52

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. januára 2007,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) požiadavky na rody a druhy krmovín, ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii odrody a ktorých osivo krmovín pri výrobe a uvádzaní na trh musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín,

c) požiadavky na výrobu osiva krmovín,

d) podmienky uvádzania osiva krmovín na trh,

e) podmienky dovozu osiva krmovín,

f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom krmovín,

g) spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva krmovín uvádzaných na trh.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo krmovín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“), a ktoré je označené a dostatočne izolované podľa tohto nariadenia vlády.

§ 2

Požiadavky na osivo krmovín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva krmovín na trh musí spĺňať osivo tých druhov krmovín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.1) Ak toto nariadenie vlády ďalej neustanovuje inak, osivo hybridov musí spĺňať požiadavky ustanovené pre osivo každého z druhov, z ktorých hybridy pochádzajú.

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) uznávacím konaním systém, pri ktorom sa overujú biologické a osivové hodnoty osiva krmovín hodnotením množiteľského porastu, laboratórnym rozborom vzorky osiva krmovín alebo vegetačnou skúškou,

b) množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,

c) šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce úradnému opisu odrody vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody, ktoré slúži na výrobu predzákladného osiva a nepodlieha uznávaciemu konaniu, ak nie je uvádzané na trh alebo využívané na výrobu certifikovaného osiva,

d) uznaným osivom krmovín osivo, ktoré pochádza z množiteľských porastov a spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2,

e) kategóriami osiva krmovín šľachtiteľské osivo, predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo, ktorými je rozlíšená ich biologická hodnota a rozsah sledovaných vlastností,

f) predzákladným osivom krmovín osivo vyrábané priamo udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom ako kategória predchádzajúca základnému množiteľskému materiálu, ktoré spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávané kontrolným ústavom,

g) uvádzaním osiva krmovín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva krmovín na trh sa nepovažuje poskytnutie osiva krmovín, ak táto činnosť nie je zameraná na obchodné účely,

1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),

2. osobám na účely jeho úpravy, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva krmovín na trh alebo na vysievanie tohto osiva krmovín,

3. osobám na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracúvanie alebo na účely množenia osiva krmovín, ak ako dodávatelia uvedených služieb nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu krmovín alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva krmovín je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desiatich dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávatelia majú plniť dohodnutú činnosť,

h) základným osivom krmovín osivo, ktoré

1. bolo vyrobené zo šľachtiteľského osiva v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,

2. je určené na výrobu množiteľského materiálu kategórie certifikované osivo krmovín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo krmovín a ktoré

4. pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu, splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

i) osivom krajových odrôd osivo, ktoré

1. bolo vyrobené pod dohľadom kontrolného ústavu z odrody, ktorá je zaradená ako krajová odroda pochádzajúca z určitej oblasti,

2. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo krmovín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré

4. pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu, splnilo podmienky uvedené v prvom až treťom bode,

j) certifikovaným osivom krmovín osivo druhov krmovín podľa osobitného predpisu1) s výnimkou druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa), ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva krmovín, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva krmovín, ak na základe skúšok vykonaných kontrolným ústavom bolo overené, že spĺňa požiadavky pre základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré

4. pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

k) certifikovaným osivom prvej generácie odrôd druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa) osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva krmovín, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva krmovín, ak na základe skúšok vykonaných kontrolným ústavom bolo overené, že spĺňa požiadavky pre základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené na výrobu osiva krmovín kategórie certifikované osivo druhej generácie alebo na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré

4. pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

l) certifikovaným osivom druhej generácie odrôd druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa) osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva krmovín, certifikovaného osiva prvej generácie, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva krmovín, ak na základe skúšok vykonaných kontrolným ústavom bolo overené, že spĺňa požiadavky pre základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré

4. pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,

m) obchodným osivom krmovín osivo krmovín, ktoré

1. sa odrodovo stotožňuje s odrodou, ku ktorej patrí,

2. spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohe č. 2 pre obchodné osivo a ktoré

3. pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom a druhom bode,

n) malým ES A balením balenie obsahujúce zmes osív, ktoré nie sú určené na pestovanie krmovín, pričom ich čistá hmotnosť nepresahuje 2 kg okrem granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc,

o) malým ES B balením balenie obsahujúce základné osivo krmovín, certifikované osivo krmovín, obchodné osivo krmovín, alebo ak balenie nie je menšie ako malé ES A balenie, zmes osív, ktorých čistá hmotnosť nepresahuje 10 kg okrem granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc,

p) dodávateľom je ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v príslušnej evidencii,

q) vegetačnou skúškou skúška, ktorá slúži na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva alebo sadiva alebo zdravotného stavu a ustanovenia percenta hybridnosti osiva.

§ 4

Dodávatelia množiteľského materiálu

(1) Podmienkou uvádzania množiteľského materiálu na trh je evidovanie dodávateľa v evidencii dodávateľov po preverení jeho spôsobilosti na túto činnosť.

(2) Kontrolný ústav podľa odseku 1 eviduje dodávateľa v evidencii dodávateľov po vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov.

(3) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa fyzickej osobe – podnikateľovi, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) má odborné vzdelanie alebo odbornú prax v trvaní najmenej troch rokov,

c) je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,

d) má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, pomocou ktorého bude činnosť dodávateľa vykonávať.

(4) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa právnickej osobe, ak

a) má určenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) a b),

b) je zapísaná v obchodnom registri,

c) má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, pomocou ktorého bude činnosť dodávateľa vykonávať.

(5) Kontrolný ústav eviduje rozsah činnosti dodávateľa. Pri zmene rozsahu činnosti dodávateľa kontrolný ústav jeho odbornú spôsobilosť opätovne preverí.

