáva skúšanie osiva repy len z osiva vyrobeného pre semenársku spoločnosť, ktorej patrí, a ak sa semenárska spoločnosť, žiadateľ o uznanie osiva repy, a kontrolný ústav nedohodnú inak,

d) skúšanie osiva repy sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu v súlade s platnými medzinárodnými metódami.

(7) Pri výkone dohľadu podľa odseku 6 písm. d) pomernú časť dávok osiva repy predložených na uznanie osiva odoberá kontrolný ústav. Pomernou časťou sa rozumie najmenej 5 % z dávok osiva repy, pričom každému kontrolovanému subjektu sa odoberie najmenej 5 % z množstva každého druhu osiva repy.

§ 6

Uvádzanie osiva repy na trh

(1) Na trh možno uvádzať len osivo repy, ktoré bolo uznané podľa § 5, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

(2) Základné osivo repy a certifikované osivo repy musí byť pri uvádzaní na trh balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 8, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.

(3) Osivo repy dodávané konečnému spotrebiteľovi v malom množstve nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 2, ak je k nemu pripojený doklad s údajmi preukazujúcimi jeho identitu.

(4) Na trh možno uvádzať

a) šľachtiteľské osivo repy, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,

b) prírodné osivo odrôd repy na spracovanie, ak je k nemu pripojený doklad s údajmi preukazujúcimi jeho identitu,

c) osivo repy v množstve potrebnom na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,

d) osivo odrody repy, ktorá nebola zaradená do spoločného katalógu odrôd a ani do národných katalógov odrôd členských štátov Európskej únie a katalógov zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „neregistrovaná odroda“), určené na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.8)

(5) Na trh možno uvádzať osivo geneticky modifikovanej odrody repy, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.9)

(6) Šľachtiteľské osivo odrôd repy v generácii množenia pred základným osivom možno uvádzať na trh, ak

a) kontrolný ústav alebo zodpovedný orgán iného členského štátu Európskej únie, alebo zodpovedný orgán zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný zodpovedný orgán“) pri skúške zistia, že šľachtiteľské osivo spĺňa požiadavky na uznanie základného osiva,

b) je balené podľa § 7,

c) obal je označený náveskou, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

1. označenie kontrolného ústavu alebo iného zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

2. číslo dávky,

3. mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok, keď bolo osivo repy naposledy vzorkované,

4. botanický názov druhu repy, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov repy, alebo možno uviesť botanický názov a obvyklý názov súčasne, a označenie „cukrová repa“ alebo „kŕmna repa“,

5. názov odrody,

6. označenie „predzákladné osivo“,

7. počet generácií predchádzajúcich certifikovanému osivu.

(7) Kontrolný ústav môže uznať základné osivo repy, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť uvedené v prílohe č. 2. Takto uznané osivo možno uvádzať na trh. Dodávateľ musí uviesť okrem údajov podľa § 8 ods. 1 na osobitnej náveske svoje obchodné meno a adresu sídla alebo adresu trvalého pobytu, číslo dávky a klíčivosť základného osiva repy zistenú kontrolným ústavom.

(8) Na trh možno uvádzať základné osivo repy a certifikované osivo repy pred ukončením skúšky klíčivosti osiva, ak je potrebné uviesť osivo repy rýchlo na trh. Kontrolný ústav uzná také osivo repy, iba ak mu dodávateľ predloží predbežnú analýzu klíčivosti a označenie kupujúceho, ktorému osivo repy predá. Kupujúci takto nadobudnuté osivo repy nesmie ďalej predať. Dodávateľ musí uviesť okrem údajov podľa § 8 ods. 1 na osobitnej náveske svoje obchodné meno a sídlo alebo adresu, číslo dávky a klíčivosť základného osiva repy a certifikovaného osiva repy podľa predbežnej analýzy.

(9) Uznávanie osiva repy a jeho uvádzanie na trh podľa odsekov 7 a 8 sa nevzťahuje na osivo repy dovezené z tretích krajín, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.10)

(10) Kontrolný ústav spolupracuje s inými zodpovednými orgánmi pri uznávaní osiva podľa odsekov 7 a 8.

