Zákon č. 512/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

Čiastka 216/2007
Platnosť od 16.11.2007
Účinnosť od 01.12.2007

OBSAH