Oznámenie č. 506/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Čiastka 214/2007
Platnosť od 15.11.2007 do31.12.2008
Účinnosť do 31.12.2008
Zrušený 446/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

506

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 23. októbra 2007 č. 13/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2006 č. 4/2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (oznámenie č. 552/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.