Oznámenie č. 507/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely

Čiastka 214/2007
Platnosť od 15.11.2007 do31.12.2008
Účinnosť do 31.12.2008
Zrušený 457/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

507

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie z 23. októbra 2007 č. 14/2007 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. septembra 2006 č. 6/2006 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 561/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.