§ 5

Požiadavky na výrobu osiva krmovín

(1) Množiteľské porasty krmovín sa uznávajú vtedy, ak sú určené na výrobu osiva krmovín v kategóriách predzákladné osivo, základné osivo a certifikované osivo alebo pri uvedených druhoch certifikované osivo prvej generácie alebo certifikované osivo druhej generácie. Množiteľské porasty na výrobu osiva krmovín určeného na uvádzanie na trh musia byť založené len z uznaného osiva krmovín alebo zo šľachtiteľského osiva krmovín.

(2) Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov krmovín určených na výrobu osiva krmovín v kategóriách podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Predzákladné osivo krmovín vyrábané v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody možno vyrábať v generácii množenia SE1, SE2 a SE3. Základné osivo krmovín možno vyrábať v generácii množenia E. Certifikované osivo krmovín možno vyrábať v generácii množenia C, ak ide o druhy lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa), v generácii množenia C1 a C2. Pri obchodnom osive krmovín sa generácia množenia neuvádza. Osivo krmovín možno vyrábať v kategórii obchodné osivo, len ak je uvedené, že daný druh nie je možné od určitého obdobia uvádzať na trh inak ako základné osivo alebo certifikované osivo. Obchodné osivo krmovín sa označuje symbolom O.

§ 6

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín

(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva krmovín sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Splnenie požiadaviek podľa odseku 1 sa pri osive krmovín dodávanom na trh preveruje skúškami vykonanými kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu, ktoré musia byť vykonané podľa metód schválených medzinárodnou organizáciou.

(3) Na účely skúšania kvality osiva krmovín sa odoberajú vzorky z dávok osiva krmovín. Vzorky osiva krmovín na uznávanie osiva krmovín a skúšanie obchodného osiva krmovín sa odoberajú kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu podľa schválených metód medzinárodných organizácií. Na účely potvrdenia odrodovej pravosti a odrodovej čistoty vegetačnou skúškou sa vzorky osiva krmovín odoberajú len kontrolným ústavom.

(4) Pri odbere vzoriek osiva krmovín pod dohľadom kontrolného ústavu sa musia dodržať tieto požiadavky:

a) odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v písmenách b) až d),

b) vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu potvrdenú skúškami; vzorkovanie sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ je

1. fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva krmovín,

2. zamestnanec osoby, ktorá osivo krmovín vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len „semenárska spoločnosť“); vzorkovateľ môže vykonávať odber vzoriek len z dávok osiva krmovín vyrobených jeho zamestnávateľom alebo dodávateľom, ak sa jeho zamestnávateľ, dodávateľ alebo žiadateľ o uznanie osiva a kontrolný ústav nedohodnú inak,

3. zamestnanec osoby, ktorá osivo krmovín nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,

d) odber vzoriek sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,

e) na účely dohľadu uvedeného v písmene d) kontrolný ústav odoberie minimálne 5 % z počtu vzoriek odobraných z dávok osiva krmovín, ktoré sa odobrali pod dohľadom kontrolného ústavu; kontrolný ústav porovnáva kvalitu vzoriek odobraných kontrolným ústavom so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod dohľadom kontrolného ústavu; kontrolné vzorkovanie sa neuplatňuje na automatické vzorkovanie.

§ 7

Uznávanie a skúšanie osiva krmovín

(1) Osivo krmovín sa nesmie uznávať a uvádzať na trh, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd alebo v Listine registrovaných odrôd1) (ďalej len „registrovaná odroda“).

(2) Osivo krmovín sa uzná kontrolným ústavom, ak spĺňa ustanovené požiadavky pre príslušnú kategóriu podľa § 3 písm. h) až m) v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(3) Na účely uznávania osiva krmovín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva krmovín z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na maximálnu hmotnosť dávky a požiadavky na minimálnu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva krmovín podľa § 3 písm. h) štvrtého bodu, písmena i) štvrtého bodu, písmena j) štvrtého bodu, písmena k) štvrtého bodu, písmena l) štvrtého bodu a písmena m) tretieho bodu musia byť splnené tieto požiadavky:

a) poľnú prehliadku vykonáva kontrolným ústavom poverený inšpektor, ktorý má technickú kvalifikáciu, nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky, vykonáva prehliadky pod dohľadom kontrolného ústavu a zložil sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre skúšanie ustanovenými kontrolným ústavom,

1. množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva krmovín, ktoré prešlo vegetačnou skúškou a jej výsledky boli vyhovujúce,

2. inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov, ktorou je najmenej 5 % porastov,

3. z dávok osív krmovín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť vzoriek na vegetačnú skúšku, ak je to vhodné, na laboratórne skúšky vykonávené kontrolným ústavom osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,

b) pri skúšaní osiva krmovín

1. skúšanie osiva krmovín vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v druhom až siedmom bode,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný, ak dôjde k porušeniu povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium je umiestnené v priestoroch a má zariadenia, ktoré sú posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva krmovín v rozsahu vydaného oprávnenia,

4. skúšanie sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

5. laboratórium je

5.1 nezávislým laboratóriom alebo

5.2 laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,

6. laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva krmovín,

7. laboratórium podľa bodu 5.2 môže vykonávať skúšanie osiva krmovín len z dávok osív vyprodukovaných v mene semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto semenárska spoločnosť, žiadateľ o uznanie osiva a kontrolný ústav nedohodnú inak.

§ 8

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín

(1) Základné osivo krmovín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť uvedené v prílohe č. 2, možno uznať, ak sa prijme mimoriadne opatrenie na zabezpečenie potrebného množstva osiva krmovín, ktorým sa na účely uznávania osiva krmovín určia nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Dodávateľ je povinný okrem návesky podľa § 13 ods. 1 k obalu s týmto osivom krmovín pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem skutočnej klíčivosti osiva krmovín uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané osivo krmovín pochádza.