(11) Ak je ohrozené zásobovanie trhu s certifikovaným osivom repy, možno na trh uvádzať osivo repy podľa osobitného predpisu,11) ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu, alebo osivo neregistrovanej odrody.

(12) Osivo repy podľa odseku 11 možno uvádzať na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom repy. Dodávateľ je povinný použiť návesku podľa § 8 ods. 1 až 3. Dodávateľ je povinný použiť návesku hnedej farby pri uvádzaní osiva neregistrovaných odrôd repy na trh. Na náveske sa uvedie, že dodávané osivo repy spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu.

§ 7

Balenie osiva repy

(1) Základné osivo repy a certifikované osivo repy musia byť uzatvorené kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu tak, aby balenie nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu. Súčasťou zabezpečenia uzavretia obalu je uzáver, ktorý musí byť opatrený náveskou, pečaťou alebo plombou.

(2) Uzatvorený obal nemusí byť opatrený náveskou, pečaťou alebo plombou, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obal, ktorý uzatvoril kontrolný ústav, môže opätovne uzatvoriť kontrolný ústav alebo sa môže uzatvoriť pod jeho dohľadom. Pri opakovanom uzatvorení obalu sa na náveske uvedú údaje o opakovanom uzatvorení obalu, dátume opakovaného uzatvorenia obalu a o uzatvárateľovi, ktorý opakovane uzatvoril obal.

§ 8

Označovanie osiva repy

(1) Dodávateľ je povinný pri uvádzaní na trh predzákladného osiva repy, základného osiva repy a certifikovaného osiva repy vyhotoviť a k obalu zvonka pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) označenie „kvalita ES“,

b) označenie kontrolného ústavu alebo iného zodpovedného orgánu a označenie členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo ich rozlišovací kód,

c) mesiac a rok balenia vyjadrené slovami „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené slovami „vzorkované... (mesiac a rok)“,

d) číslo dávky,

e) botanický názov druhu repy, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov repy, alebo možno uviesť botanický názov a obvyklý názov súčasne, a označenie „cukrová repa“ alebo „kŕmna repa“,

f) názov odrody,

g) označenie „predzákladné osivo“, „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“ a označenie generácie množenia,

h) krajina výroby,

i) hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet klbôčok a semien,

j) pôvod granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc a pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sú uvedené látky pridané do osiva,

k) označenie „jednoklíčkové“, ak je osivo repy jednoklíčkové,

l) označenie „obrusované“, ak je osivo repy obrusované,

m) označenie „opätovne preskúšané... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ak sa opätovne skúšala klíčivosť; toto označenie možno uviesť aj na nálepke pripojenej k náveske,

n) úradne pridelené sériové číslo.

(2) Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku,12) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,13) alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie. Ak dodávateľ pripevňuje návesku k obalu motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť pečaťou alebo plombou. Dodávateľ môže namiesto visiacej návesky použiť nálepku.

(3) Farba návesky musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo uvádzané na trh podľa § 6 ods. 4 písm. a),

b) biela pre základné osivo,

c) modrá pre certifikované osivo,

d) sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v inom členskom štáte podľa § 11 ods. 1.

(4) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť doklad vzťahujúci sa k osivu repy (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba návesky, ktorý pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať aspoň údaje uvedené v odseku 1 písm. d), e), f), k) a l). Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použije nálepka alebo náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(5) Dodávateľ je povinný na náveske uviesť údaj o tom, že uvádza na trh osivo repy s nižšou klíčivosťou podľa § 6 ods. 7 alebo s klíčivosťou nepreskúšanou kontrolným ústavom podľa § 6 ods. 8.

(6) Dodávateľ je povinný na náveske, na obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že uvádza na trh osivo geneticky modifikovanej odrody repy.

