Nariadenie vlády č. 504/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2006 Z. z.

Čiastka 214/2007
Platnosť od 15.11.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 15.11.2007 do31.12.2008
Zrušený 640/2008 Z. z.

504

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci minimálnej siete ústavnej zdravotnej starostlivosti, je uvedený v prílohe č. 5.

(3) Zoznam špecializovaných ústavných pracovísk poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 6.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

2. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky

Slovenská republika:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 22240
Chronické lôžka 3211
Psychiatrické lôžka 3629
Spolu 29080
Vnútorné lekárstvo 3340
Infektológia 588
Pneumológia a ftizeológia 956
Neurológia 1510
Psychiatria 3008
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 76
Pediatria 1841
Gynekológia a pôrodníctvo 2500
Chirurgia 3428
Ortopédia 735
Urológia 510
Úrazová chirurgia 659
Otorinolaryngológia 612
Oftalmológia 294
Maxilofaciálna chirurgia 69
Dermatovenerológia 280
Klinická onkológia 465
Anestéziológia a intenzívna medicína 475
Algeziológia 75
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 674
Neurochirurgia 204
Plastická chirurgia 128
Ortopedická protetika 28
Radiačná onkológia 311
Foniatria 8
Reumatológia 90
Nukleárna medicína 35
Gastroenterológia 19
Kardiológia 236
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 82
Neonatológia a novorodenecké postele 1219
Geriatria 1053
Nefrológia 8
Endokrinológia 32
Cievna chirurgia 120
Kardiochirurgia 169
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 374
Gerontopsychiatria 247
Popáleninové 51
Doliečovacie 586
Ošetrovateľské 80
Dlhodobo chorých 1571
Transplantačné 20
Klinická hematológia 94
Paliatívna starostlivosť 160
Hrudníková chirurgia 60

Bratislavský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2498
Chronické lôžka 345
Psychiatrické lôžka 455
Spolu 3298
Vnútorné lekárstvo 372
Infektológia 66
Pneumológia a ftizeológia 106
Neurológia 168
Psychiatria 385
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 8
Pediatria 205
Gynekológia a pôrodníctvo 278
Chirurgia 382
Ortopédia 82
Urológia 57
Úrazová chirurgia 73
Otorinolaryngológia 68
Oftalmológia 33
Maxilofaciálna chirurgia 8
Dermatovenerológia 31
Klinická onkológia 52
Anestéziológia a intenzívna medicína 53
Algeziológia 25
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 75
Neurochirurgia 23
Plastická chirurgia 14
Ortopedická protetika 3
Radiačná onkológia 35
Foniatria 1
Nukleárna medicína 15
Gastroenterológia 2
Kardiológia 26
Neonatológia a novorodenecké postele 136
Geriatria 117
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 19
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 42
Gerontopsychiatria 28
Popáleninové 6
Doliečovacie 65
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 175
Transplantačné 2
Klinická hematológia 10
Paliatívna starostlivosť 20
Hrudníková chirurgia 7

Trnavský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2103
Chronické lôžka 320
Psychiatrické lôžka 313
Spolu 2736
Vnútorné lekárstvo 342
Infektológia 60
Pneumológia a ftizeológia 98
Neurológia 155
Psychiatria 288
Pediatria 189
Gynekológia a pôrodníctvo 256
Chirurgia 351
Ortopédia 75
Urológia 52
Úrazová chirurgia 68
Otorinolaryngológia 63
Oftalmológia 30
Dermatovenerológia 29
Klinická onkológia 48
Anestéziológia a intenzívna medicína 49
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 69
Reumatológia 10
Neonatológia a novorodenecké postele 120
Geriatria 108
Gerontopsychiatria 25
Doliečovacie 60
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 161
Paliatívna starostlivosť 20

Trenčiansky kraj:*

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2303
Chronické lôžka 349
Psychiatrické lôžka 337
Spolu 2989
Vnútorné lekárstvo 376
Infektológia 66
Pneumológia a ftizeológia 108
Neurológia 170
Psychiatria 309
Pediatria 207
Gynekológia a pôrodníctvo 281
Chirurgia 386
Ortopédia 83
Urológia 57
Úrazová chirurgia 74
Otorinolaryngológia 69
Oftalmológia 33
Dermatovenerológia 32
Klinická onkológia 52
Anestéziológia a intenzívna medicína 53
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 76
Neonatológia a novorodenecké postele 138
Geriatria 118
Gerontopsychiatria 28
Doliečovacie 66
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 177
Paliatívna starostlivosť 20

* Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Nitriansky kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2822
Chronické lôžka 405
Psychiatrické lôžka 482
Spolu 3709
Vnútorné lekárstvo 443
Infektológia 78
Pneumológia a ftizeológia 127
Neurológia 200
Psychiatria 399
Pediatria 244
Gynekológia a pôrodníctvo 332
Chirurgia 455
Ortopédia 97
Urológia 68
Úrazová chirurgia 87
Otorinolaryngológia 81
Oftalmológia 39
Maxilofaciálna chirurgia 6
Dermatovenerológia 37
Klinická onkológia 62
Anestéziológia a intenzívna medicína 63
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 89
Neurochirurgia 27
Plastická chirurgia 17
Radiačná onkológia 41
Neonatológia a novorodenecké postele 163
Geriatria 140
Cievna chirurgia 15
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 50
Gerontopsychiatria 33
Doliečovacie 78
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 208
Paliatívna starostlivosť 20

Žilinský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2821
Chronické lôžka 394
Psychiatrické lôžka 467
Spolu 3682
Vnútorné lekárstvo 430
Infektológia 76
Pneumológia a ftizeológia 123
Neurológia 194
Psychiatria 387
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 10
Pediatria 237
Gynekológia a pôrodníctvo 322
Chirurgia 441
Ortopédia 95
Urológia 66
Úrazová chirurgia 85
Otorinolaryngológia 79
Oftalmológia 38
Maxilofaciálna chirurgia 9
Dermatovenerológia 36
Klinická onkológia 60
Anestéziológia a intenzívna medicína 61
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 87
Neurochirurgia 25
Plastická chirurgia 17
Radiačná onkológia 40
Nukleárna medicína 10
Gastroenterológia 2
Kardiológia 30
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 11
Neonatológia a novorodenecké postele 158
Geriatria 135
Endokrinológia 4
Cievna chirurgia 15
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 48
Gerontopsychiatria 32
Doliečovacie 75
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 202
Klinická hematológia 12
Paliatívna starostlivosť 20

Banskobystrický kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2715
Chronické lôžka 378
Psychiatrické lôžka 446
Spolu 3539
Vnútorné lekárstvo 411
Infektológia 72
Pneumológia a ftizeológia 118
Neurológia 186
Psychiatria 370
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 9
Pediatria 227
Gynekológia a pôrodníctvo 308
Chirurgia 422
Ortopédia 90
Urológia 63
Úrazová chirurgia 81
Otorinolaryngológia 75
Oftalmológia 36
Dermatovenerológia 34
Klinická onkológia 57
Anestéziológia a intenzívna medicína 58
Algeziológia 25
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 83
Neurochirurgia 25
Plastická chirurgia 16
Ortopedická protetika 3
Radiačná onkológia 38
Kardiológia 29
Neonatológia a novorodenecké postele 151
Geriatria 130
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 21
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 46
Gerontopsychiatria 30
Doliečovacie 72
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 193
Transplantačné 3
Klinická hematológia 12
Paliatívna starostlivosť 20

Prešovský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 3023
Chronické lôžka 586
Psychiatrické lôžka 438
Spolu 4047
Vnútorné lekárstvo 490
Infektológia 86
Pneumológia a ftizeológia 140
Neurológia 222
Psychiatria 402
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 11
Pediatria 270
Gynekológia a pôrodníctvo 367
Chirurgia 503
Ortopédia 108
Urológia 75
Úrazová chirurgia 97
Otorinolaryngológia 90
Oftalmológia 43
Maxilofaciálna chirurgia 10
Dermatovenerológia 41
Klinická onkológia 68
Anestéziológia a intenzívna medicína 70
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 99
Plastická chirurgia 19
Radiačná onkológia 46
Kardiológia 35
Neonatológia a novorodenecké postele 179
Geriatria 155
Cievna chirurgia 15
Gerontopsychiatria 36
Doliečovacie 86
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 231
Klinická hematológia 14
Paliatívna starostlivosť 20
Hrudníková chirurgia 9