(2) Certifikované osivo odrôd druhu ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.), ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť uvedené v prílohe č. 2, možno uznať za rovnakých podmienok, ako je uvedené v odseku 1.

(3) Na účel okamžitej dostupnosti osiva krmovín v kategóriách základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo podľa § 7 ods. 2 osivo možno uznať a uviesť na trh po prvého kupujúceho aj pred ukončením skúšky klíčivosti vykonanej kontrolným ústavom, ak

a) dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva krmovín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,

b) dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva krmovín,

c) dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva krmovín záruku na klíčivosť určenú predbežnou analýzou,

d) na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom a číslom dávky osiva krmovín,

e) kontrolný ústav povolí uznanie osiva krmovín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ostatné požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú pre osivo krmovín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, podľa osobitného predpisu.2)

(5) Pri uplatňovaní výnimiek podľa odsekov 1 až 3 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“).

§ 9

Uvádzanie osiva krmovín na trh

(1) Dodávateľ nesmie uvádzať na trh osivo krmovín, ak nebolo uznané podľa § 7 ods. 2 a ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády v kategóriách

a) predzákladné osivo, základné osivo alebo certifikované osivo rodov a druhov kvaka (Brassica napus L.), kel kučeravý (Brassica oleracea L.), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata L.), kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea), kostrava lúčna (Festuca pratensis), kostrava červená (Festuca rubra L. x Festulolium), mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum Lam.), mätonoh trváci (Lolium perenne L.), mätonoh hybridný (Lolium x boucheanum Kunth), timotejka lúčna (Phleum pratense L.), lucerna siata (Medicago sativa L.), lucerna menlivá (Medicago x varia T. Martyn), hrach siaty (Pisum sativum L.), lipnica lúčna (Poa pratensis), reďkev siata (Raphanus sativus L.), ďatelina plazivá (Trifolium repens L.), ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.), bôb obyčajný (Vicia faba L.), psinček psí (Agrostis canina L.), psinček výbežkatý obrovský (Agrostis gigantea Roth), psinček močiarny (Agrostis stolonifera L.), psinček tenučký (Agrostis tenuis Sibth), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis L.), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl), timotejka (Phleum bertolinii DC), lipnica hájna (Poa nemoralis L.), lipnica močiarna (Poa palustris L.), lipnica obyčajná (Poa trivilialis L.), trojštet žltkastý (Trisetum flavescens (L.) Beauv.), ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus L.), lupina biela (Lupinus albus L.), lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius L.), lupina žltá (Lupinus luteus L.), lucerna chmeľovitá (Medicago lupulina L.), ďatelina hybridná (Trifolium hybridum L.), kapusta čierna (Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern.), kostrava ovčia (Festuca ovina L.), ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum L.), ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum L.), vika siata (Vicia sativa L.), vika huňatá (Vicia villosa Roth.)

b) predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo rodov a druhov, ktoré nie sú uvedené v písmene a).

(2) Dodávateľ môže uvádzať osivo krmovín na trh podľa odseku 1, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo krmovín musí byť balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 12, ak toto nariadenie vlády ďalej neustanovuje inak.

(3) Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo krmovín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 2; dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva krmovín.

(4) Osivo krmovín možno uvádzať na trh aj

a) ako šľachtiteľské osivo krmovín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,

b) ako prírodné osivo krmovín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,

c) malé množstvá osiva na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely po udelení oprávnenia kontrolným ústavom,

d) zodpovedajúce množstvá osiva krmovín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola podaná žiadosť na zapísanie do katalógu3) zodpovednému orgánu členského štátu.

(5) Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo geneticky modifikovanej odrody krmovín, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu.4)

(6) Šľachtiteľské osivo krmovín v generácii množenia predzákladným osivom možno podľa odseku 5 písm. a) uvádzať na trh, len ak

a) bolo preverené kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na uznanie základného osiva,

b) je zabalené podľa § 11,

c) každý obal je označený náveskou podľa § 12 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:

1. označenie zodpovedného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,

2. číslo dávky,

3. mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania,

4. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

5. názov odrody,

6. údaj „predzákladné osivo“,

7. počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie.

(7) Dodávateľ môže uvádzať na trh zmesi osív rôznych rodov, druhov alebo odrôd krmovín, ak zmes

a) nie je určená na použitie ako krmovina; takáto zmes môže obsahovať osivá krmovín a osivá rastlín, ktoré nie sú krmovinami, podľa tohto nariadenia vlády,

b) je určená na použitie ako krmovina; takéto zmesi môžu obsahovať osivá rastlinných druhov krmovín, obilnín, olejnín a priadnych rastlín alebo zelenín okrem odrôd, o ktorých dodávateľ vyhlási, že nie sú určené na kŕmne účely,

c) je určená na zachovanie genetických zdrojov rastlín.

(8) Osivá odrôd druhov krmovín, ktoré sú uvedené v odseku 7 písm. a) a b) a ktoré sú určené na výrobu zmesí, musia byť uznané ešte pred ich použitím do zmesí.

(9) Na uvádzanie zmesí osiva podľa odseku 7 sa vzťahujú ustanovenia § 9 ods. 3 a 4, § 11, 12 ods. 6 až 9 a § 13. Ak ide o dodávky zmesí osív krmovín, použijú sa aj ustanovenia § 13. Na tento účel sa bude malé ES A balenie považovať za malé ES B balenie. Pre malé ES A balenie sa nevyžaduje pridelenie sériového čísla kontrolným ústavom.