(7) Dodávateľ je povinný na náveske, v sprievodnom doklade, na obale alebo v jeho vnútri uviesť údaje o tom, že uvádza na trh chemicky ošetrené základné osivo repy alebo chemicky ošetrené certifikované osivo repy a o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

§ 9

Malé balenia ES

(1) Dodávateľ môže uvádzať na trh základné osivo repy alebo certifikované osivo repy v malom balení ES, ku ktorému musí byť pripojená náveska alebo nálepka, ktorá obsahuje tieto údaje:

a) „malé balenie ES “,

b) obchodné meno dodávateľa a adresa jeho sídla alebo trvalého pobytu alebo jeho identifikačné číslo,

c) pridelené sériové číslo malého balenia,

d) označenie členského štátu a zodpovedného orgánu, ktoré pridelili sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,

e) číslo dávky, ak pridelené sériové číslo malého balenia neumožňuje identifikáciu dávky,

f) botanický názov druhu repy a označenie „cukrová repa“ alebo „kŕmna repa“,

g) názov odrody,

h) označenie „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“,

i) čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a semien,

j) pôvod granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc a pomer hmotnosti semien a celkovej hmotnosti, ak sú uvedené látky pridané do osiva,

k) označenie „jednoklíčkové“, ak je osivo repy jednoklíčkové,

l) označenie „obrusované“, ak je osivo repy obrusované.

(2) Dodávateľ nie je povinný k malému baleniu ES pripojiť návesku alebo vytlačiť údaje podľa odseku 1 na vonkajšej strane malého balenia ES, ak sa použije nálepka.

(3) Údaje na náveske, na obale alebo na nálepke musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,13) alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie.

(4) Náveska alebo nálepka musia mať bielu farbu, ak je balené základné osivo repy, a modrú farbu, ak je balené certifikované osivo repy.

(5) Návesku možno umiestniť vo vnútri obalu, ak ju možno cez obal prečítať.

(6) Malé balenie ES musí byť uzatvorené tak, aby balenie nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu. Obal, ktorý už bol uzatvorený, môže opätovne uzatvoriť kontrolný ústav alebo ho možno uzatvoriť pod dohľadom kontrolného ústavu.

(7) Delenie dávok osiva repy do malých balení ES sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu. Dodávateľ je povinný vopred písomne oznámiť kontrolnému ústavu miesto a čas vykonávania delenia dávok osiva repy do malého ES balenia.

§ 10

Dovoz osiva repy z tretích krajín

(1) Na trh možno uvádzať osivo repy z tretích krajín, ktorému bola priznaná rovnocennosť podľa osobitného predpisu.10)

(2) Dodávateľ pri uvádzaní osiva repy na trh z tretích krajín, ktorého hmotnosť je vyššia ako 2 kg, je povinný na osobitnej náveske uviesť tieto údaje:

a) druh repy,

b) názov odrody,

c) označenie „predzákladné osivo“, „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“,

d) krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,

e) krajina odoslania,

f) dovozca,

g) množstvo osiva repy.

§ 11

Osobitné uznávanie osiva repy

(1) Osivo repy, ktoré sa vyrobilo zo základného osiva uznaného v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,14) a ktoré sa zberalo v inom členskom štáte, na žiadosť dodávateľa sa uznáva ako certifikované osivo, ak sa množiteľské porasty tohto osiva podrobili poľnej prehliadke a spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 1 a ak skúška preukázala, že osivo repy spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2 . Ak také osivo bolo priamo vyrobené z uznaného predzákladného osiva, osivo možno uznať ako základné osivo, ak spĺňa požiadavky na základné osivo uvedené v prílohe č. 2.

(2) Osivo repy, ktoré sa zberalo v inom členskom štáte a je určené na uznávanie podľa odseku 1, musí byť

a) balené podľa § 7 a označené náveskou, ktorá obsahuje tieto údaje:

1. označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,

2. úradne pridelené sériové číslo,

3. botanický názov druhu repy, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov repy, alebo možno uviesť botanický názov a obvyklý názov súčasne, a označenie „cukrová repa“ alebo „kŕmna repa“,

4. názov odrody,

5. označenie „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“,

6. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,

7. hmotnosť netto alebo brutto,

8. označenie „osivo ešte necertifikované“,

b) sprevádzané dokladom, ktorý obsahuje tieto údaje:

1. označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,

2. úradne pridelené sériové číslo,

3. botanický názov druhu repy, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov repy, alebo možno uviesť botanický názov a obvyklý názov súčasne, a označenie „cukrová repa“ alebo „kŕmna repa“,

4. názov odrody,

5. označenie „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“,

6. pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu a názov členského štátu alebo členských štátov, ktoré osivo uznali,

7. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,

8. oblasť výroby dávky,

9. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,

10. potvrdenie o splnení požiadaviek na množiteľské porasty,

11. výsledky predbežných rozborov osiva, ak sa vykonali.

