Oznámenie č. 505/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely

Čiastka 214/2007
Platnosť od 15.11.2007 do31.12.2008
Účinnosť do 31.12.2008
Zrušený 577/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

505

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 23. októbra 2007 č. 12/2007 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 2006 č. 7/2006 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (oznámenie č. 577/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.