Košický kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 3154
Chronické lôžka 434
Psychiatrické lôžka 556
Spolu 4144
Vnútorné lekárstvo 476
Infektológia 84
Pneumológia a ftizeológia 136
Neurológia 215
Psychiatria 468
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 11
Pediatria 262
Gynekológia a pôrodníctvo 356
Chirurgia 488
Ortopédia 105
Urológia 72
Úrazová chirurgia 94
Otorinolaryngológia 87
Oftalmológia 42
Maxilofaciálna chirurgia 10
Dermatovenerológia 40
Klinická onkológia 66
Anestéziológia a intenzívna medicína 68
Algeziológia 20
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 96
Neurochirurgia 29
Plastická chirurgia 18
Radiačná onkológia 44
Nukleárna medicína 10
Kardiológia 34
Neonatológia a novorodenecké postele 174
Geriatria 150
Nefrológia 1
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 24
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 53
Gerontopsychiatria 35
Popáleninové 7
Doliečovacie 84
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 224
Transplantačné 3
Klinická hematológia 13
Paliatívna starostlivosť 20“.

3. Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 5 a 6, ktoré znejú:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci minimálnej siete ústavnej zdravotnej starostlivosti

Druh
zdravotníckeho
zariadenia
Názov
zdravotníckeho
zariadenia
Obec
Bratislavský kraj   
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Bratislava
Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Špecializovaná nemocnica Národný onkologický ústav Bratislava
Špecializovaná nemocnica Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava
Špecializovaná nemocnica Detské kardiocentrum SR Bratislava Bratislava
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Pezinok
Všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR1) Bratislava
Špecializovaná nemocnica Nemocnica Ministerstva obrany, a. s.1) Bratislava
Trnavský kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trnava Trnava
Špecializovaná nemocnica Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Piešťany
Nitriansky kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Nitra Nitra
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Hronovce
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Trenčiansky kraj   
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín
Banskobystrický kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnica Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Kremnica
Žilinský kraj   
Všeobecná nemocnica Martinská fakultná nemocnica Martin
Všeobecná nemocnica Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok1) Ružomberok
Všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina
Liečebňa Psychiatrická liečebňa Sučany Sučany
Prešovský kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Prešov
Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad
Špecializovaná nemocnica Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Košický kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Košice Košice
Špecializovaná nemocnica Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. Košice
Špecializovaná nemocnica Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice
Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
Všeobecná nemocnica Letecká vojenská nemocnica, a. s.1) Košice
Liečebňa Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec Plešivec

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Zoznam špecializovaných ústavných pracovísk, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. psychiatria,

6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,

7. pediatria,

8. gynekológia a pôrodníctvo,

9. chirurgia,

10. ortopédia,

11. urológia,

12. úrazová chirurgia,

13. otorinolaryngológia,

14. oftalmológia,

15. maxilofaciálna chirurgia,

16. dermatovenerológia,

17. klinická onkológia,

18. anestéziológia a intenzívna medicína,

19. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

20. neurochirurgia,

21. plastická chirurgia,

22. foniatria,

23. gastroenterológia,

24. neonatológia,

25. geriatria,

26. cievna chirurgia,

27. popáleninové,

28. doliečovacie,

29. dlhodobo chorých,

30. transplantačné,

31. klinická hematológia,

32. hrudníková chirurgia.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

1. neurológia,

2. psychiatria,

3. pediatria,

4. chirurgia,

5. ortopédia,

6. urológia,

7. otorinolaryngológia,

8. oftalmológia,

9. dermatovenerológia,

10. klinická onkológia,

11. anestéziológia a intenzívna medicína,

12. patologická neonatológia,

13. transplantológia krvotvorných buniek,

14. diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy.

Národný onkologický ústav Bratislava

1. vnútorné lekárstvo – klinická onkológia,

2. gynekológia a pôrodníctvo – onkológia v gynekológii,

3. chirurgia,

4. anestéziológia a intenzívna medicína,

5. radiačná onkológia,

6. klinická hematológia,

7. paliatívna medicína.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

1. anestéziológia a intenzívna medicína,

2. kardiológia,

3. kardiochirurgia,

4. cievna chirurgia,

5. transplantačné.

Detské kardiocentrum Bratislava

1. anestéziológia a intenzívna medicína,

2. kardiológia,

3. kardiochirurgia.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

1. psychiatria,

2. gerontopsychiatria,

3. medicína drogových závislostí.

Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR

1. vnútorné lekárstvo,

2. chirurgia,

3. anestéziológia a intenzívna medicína.

Nemocnica Ministerstva obrany, a. s.

1. vnútorné lekárstvo,

2. neurológia,

3. anestéziológia a intenzívna medicína,

4. oftalmológia,

5. otorinolaryngológia,

6. psychiatria,

7. kardiológia.

Trnavský kraj

Fakultná nemocnica Trnava

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. pediatria,

6. gynekológia a pôrodníctvo,

7. chirurgia,

8. urológia,

9. úrazová chirurgia,

10. otorinolaryngológia,

11. oftalmológia,

12. neonatológia,

13. dermatovenerológia,

14. klinická onkológia,

15. anestéziológia a intenzívna medicína,

16. dlhodobo chorých,

17. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

1. reumatológia.

NITRIANSKY KRAJ

Fakultná nemocnica Nitra

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. neurológia,

4. psychiatria,

5. pediatria,

6. gynekológia a pôrodníctvo,

7. chirurgia,

8. ortopédia,

9. urológia,

10. úrazová chirurgia,

11. otorinolaryngológia,

12. oftalmológia,

13. dermatovenerológia,

14. anestéziológia a intenzívna medicína,

15. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

16. neurochirurgia,

17. plastická chirurgia,

18. cievna chirurgia,

19. radiačná onkológia,

20. klinická onkológia,

21. neonatológia,

22. doliečovacie,

23. dlhodobo chorých.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

1. chirurgia,

2. vnútorné lekárstvo,

3. neonatológia,

4. neurológia,

5. neurochirurgia,

6. gynekológia a pôrodníctvo,

7. dermatovenerológia,

8. doliečovacie,

9. geriatria,

10. anestéziológia a intenzívna medicína,

11. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

12. klinická onkológia,

13. úrazová chirurgia,

14. oftalmológia,

15. ortopédia,

16. otorinolaryngológia,

17. pediatria,

18. urológia,

19. liečebňa pre dlhodobo chorých,

20. pneumológia a ftizeológia,

21. cievna chirurgia,

22. psychiatrické.

Psychiatrická nemocnica Hronovce

1. psychiatria.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

1. psychiatria,

2. gerontopsychiatria,

3. medicína drogových závislostí.

TRENČIANSKY KRAJ

Fakultná nemocnica Trenčín

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. psychiatria,

6. pediatria,

7. gynekológia a pôrodníctvo,

8. chirurgia,

9. ortopédia,

10. urológia,

11. úrazová chirurgia,

12. otorinolaryngológia,

13. oftalmológia,

14. dermatovenerológia,

15. klinická onkológia,

16. anestéziológia a intenzívna medicína,

17. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

18. neonatológia,

19. geriatria,

20. doliečovacie.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. psychiatria,

6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,

7. pediatria,

8. gynekológia a pôrodníctvo,

9. chirurgia,

10. ortopédia,

11. urológia,

12. úrazová chirurgia,

13. otorinolaryngológia,

14. oftalmológia,

15. dermatovenerológia,

16. klinická onkológia,

17. anestéziológia a intenzívna medicína,

18. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

19. neurochirurgia,

20. plastická chirurgia,

21. ortopedická protetika,

22. neonatológia,

23. dlhodobo chorých,

24. transplantačné,

25. klinická hematológia.

Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

1. pediatria,

2. chirurgia,

3. klinická onkológia,

4. anestéziológia a intenzívna medicína,

5. dlhodobo chorých,

6. dlhodobo ventilovaných.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

1. anestéziológia a intenzívna medicína,

2. kardiológia,

3. kardiochirurgia.

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

1. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

1. psychiatria.

ŽILINSKÝ KRAJ

Martinská fakultná nemocnica Martin

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. psychiatria,

6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,

7. pediatria,

8. gynekológia a pôrodníctvo,

9. chirurgia,

10. ortopédia,

11. urológia,

12. úrazová chirurgia,

13. otorinolaryngológia,

14. oftalmológia,

15. maxilofaciálna chirurgia,

16. dermatovenerológia,

17. anestéziológia a intenzívna medicína,

18. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

19. neurochirurgia,

20. plastická chirurgia,

21. radiačná onkológia,

22. nukleárna medicína,

23. kardiológia,

24. neonatológia,

25. klinická hematológia.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. psychiatria,

6. pediatria,

7. gynekológia a pôrodníctvo,

8. chirurgia,

9. úrazová chirurgia,

10. otorinolaryngológia,

11. oftalmológia,

12. dermatovenerológia,

13. klinická onkológia,

14. anestéziológia a intenzívna medicína,

15. neurochirurgia,

16. neonatológia,

17. doliečovacie,

18. ortopédia,

19. klinická hematológia,

20. gastroenterológia,

21. kardiológia,

22. cievna chirurgia,

23. medicína drogových závislostí.

