Úplné znenie č. 503/2007 Z. z.Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 213/2007
Platnosť od 13.11.2007

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 35)
Čl. IV (§ 36)

Pôvodný predpis

13.11.2007