Oznámenie č. 485/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2008/2009 pre študijné programy v externej forme

Čiastka 204/2007
Platnosť od 25.10.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

485

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. vydalo

opatrenie zo 17. októbra 2007 č. CD-2007-14531/30268-1:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2008/2009 pre študijné programy v externej forme.

Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2008/2009 pre študijné programy v externej forme štúdia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.