(10) Osobitné požiadavky na uvádzanie osiva krmovín podľa odseku 7 ohľadne značenia, technického vybavenia výrobcov zmesí osiva krmovín, previerok pri výrobe, vzorkovania dávok prvotných zložiek a konečnej zmesi sú ustanovené v osobitnom predpise.5)

§ 10

Dovoz osiva krmovín z tretích krajín

(1) Osivo krmovín dovážané z tretej krajiny musí spĺňať požiadavky na vlastnosti a kvalitu, na balenie a označovanie osiva krmovín podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Osivo krmovín z tretej krajiny možno uznávať a uvádzať na trh, ak poľné prehliadky vykonané na množiteľských porastoch na výrobu osiva krmovín a osivo krmovín vyrábané v tretej krajine poskytujú rovnocenné záruky (ďalej len „rovnocennosť“) v prípade

a) uznávania osiva krmovín podľa § 7, ak poľné prehliadky v tretích krajinách spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 1,

b) osiva krmovín zberaného v tretej krajine, ak poskytuje rovnaké záruky týkajúce sa vlastností a laboratórnych podmienok pre skúšanie, zaručenie identity, pre obchodovanie a pre kontrolu a je rovnocenné v tomto ohľade ako základné osivo, certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej alebo druhej generácie zberané v niektorom z členských štátov.

(3) Každý dodávateľ osiva dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný zabezpečiť tieto údaje o dovážanom osive krmovín:

a) druh krmovín,

b) odroda,

c) kategória množiteľského materiálu,

d) krajina výroby osiva a zodpovedný orgán členského štátu,

e) krajina odoslania,

f) dovozca,

g) množstvo osiva krmovín.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 písomne oznámiť kontrolnému ústavu.

§ 11

Balenie osiva krmovín

(1) Obaly s osivom krmovín v kategóriách podľa § 9 ods. 1 musia byť uzatvárané kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu. Súčasťou zabezpečenia uzavretia obalu je uzáver, ktorý musí byť opatrený náveskou alebo pečaťou, alebo plombou.

(2) Obaly nemusia byť uzatvorené, ako je uvedené v odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obaly, ktoré už boli uzatvorené kontrolným ústavom, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by tak urobil kontrolný ústav alebo by sa tak urobilo pod dohľadom kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu je potrebné na náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

§ 12

Označovanie osiva krmovín

(1) Pri uvádzaní na trh predzákladného osiva, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva krmovín je dodávateľ povinný vyhotoviť a zvonka k obalom pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 časti A.

(2) Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v jednom z úradných jazykov členských štátov. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť pečaťou alebo plombou. Dodávateľ namiesto visiacej návesky môže použiť aj nalepovaciu návesku.

(3) Za podmienok ustanovených v osobitnom predpise6) možno udeliť súhlas dodávateľovi, aby namiesto visiacej návesky uvádzal údaje podľa odseku 1 na nalepovacej náveske, alebo pod dohľadom kontrolného ústavu boli priamo na obale vytlačené vo forme návesky nezmazateľným spôsobom.

(4) Návesky na obaloch s osivom krmovín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné osivo podľa § 9 ods. 6 písm. a),

b) biela pre základné osivo podľa § 3 písm. h),

c) modrá pre certifikované osivo a pre certifikované osivo prvej generácie množenia podľa § 3 písm. j) a k),

d) červená pre certifikované osivo druhej generácie množenia podľa § 3 písm. l),

e) hnedá pre obchodné osivo a pre osivo odrôd, ktoré nie je registrované,

f) sivá pre nie konečne certifikované osivo zberané v členskom štáte podľa § 16 ods. 2,

g) zelená pre zmesi osív krmovín podľa § 9 ods. 9.

(5) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť doklad vzťahujúci sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba návesky, ktorý pri dodávke predzákladného osiva, základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v prílohe č. 4 časti A písm. a) bodoch 3, 4 a 5, a ak ide o dodávku obchodného osiva, najmenej údaje uvedené v prílohe č. 4 časti A písm. b) bodoch 2, 4 a 5. Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s náveskou. Sprievodný doklad nie je potrebné vložiť, ak sú údaje nezmazateľne6) vytlačené na obale alebo ak sa použila nalepovacia náveska alebo náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(6) Označovanie osiva krmovín podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé ES B balenia osiva krmovín okrem certifikovaného osiva a obchodného osiva, ak toto nariadenie vlády ďalej neustanovuje inak.

(7) Ak dodávateľ uvádza na trh osivo krmovín s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1 s kontrolným ústavom nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 8 ods. 2, je povinný uviesť o tom údaj na náveske.

(8) Ak sa na trh uvádza osivo krmovín geneticky modifikovanej odrody,4) dodávateľ je povinný na náveske, na obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o geneticky modifikovanú odrodu osiva krmovín.

(9) Ak sa na trh uvádza osivo krmovín, ktoré bolo chemicky upravené, na náveske, v sprievodnom doklade dodávateľa, na obale alebo v jeho vnútri sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky morené osivo, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

§ 13

(1) Osivo krmovín v malom ES B balení musí spĺňať tieto požiadavky:

a) ku každému obalu musí byť pripojená náveska, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a), b) alebo c),

b) dodávateľ nemusí k obalom pripojiť návesku dodávateľa, ak sú všetky údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a), b) alebo c) vytlačené na vonkajšej strane obalu,

c) namiesto návesky dodávateľa môže dodávateľ použiť nalepovaciu návesku,

d) údaje na náveske dodávateľa, na obale alebo na nalepovacej náveske musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v jednom z úradných jazykov členských štátov,

e) každé malé ES B balenie musí mať úradne pridelené sériové číslo balenia, ktoré musí byť uvedené na náveske dodávateľa, nalepovacej náveske alebo musí byť vytlačené na obale,

f) náveska dodávateľa alebo nalepovacia náveska musí byť farebne označená podľa § 12 ods. 4,

g) ak je obal z priehľadného materiálu, návesku dodávateľa možno umiestniť vo vnútri obalu, ak je čitateľná cez obal.

(2) Ak dodávateľ použije nalepovaciu návesku podľa odseku 1 písm. c) na označenie obalu s osivom krmovín, musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a), b) alebo c).