Nemocnica s poliklinikou Žilina

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. psychiatria,

6. pediatria,

7. gynekológia a pôrodníctvo,

8. chirurgia,

9. ortopédia,

10. pediatrická ortopédia,

11. urológia,

12. úrazová chirurgia,

13. neurochirurgia,

14. otorinolaryngológia,

15. oftalmológia,

16. dermatovenerológia,

17. anestéziológia a intenzívna medicína,

18. radiačná onkológia,

19. kardiológia,

20. neonatológia,

21. liečebňa dlhodobo chorých,

22. cievna chirurgia.

Psychiatrická liečebňa Sučany

1. psychiatria.

PREŠOVSKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. psychiatria,

6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,

7. pediatria,

8. gynekológia a pôrodníctvo,

9. chirurgia,

10. ortopédia,

11. urológia,

12. úrazová chirurgia,

13. otorinolaryngológia,

14. oftalmológia,

15. maxilofaciálna chirurgia,

16. dermatovenerológia,

17. klinická onkológia,

18. anestéziológia a intenzívna medicína,

19. plastická chirurgia,

20. klinická hematológia,

21. kardiológia,

22. neonatológia,

23. geriatria,

24. doliečovacie,

25. dlhodobo chorých,

26. cievna chirurgia,

27. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Nemocnica Poprad, a. s.

1. pediatria,

2. fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia,

3. geriatria,

4. chirurgia,

5. infekčné,

6. vnútorné lekárstvo,

7. úrazová chirurgia a ortopédia,

8. gynekológia a pôrodníctvo,

9. otorinolaryngológia,

10. oftalmológia,

11. anestéziológia a intenzívna medicína,

12. dermatovenerológia,

13. neurológia.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

1. pneumológia a ftizeológia,

2. gynekológia a pôrodníctvo,

3. chirurgia,

4. oftalmológia,

5. anestéziológia a intenzívna medicína,

6. hrudníková chirurgia.

KOŠICKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

1. vnútorné lekárstvo,

2. infektológia,

3. pneumológia a ftizeológia,

4. neurológia,

5. psychiatria,

6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,

7. gynekológia a pôrodníctvo,

8. chirurgia,

9. ortopédia,

10. urológia,

11. úrazová chirurgia,

12. oftalmológia,

13. maxilofaciálna chirurgia,

14. dermatovenerológia,

15. anestéziológia a intenzívna medicína,

16. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

17. neurochirurgia,

18. plastická chirurgia,

19. neonatológia,

20. geriatria,

21. nefrológia,

22. otorinolaryngológia,

23. klinická hematológia a onkohematológia,

24. doliečovacie,

25. dlhodobo chorých,

26. transplantačné,

27. hrudníková chirurgia,

28. kardiológia.

Detská fakultná nemocnica Košice

1. infektológia,

2. neurológia,

3. pediatria,

4. chirurgia,

5. otorinolaryngológia,

6. klinická onkológia,

7. anestéziológia a intenzívna medicína.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.

1. anestéziológia a intenzívna medicína,

2. kardiológia,

3. cievna chirurgia,

4. kardiochirurgia.

Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

1. gynekológia a pôrodníctvo,

2. otorinolaryngológia,

3. klinická onkológia,

4. radiačná onkológia.

Inštitút molekulárnej a nukleárnej medicíny Košice

1. nukleárna medicína.

Letecká vojenská nemocnica, a. s., Košice

1. vnútorné lekárstvo,

2. neurológia,

3. chirurgia,

4. otorinolaryngológia,

5. oftalmológia,

6. dermatovenerológia,

7. anestéziológia a intenzívna medicína,

8. dlhodobo chorých.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec

1. psychiatria.".


Čl. II

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2007.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.