(3) Osivo repy, ktoré sa zberalo v tretej krajine, uznáva sa na žiadosť dodávateľa, ak sa vyrobilo zo základného osiva repy, ktoré bolo uznané v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu;14) množiteľské porasty tohto osiva repy sa podrobili poľnej prehliadke a spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a skúška preukázala, že osivo repy spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

§ 12

Kontrola

Kontrolný ústav kontroluje15) počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania osiva repy na trh náhodnými kontrolami splnenie požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády. Pri vykonávaní kontroly kontrolný ústav môže odoberať potrebné množstvo vzoriek.

§ 13

Porovnávacie skúšky

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov na vzorkách osiva repy zabezpečuje kontrolný ústav alebo právnická osoba, ktorú kontrolný ústav poveril16) ich vykonávaním.

§ 14

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


§ 15

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 53/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV REPY

1. Množiteľský porast repy sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu Beta vulgaris L., množiteľský porast musí byť dostatočne čistý a bez samovysiatych rastlín z predchádzajúcich pestovaní.

2. Množiteľský porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

3. Množiteľský porast musí mať tieto minimálne vzdialenosti od najbližších zdrojov peľu:

Plodina Minimálna
vzdialenosť
1. pre výrobu základného osiva:
- od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta

1 000 m
2. pre výrobu certifikovaného osiva:
a) cukrovej repy:
- od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej
- od určeného opeľovača v prípade diploidných opeľovačov od tetraploidných


1 000 m
600 m
Zdroje peľu cukrovej repy
- výlučne tetraploidný opeľovač od diploidných opeľovačov cukrovej repy

600 m
Zdroje
- od zdrojov peľu cukrovej repy, ktorých ploidita nie je známa
- od určeného opeľovača v prípade diploidných opeľovačov od diploidných

600 m
300 m
Zdroje peľu cukrovej repy
- výlučne tetraploidný opeľovač od tetraploidných opeľovačov cukrovej repy

300 m
Zdroje
- medzi dvoma produkčnými poliami, ak sa nepoužila samčia sterilita

300 m
b) kŕmnej repy:
- od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej
- od určeného opeľovača v prípade diploidných opeľovačov
od tetraploidných opeľovačov kŕmnej repy

1 000 m
600 m
Zdroje peľu repy
- výlučne tetraploidný opeľovač od diploidných opeľovačov kŕmnej repy

600 m
Zdroje
- od zdrojov peľu kŕmnej repy, ktorých ploidita nie je známa
- od určeného opeľovača v prípade diploidných opeľovačov kŕmnej repy

600 m
300 m
Zdroje peľu
- výlučne tetraploidný opeľovač od tetraploidných opeľovačov kŕmnej repy

300 m
Zdroje
- medzi dvoma produkčnými poliami kŕmnej repy, ak sa nepoužila samčia sterilita

300 m

4. Na vzdialenosti uvedené v bode 3 sa nemusí brať ohľad, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim opeľovačom. V prípade použitia toho istého opeľovača nie sú potrebné izolačné vzdialenosti medzi porastmi.

5. Ploidita komponentov, na ktorých dozrieva osivo a ktoré rozprašujú peľ, je ustanovená v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín.1) Ak taká informácia nie je pre akúkoľvek odrodu uvedená, považuje sa za neznámu a v tomto prípade sa vyžaduje minimálna izolačná vzdialenosť 600 metrov.

6. Množiteľské porasty repy určené na výrobu

a) základného osiva musí prehliadnuť najmenej dvakrát kontrolný ústav, pričom jedenkrát prehliadne sadzačku a jedenkrát prehliadne semenačku,

b) certifikovaného osiva musí prehliadnuť najmenej jedenkrát buď kontrolný ústav, alebo poverený inšpektor.