§ 14

Porovnávacie skúšky a pokusy

(1) Do porovnávacích skúšok alebo pokusov budú zaslané aj vzorky osiva krmovín, ktoré sú

a) vyrobené v tretích krajinách,

b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.

(2) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odseku 1 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva krmovín a na overenie, či osivo krmovín spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(3) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav.

§ 15

Spôsob a rozsah výkonu kontroly

(1) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek.

(2) Pri kontrole uznaného osiva krmovín sa zisťuje, či spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu, ako sú uvedené v prílohe č. 2, alebo sa z odobraných vzoriek osiva krmovín vykonajú vegetačné skúšky na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.

§ 16

Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva krmovín

(1) Osivo krmovín, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo uznané zodpovedným orgánom aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 10 ods. 2, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva uznaného zodpovedným orgánom v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným zodpovedným orgánom v tretej krajine a

b) zberalo v inom členskom štáte sa na žiadosť dodávateľa uznáva ako certifikované osivo v inom členskom štáte, ak množiteľské porasty tohto osiva boli podrobené poľnej prehliadke a spĺňali podmienky uvedené v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva, a ak výsledky skúšok vykonaných zodpovedným orgánom preukázali, že osivo krmovín spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva. Ak takéto osivo bolo vyrobené priamo z uznaného predzákladného osiva, osivo možno uznať v kategórii základné osivo, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pre kategóriu základné osivo.

(2) Osivo krmovín určené na uznávanie podľa odseku 1

a) musí byť balené podľa podmienok ustanovených v § 11 a označované náveskou sivej farby podľa § 12 ods. 4 písm. f), ktorá obsahuje tieto údaje:

1. označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,

2. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, a aspoň latinský názov,

3. názov odrody,

4. kategóriu osiva,

5. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,

6. deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

7. údaj „osivo ešte necertifikované“,

8. označenie osiva krmovín, ak odroda bola geneticky modifikovaná,

b) musí ho sprevádzať doklad, ktorý obsahuje

1. označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,

2. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, a aspoň latinský názov,

3. názov odrody,

4. kategóriu osiva,

5. pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu, a názov krajiny alebo krajín, ktoré osivo uznali,

6. názov pozemku a číslo porastu, na ktorý sa doklad vzťahuje,

7. oblasť výroby dávky,

8. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,

9. vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty krmoviny, z ktorých osivo pochádza,

10. výsledky predbežných rozborov osiva.

(3) Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) nemusia byť splnené, ak orgány zodpovedné za vykonanie poľných prehliadok a tie, ktoré vystavujú doklady o uznaní nie konečného certifikovaného osiva a uznaní osiva, sú totožné alebo sa dohodnú na výnimke.

(4) Osivo krmovín, ktoré sa zberalo v tretej krajine, na žiadosť dodávateľa sa uznáva kontrolným ústavom, ak

a) sa priamo vyrobilo

1. zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo uznané zodpovedným orgánom aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 10 ods. 2, alebo

2. z kríženia základného osiva uznaného zodpovedným orgánom v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným zodpovedným orgánom v tretej krajine podľa prvého bodu,

b) množiteľské porasty tohto osiva boli podrobené poľnej prehliadke a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti pre príslušnú kategóriu udelenú podľa § 10 ods. 2 písm. a),

c) výsledky v skúškach vykonaných zodpovedným orgánom preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva.


§ 17

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.

§ 18

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV DRUHOV KRMOVÍN

1. Množiteľský porast druhov krmovín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a rovnakej odrody a pole musí byť dostatočne čisté od samovysiatych rastlín pestovanej predplodiny.

2. Množiteľský porast musí spĺňať nasledujúce požiadavky na izolačné vzdialenosti od susediacich zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie:

Plodina Minimálna vzdialenosť
1 2
Brassica spp. (kvaka, kel kučeravý)
Phacelia tanacetifolia (facélia vratičolistá):
- na výrobu základného osiva
- na výrobu certifikovaného osiva

400 m
200 m
Druhy alebo odrody iné ako Brassica spp. (kvaka, kel
kučeravý), Phacelia tanacetifolia (facélia vratičolistá), Pisum
sativum (hrach siaty), odrody Poa pratensis (lipnica lúčna)
uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4:
- na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská
plocha do dvoch hektárov
- na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská
plocha väčšia ako dva hektáre
- na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva,
pestovateľská plocha do dvoch hektárov
- na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva,
pestovateľská plocha väčšia ako dva hektáre

200 m

100 m

100 m

50 m

Uvedené izolačné vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.

3. Rastliny iných druhov, ktorých osivo je problematické odlíšiť od osiva pestovaného druhu krmovín pri laboratórnom rozbore, sa smú vyskytovať v malom množstve.

Zvlášť porasty druhov Lolium alebo x Festulolium musia spĺňať tieto podmienky:

počet rastlín druhov Lolium alebo x Festulolium iných druhov ako množiteľský porast pestovanej plodiny nesmie byť vyšší ako:

3.1 jedna rastlina na 50 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,

3.2 jedna rastlina na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva.

4. Porast musí byť dostatočne odrodovo pravý a odrodovo čistý. Zvlášť, porasty iných druhov ako druhy Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný), Brassica napus var. napobrassica (kvaka), Brassica oleracea convar. acephala (kel kučeravý) alebo Poa pratensis (lipnica lúčna) musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Počet rastlín v množiteľskom poraste, ktoré zjavne nepatria k odrode, nesmie byť vyšší ako:

4.1 jedna rastlina na 30 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,

4.2 jedna rastlina na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva.

