Vyhláška č. 481/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

Čiastka 203/2007
Platnosť od 25.10.2007 do31.01.2012
Účinnosť od 01.11.2007 do31.01.2012
Zrušený 17/2012 Z. z.

OBSAH

481

Vyhláška

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 11. októbra 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných sa mení takto:

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

VZOR 03 - Registrácia chovu

Návod na vypĺňanie tlačiva Registrácia chovu

01  Registrácia nového chovu  Pri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte textom iný neuvedený typ chovu.
02  Schválenie chovu RVPS/KVPS   Pri registrovaní nového chovu miesto na odtlačok pečiatky veterinárneho lekára príslušnej RVPS/KVPS, ktorý posúdi a schváli spôsobilosť objektu na chov HZ alebo na iný účel.
03  Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu  Uveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.
03a  Oprava/doplnenie údajov  Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite opravu/doplnenie údajov (napr. oprava mena držiteľa, doplnenie popisného čísla ulice v adrese chovu a pod.).
03b  Zmena údajov  Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite zmenu údajov (napr. zmena adresy sídla vlastníka, zmena držiteľa a pod.).
03c  Zrušenie chovu  Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ, ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS/KVPS.
04  Chov  Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú súradnice GIS X a Y, ktoré zapíše príslušná RVPS.
05  Druh HZ  Zaškrtnite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS/KVPS.Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.
06  Vlastník  Uveďte údaje vlastníka chovu podľa predtlače. Pod pojmom vlastník sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba vlastniaca chov a/alebo HZ. Ak má vlastník chovu pridelené IČO, vyžaduje sa jeho uvedenie!
07  Štatutárny zástupca  V prípade, ak vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba (s.r.o., a.s. a pod.), uveďte údaje vybraného štatutárneho zástupcu podľa predtlače.
08  Držiteľ  Uveďte údaje držiteľa chovu podľa predtlače. Pod pojmom držiteľ sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný čas.
09  Doručovacia pošta  Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok v prípade, ak táto adresa nie je totožná s adresou chovu.
10  Podpis a pečiatka vlastníka (majiteľa)/držiteľa  Potvrďte uvedené údaje svojím podpisom, prípadne aj odtlačkom pečiatky.
11  Adresát  Adresa pracoviska CEHZ, kde zašlete vyplnené tlačivo.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


Miroslav Jureňa v. r.