7. Poľné prehliadky podľa bodu 6 sa vykonajú v čase, keď kultivačné podmienky poľa a fáza vývoja množiteľského porastu sú najvhodnejšie na posúdenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 53/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA REPY

1. Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

2. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni.

3. Osivo musí ďalej spĺňať tieto požiadavky:

a) Požiadavky na čistotu, klíčivosť a vlhkosť osiva

Minimálna
analytická
čistota
(hmotnostné %)(1)
Minimálna
klíčivosť
(% klbôčok alebo
neporušených
semien)
Maximálna
vlhkosť
obsah
(hmotnostné %)(1)
(aa) cukrová repa
- jednoklíčkové osivo 97 80 15
- obrusované osivo 97 75 15
- viacklíčkové osivo odrôd s viac ako 85 %
diploidov
97 73 15
- ostatné osivo 97 68 15
(bb) kŕmna repa
- viacklíčkové osivo odrôd s viac ako 85 %
diploidov, jednoklíčkové osivo,
obrusované osivo
97 73 15
- ostatné osivo 97 68 15
Hmotnostné percento ostatných semien nesmie prekročiť 0,3.
(1) Bez granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných aditív, ak je to vhodné

b) Osobitné podmienky pre jednoklíčkové osivo a obrusované osivo

1. jednoklíčkové osivo:

najmenej z 90 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina; percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri a viac

rastlín, nesmie prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,

2. obrusované osivo cukrovej repy:

najmenej zo 70 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina; percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri a viac

rastlín nesmie prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,

3. obrusované osivo kŕmnej repy:

v prípade odrôd s percentom diploidov prevyšujúcim 85, prinajmenšom z 58 % klíčiacich klbôčok má vzísť

jedna rastlina; v prípade ostatných semien aspoň zo 63 % klíčiacich klbôčok musí vzísť jedna rastlina;

percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri a viac rastlín, nesmie prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,

4. základné osivo repy:

hmotnostné percento inertného materiálu nesmie prekročiť 1,0,

5. certifikované osivo repy:

hmotnostné percento inertného materiálu nesmie prekročiť 0,5,

6. obaľované základné osivo repy a obaľované certifikované osivo repy:

splnenie podmienok podľa bodov 4 a 5 sa zistí zo vzoriek odobratých z upraveného osiva, ktoré sa podrobilo čiastočnému odstráneniu obalov semien (mlátením alebo drvením), ale ešte nebolo obaľované, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o skúške vykonávanej kontrolným ústavom na minimálnu analytickú čistotu obaľovaného osiva.

c) Osobitné podmienky pre osivo repy:

Osivo repy sa nesmie introdukovať do oblastí známych ako „zóny bez výskytu rhizomanie“, ak hmotnostné percento inertného materiálu neprekračuje 0,5.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 53/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ DÁVKY A MINIMÁLNU HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA REPY

1. Maximálna hmotnosť dávky osiva repy je 20 ton.

2. Minimálna hmotnosť vzorky osiva repy je 500 gramov.

3. Hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť viac ako 5 % hmotnosti dávky osiva ustanovenej v bode 1.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 53/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36, Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39, Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003) a smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

2. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť A bod I k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.

2) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

3) § 2 písm. o) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

4) § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

5) § 4 písm. j) zákona č. 597/2006 Z. z.

6) Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, 24. úplné vydanie (Ú. v. EÚ C 68 A, 21. 3. 2006) v platnom znení.

7) § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

8) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

9) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

10) Článok 2 rozhodnutia Rady 2003/17/ES z 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných v tretích krajinách na množiteľských porastoch na výrobu osiva a o rovnocennosti osiva vyrobeného v tretej krajine (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38) v platnom znení.

11) Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

13) § 3 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 a § 9 až 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

14) Rozhodnutie Rady 2003/17/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38) v platnom znení.

15) § 4 pism. k) zákona č. 597/2006 Z. z.

16) § 4 pism. i) zákona č. 597/2006 Z. z.

1) Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, 24. úplné vydanie (Ú. v. EÚ C 68 A, 21. 3. 2006) v platnom znení.