V prípade Poa pratensis (lipnica lúčna) počet rastlín v množiteľskom poraste, ktoré zjavne nepatria k odrode, nesmie byť vyšší ako:

a) jedna rastlina na 20 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,

b) štyri rastliny na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva;

hoci v prípade odrôd, ktoré sú na základe schválených postupov úradne zaradené do kategórie „apomiktické jednoklonové odrody“, počet rastlín, ktoré možno uznať ako jasne nezodpovedajúce odrode, ktorý neprekročí šesť rastlín na 10 m2, možno považovať za spĺňajúce uvedené normy pre výrobu certifikovaného osiva.

Po schválení Komisiou sa môže posudzovať splnenie noriem odrodovej čistoty odrôd v prípade množiteľských porastov Poa pratensis (lipnica lúčna), či patria k týmto odrodám nielen na základe výsledkov poľných prehliadok vykonaných v súlade s odsekom 6 tejto prílohy, ale aj skúšaním osiva alebo inými primeranými prostriedkami, ak je zabezpečený súlad s požiadavkami na odrodovú čistotu ustanovenú v prílohe č. 2.

V prípade druhov Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný), Brassica napus var. napobrassica (kvaka), Brassica oleracea convar. acephala (kel kučeravý) platí iba prvá veta.

5. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia vyskytovať na najnižšej možnej úrovni.

6. Splnenie požiadaviek podľa odsekov 1 až 5 sa musí v prípade základného osiva preveriť úradnými poľnými prehliadkami a v prípade certifikovaného osiva buď úradnými poľnými prehliadkami, alebo poľnými prehliadkami vykonanými pod úradným dohľadom.

Poľné prehliadky množiteľského porastu sa musia vykonať podľa nasledovných požiadaviek:

a) podmienky a štádium vývinu rastliny v množiteľskom poraste musia umožňovať dostatočné preverenie,

b) množiteľský porast sa prehliadne najmenej jeden raz,

c) veľkosť, počet a rozdelenie množiteľského porastu, ktorý sa prehliada s cieľom overenia požiadaviek uvedených

v tejto prílohe, sa stanovia v súlade s vhodnými metódami.

7. Požiadavky podľa odsekov 1 až 6 musia spĺňať aj množiteľské porasty krmovín určené na výrobu predzákladného osiva.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA KRMOVÍN

I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1. Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Osivá najmä týchto druhov musia spĺňať tieto požiadavky:

1.1 druh Poa pratensis (Lipnica lúčna), odrody uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4 prílohy č. 1, Brassica napus var. napobrassica (kvaka) a Brassica oleracea convar. acephala (kel kučeravý): 98 %,

1.2 Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný):

certifikované osivo prvej generácie: 99 %,

certifikované osivo druhej generácie a ďalších generácií: 98 %.

Minimálna odrodová čistota sa zisťuje prevažne prehliadkami množiteľského porastu vykonávanými podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.

2. Osivo musí spĺňať tieto požiadavky na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah osiva iných rastlinných druhov vrátane osiva druhu vlčí bôb (lupina) a aj jeho farebne odlišného a horkého osiva:

A. Tabuľka

Tabuľka 02-I-A

B. Kritériá alebo iné podmienky uplatňované v prípade, že je na ne odkaz v oddiele I (2) tabuľke A tejto prílohy:

a) Všetky svieže a zdravé semená, ktoré neklíčia po predspracovaní, sa považujú za klíčivé semená.

b) Až do určeného maximálneho množstva sa prítomné tvrdé semená považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia.

c) Maximálne množstvo 0,8 % na váhu osiva iného druhu ako Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.

d) Maximálne množstvo 1 % na váhu semena Trifolium pratense (ďatelina lúčna) sa nepovažuje za nečistotu.

e) Maximálne množstvo 0,5 % na váhu semena Lupinus albus (lupina biela), Lupinus angustifolius (lupina úzkolistá), Lupinus luteus (lupina žltá), Pisum sativum (hrach siaty), druh Vicia faba (bôb obyčajný), Vicia pannonica (vicia panónska), Vicia sativa (vika siata), Vicia villosa (vika huňatá) v iných príslušných druhoch sa nepovažuje za nečistotu.

f) Predpísané maximálne percentuálne množstvo na váhu semena jednotlivých druhov sa neuplatňuje na semeno druhu Poa (lipnica).

g) Maximálne množstvo dvoch semien Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej váhy neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.

h) Prítomnosť jedného semena Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.

i) Určenie semien Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 12 sú splnené.

j) Určenie semena druhu Cuscuta (kukučina) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 13 sú splnené.

k) Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta (kukučina) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Cuscuta (kukučina).

l) Váha vzorky s cieľom určenia semena druhu Cuscuta (kukučina) na množstvo je dvojnásobok váhy uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 pre príslušné druhy.

m) Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta (kukučina) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Cuscuta (kukučina).

n) Určenie semena druhu Rumex (štiav) iného ako Rumex acetosella (štiav menší) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 14 sú splnené.

o) Percentuálne množstvo semien druhu vlčí bôb (lupina) inej farby nesmie prekročiť:

1. v horkom osive druhu vlčí bôb2 %
2. v inom osive druhu vlčí bôb ako horkom osive1 %.

p) Percentuálne množstvo horkého semena druhu vlčí bôb (lupina) v odrodách iných ako horké osivo druhu vlčí bôb nesmie prekročiť 2,5 %

3. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú využiteľnosť osiva, sa musia vyskytovať na najnižšej možnej úrovni.

II. ZÁKLADNÉ OSIVO

Podľa ustanovení uvedených ďalej, podmienky ustanovené v oddiele I tejto prílohy sa uplatňujú na základné osivo:

1. Osivo Pisum sativum (hrach siaty), Brassica Napus odroda napobrassica (kvaka), Brassica oleracea conv. Acephala (kel kučeravý), Vicia faba (bôb obyčajný) a odrody druhu Poa pratensis (lipnica lúčna) uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4 prílohy č. 1 musí spĺňať tieto požiadavky:

Minimálna odrodová čistota je 99,7 %.

Minimálna odrodová čistota sa zisťuje prevažne na pestovateľskej ploche kontrolami uskutočňovanými v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe č. 1.

2. Osivo musí spĺňať tieto požiadavky:

A. Tabuľka:

Tabuľka 02-II-A

B. Ak v tabuľke A tohto odseku je odkaz na určité písmeno, pri danom druhu sa uplatňujú tieto požiadavky:

a) Maximálne množstvo 80 semien druhu Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.

b) Podmienky ustanovené v stĺpci 3 sa neuplatňujú na semená druhu Poa (lipnica). Maximálne celkové množstvo semien druhu Poa (lipnica) iného ako druhov, ktoré sa preverujú, nesmie prekročiť v jednej vzorke 500 semien.

c) Maximálne množstvo 20 semien druhu Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.

d) Určenie semien druhu Melilotus (komonica) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 7 sú splnené.

e) Prítomnosť jedného semena druhu Melilotus (komonica) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Melilotus (komonica).

f) Podmienky uvedené v písmene c) ustanovené v oddiele I (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

g) Podmienky uvedené v písmene d) ustanovené v oddiele I (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

h) Podmienky uvedené v písmene e) ustanovené v oddiele I (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

i) Podmienky uvedené v písmene f) ustanovené v oddiele I (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

j) Podmienky uvedené v písmene k) ustanovené v oddiele I (2) tejto prílohy sa neuplatnia.

k) Percentuálne množstvo horkého osiva druhu vlčí bôb v odrodách iných ako horké osivo druhu vlčí bôb nesmie prekročiť 1 %.

C. Požiadavky ustanovené v častiach A a B musí spĺňať aj osivo predstupňov krmovín.

III. OBCHODNÉ OSIVO

Podľa ďalej uvedených ustanovení, podmienky ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddiele I (2) a (3) tejto prílohy sa uplatňujú na obchodné osivo:

1. Percentuálna sadzba podľa váhy ustanovená v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky A v oddiele I (2) tejto prílohy sa zvyšuje o 1 %.

2. Pri druhu Poa annua sa maximálne 10 % osiva iného druhu ako druhov Poa nepovažuje za nečistotu.

3. Pri druhu Poa (lipnica) iného ako druhu Poa annua (lipnica ročná) maximálne 3 % osiva iných druhov Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.

4. Pri druhu Hedisarum coronarium (sekernica) sa maximálne 1 % semien druhu Melilotus (komonica) nepovažuje za nečistotu.

5. Podmienky písmena (d) ustanovené v oddiele I (2) tejto prílohy sa neuplatňujú pre Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý).

6. Pre druhy vlčí bôb (lupina):

a) minimálna analytická čistota je 97 % váhy;

b) percentuálna sadzba množstva osiva druhu vlčí bôb inej farby nesmie presiahnuť:

1. pri horkom osive druhu vlčí bôb4 %,
2. pri osive druhu vlčí bôb iného ako horkého osiva druhu vlčí bôb2 %.

7. Pri druhu Vicia spp. (vika) maximálna celková hmotnosť 6 % osiva Vicia pannonica (vika panónska), Vicia villiosa (vika huňatá) alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu sa nepovažuje za nečistotu.

8. Pri druhoch Vicia pannonica (vika panónska), Vicia sativa (vika siata), Vicia villiosa (vika huňatá) je minimálna analytická čistota 97 % váhy.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA KRMOVÍN

Druhy Maximálna váha dávky
(v tonách)
Minimálna váha vzorky
odobratej z dávky
(v gramoch)
Váha vzorky na určenie
množstva ustanoveného
v prílohe č. 2 oddiele I tabuľke A stĺpcoch 12 až 14
a v prílohe č. 2 oddiele II tabuľke A stĺpcoch 3 až 7
(v gramoch)
1 2 3 4
TRÁVY
Agrostis canina (Psinček psí) 10 50 5
Agrostis gigantea (Psinček
obrovský)
10 50 5
Agrostis stolonifera (Psinček
poplazový)
10 50 5
Agrostis capillaris (Psinček
obyčajný tenučký)
10 50 5
Alopecurus pratensis (Psiarka
lúčna)
10 100 30
Arrhenatherum elatius (Ovsík
obyčajný)
10 200 80
Bromus catharticus (Stoklas
preháňavý)
10 200 200
Bromus sitchensis (Stoklas
sitkanský)
10 200 200
Cynodon dactylon (Prstnatec
obyčajný)
10 50 5
Dactylis glomerata (Reznačka
laločnatá)
10 100 30
Festuca arundinacea
(Kostrava trsteníkovitá)
10 100 50
Festuca ovina (Kostrava
ovčia)
10 100 30
Festuca pratensis
(Kostrava lúčna)
10 100 50
Festuca rubra (Kostrava
červená)
10 100 30
x Festulolium 10 200 60
Lolium multiflorum
(Mätonoh mnohokvetý)
10 200 60
Lolium perenne (Mätonoh
trváci)
10 200 60
Lolium x boucheanum
(Mätonoh hybridný)
10 200 60
Phalaris aguatica
L. (Lesknica)
10 100 50
Phleum bertolonii
(Timotejka uzlatá)
10 50 10
Phleum pratense
(Timotejka lúčna)
10 50 10
Poa annua (Lipnica ročná) 10 50 10
Poa nemoralis (Lipnica
hájna)
10 50 5
Poa palustris (Lipnica
močiarna)
10 50 5
Poa pratensis (Lipnica
lúčna)
10 50 5
Poa trivialis (Lipnica
pospolitá)
10 50 5
Trisetum flavescens
(Trojštet žltkastý)
10 50 5
STRUKOVINY
Hedysarum coronarium
(Sekernica)
- plody
- osivo


10
10


1 000
400


300
120
Lotus corniculatus
(Ľadenec rožkatý)

10

200

30
Lupinus albus (Lupina
biela)

25

1 000

1 000
Lupinus angustifolius
(Lupina úzkolistá)

25

1 000

1 000
Lupinus luteu (Lupina žltá) 25 1 000 1 000
Medicago lupulina
(Lucerna ďatelinová)

10

300

50
Medicago sativa (Lucerna
siata)

10

300

50
Medicago varia (Lucerna
menlivá

10

300

50
Onobrychis viciifolia
(Vičenec vlkolistý)
- plody
- osivo


10
10


600
400


600
400
Pisum sativum (Hrach
siaty)
25 1 000 1 000
Trifolium alexandrinum
(Ďatelina alexandrijská)
10 400 60
Trifolium hybridum
(Ďatelina hybridná)
10 200 20
Trifolium incarnatum
(Ďatelina purpurová)
10 500 80
Trifolium pratense
(Ďatelina lúčna)
10 300 50
Trifolium repens (Ďatelina
plazivá)
10 200 20
Trifolium resupinatum
(Ďatelina obrátená)
10 200 20
Trigonella foenum graecum
(Senovka grécka)
10 500 450
Vicia faba (Bôb obyčajný) 25 1 000 1 000
Vicia pannonica (Vika
panónska)
20 1 000 1 000
Vicia sativa (Vika siata) 25 1 000 1 000
Vicia villosa (Vika huňatá) 20 1 000 1 000
INÉ DRUHY
Brassica napus odroda
napobrassica (Kvaka)
10 200 100
Brassica oleracea
spoluodroda acephala (Kel
kučeravý)
10 200 100
Phacelia tanacetifolia
(Facélia vratičolistá)
10 300 40
Raphanus sativus druh
oleiformis (Reďkev siata
olejná)
10 300 300

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE OSIVA KRMOVÍN

A. Úradné označovanie osiva krmovín

Úradná náveska používaná podľa § 12 ods. 1 musí obsahovať tieto údaje:

a) pre základné osivo a certifikované osivo:

1. označenie „kvalita ES“,

2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3. číslo dávky,

4. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely uznávania vyjadrené ako: „vzorkované ... (mesiac a rok)“,

5. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,

6. názov odrody,

7. kategória osiva,

8. krajina výroby,

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. pri certifikovanom osive druhej generácie a ďalších generácií po základnom osive sa uvedie počet generácií po základnom osive,

12. pre osivo odrôd tráv, pre ktoré neboli stanovené úžitkové vlastnosti a použitie podľa osobitného predpisu,1) aj oznam „nie je vhodné na výrobu krmovín“,

13. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

b) pre obchodné osivo:

1. označenie „kvalita ES“,

2. „Obchodné osivo (nie je odrodovo uznávané)“,

3. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

4. číslo dávky,

5. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené ako: „vzorkované ... (mesiac a rok)“,

6. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,

7. krajina výroby,

8. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

9. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

10. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

c) pre zmesi osiva krmovín:

1. „Zmes osiva na ...................“ (uviesť určené použitie),

2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3. číslo dávky,

4. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,

5. botanické názvy druhov alebo odrôd krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov, aspoň latinský názov; je postačujúce uviesť názov zmesi, ak percentuálne zloženie zmesi dodávateľ písomne oznámi kupujúcemu a zaznamená sa úradne, v prípade x Festulolium názov druhu v rode Festuca a Lolium sa označí,

6. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

7. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

8. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske.

B. Označovanie malých ES balení dodávateľom

Náveska používaná podľa § 13 ods. 1 písm. a) musí obsahovať tieto údaje:

a) pre certifikované osivo:

1. označenie „Malé ES B balenie“,

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa právnickej osoby, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu dodávateľa fyzickej osoby zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. botanický názov druhu krmoviny, aspoň latinský názov,

7. názov odrody,

8. kategória osiva,

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. pre osivo odrôd tráv, pre ktoré neboli stanovené úžitkové vlastnosti a použitie podľa osobitného predpisu,1) aj oznam „nie je vhodné na výrobu krmovín“,

b) pre obchodné osivo:

1. označenie „Malé ES B balenie“,

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. botanický názov druhu* krmoviny, aspoň latinský názov,

7. označenie „Obchodné osivo“,

8. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

9. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

c) pre zmes osiva:

1. označenie „Malé ES A“ alebo „Malé ES B balenie“,

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého ES B balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód pri malom ES B balení,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku pri malom ES B balení,

6. číslo dávky pri malom ES A balení,

7. označenie členského štátu alebo jeho rozlišovací kód pri malom ES A balení,

8. „Zmes osiva na ...................“ (uviesť predpokladané použitie),

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. botanické názvy druhov a odrôd krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov, aspoň latinský názov; postačuje aj časť týchto informácií, ak percentuálne zloženie zmesi dodávateľ oznámi na žiadosť kupujúcemu a zloženie je úradne zaznamenané.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap 3/zv. 2),

smernice Rady 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

smernice Rady 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 33/zv. 4),

smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),

smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),

smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6),

nariadenia Rady 85/3768/EHS z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 362, 31. 12. 1985),

smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),

smernice Komisie 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990),

smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12),

smernice Komisie 96/18/ES z 27. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18),

smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),

smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),

smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

smernice Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44),

smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

2. Smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na trh obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2).

3. Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva na trh určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.

2) Rozhodnutie Rady 2003/17 zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných v tretích krajinách na množiteľských porastoch na výrobu osiva a o rovnocennosti osiva vyrobeného v tretej krajine (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38) v platnom znení.

3) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

4) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

5) Rozhodnutie Komisie 2004/371/ES z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesi osív určených na použitie ako krmovina (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44).

6) Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o povolovaní nezmazateľného značenia požadovaných údajov na obaloch osiva krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).