48

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. januára 2007,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) požiadavky na rody a druhy ovocných drevín, ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii odrody, množiteľský materiál ovocných drevín (ďalej len „množiteľský materiál“) a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia (ďalej len „ovocné dreviny“),

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu a ovocných drevín,

c) požiadavky na výrobu množiteľského materiálu a ovocných drevín,

d) podmienky uvádzania množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh,

e) náležitosti vedenia zoznamov odrôd vedených dodávateľom (ďalej len „zoznam odrôd“) množiteľského materiálu a ovocných drevín,

f) podmienky dovozu množiteľského materiálu a ovocných drevín,

g) podrobnosti o obaloch a označovaní obalov množiteľského materiálu a ovocných drevín,

h) spôsob a rozsah výkonu kontroly množiteľského materiálu a ovocných drevín.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na množiteľský materiál a ovocné dreviny určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“) a ktoré sú riadne označené, dostatočne izolované podľa tohto nariadenia vlády a ich zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Požiadavky na množiteľský materiál a ovocné dreviny

(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie na trh musí spĺňať množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov, ako aj ich hybridy uvedené v prílohe č. 1.

(2) Podpníky a iné časti rastlín iných rodov alebo druhov ovocných drevín alebo ich hybridov musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie na trh, len ak sa do nich navrúbľoval alebo sa má navrúbľovať biologický materiál ktoréhokoľvek rodu, druhu alebo hybridu ovocných drevín, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) množiteľským materiálom osivo, časti rastlín a celé rastliny vrátane podpníkov, ktoré sú určené na množenie a výrobu ovocných drevín,

b) ovocnou drevinou drevina, ktorá je určená na výsadbu alebo presádzanie po uvedení na trh,

c) predzákladným množiteľským materiálom (SE) množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený podľa všeobecne uznávaných metód na účely uchovania pravosti odrody vrátane príslušných vlastností jej pomologickej hodnoty s cieľom predchádzať chorobám,

2. je určený na výrobu základného množiteľského materiálu,

3. spĺňa požiadavky podľa § 4,

4. uznal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),

d) základným množiteľským materiálom (E) množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený buď priamo, alebo počas známeho počtu generácií množenia vegetatívnym spôsobom z predzákladného materiálu v súlade so všeobecne uznávanými metódami,

2. je určený na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu,

3. spĺňa požiadavky podľa § 4,

4. uznal kontrolný ústav,

e) certifikovaným množiteľským materiálom (C) množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený buď priamo, alebo počas známeho počtu generácií množenia vegetatívnym spôsobom zo základného množiteľského materiálu podľa písmena d),

2. spĺňa požiadavky podľa § 4,

3. uznal kontrolný ústav,

f) konformným množiteľským materiálom (CAC) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré spĺňajú minimálne podmienky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav podľa § 4 ods. 4,

g) množiteľským materiálom bez výskytu vírusov (VF) množiteľský materiál, ktorý

1. bol skúšaný na prítomnosť chorôb uvedených v prílohe č. 2 a bol uznaný za množiteľský materiál bez výskytu infekcie v súlade s medzinárodne uznanými vedeckými metódami,

2. bol uznaný za množiteľský materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu obdobného patogénu na základe úradnej kontroly počas vegetačného obdobia,

3. sa množil podľa podmienok zabezpečujúcich neprítomnosť infekcie,

4. sa považuje za materiál zbavený všetkých vírusov a vírusom obdobných patogénov, ktoré sú známe pre príslušný druh ovocných drevín a ktoré sa vyskytujú v Európskom spoločenstve (ďalej len „Spoločenstvo“),

5. bol vyrobený vegetatívne v priamej línii v špecifickom počte generácií množenia z takého množiteľského materiálu, ktorý bol uznaný za množiteľský materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu obdobného patogénu na základe kontroly počas vegetačného obdobia a ktorý sa vyrobil a množil podľa podmienok, ktoré zabezpečujú neprítomnosť infekcie,

h) množiteľským materiálom skúšaným na výskyt vírusov (VT) množiteľský materiál, ktorý

1. sa preskúšal v súlade s medzinárodne uznanými vedeckými metódami a označil za materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu obdobného patogénu na základe kontroly v priebehu množiteľského cyklu,

2. sa udržiaval za podmienok zabezpečujúcich neprítomnosť infekcie a ktorý sa považuje za materiál bez prítomnosti určitých nebezpečných vírusov a vírusom obdobných patogénov typických pre príslušný druh, vyskytujúcich sa v Spoločenstve a schopných znížiť úžitkovosť materiálu,

3. bol vyrobený vegetatívne v priamej línii v presne stanovenom počte generácií z takého materiálu, ktorý bol označený za materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu obdobného patogénu na základe kontroly v priebehu množiteľského cyklu a ktorý

4. sa vyrobil a udržiaval za podmienok, ktoré zabezpečujú neprítomnosť infekcie, taktiež sa považuje za materiál testovaný na výskyt vírusu,

i) uvádzaním na trh držba množiteľského materiálu a ovocných drevín, ich skladovanie, vystavovanie alebo ponuka na predaj, predaj alebo dodávanie inej osobe,

j) dávkou určitý počet jednotiek homogénneho množiteľského materiálu jedného druhu ovocných drevín, ktorý je identifikovateľný svojím zložením a pôvodom,

k) dodávateľom ten, kto množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrába, skladuje, ošetruje alebo uvádza na trh a je zapísaný v evidencii dodávateľov, ktorý vedie kontrolný ústav,

l) laboratóriom osoba vykonávajúca analýzu a náležitú diagnózu, ktorá umožňuje výrobcovi sledovať kvalitu výroby,

m) uznávacím konaním odborné hodnotenie množiteľského materiálu a ovocných drevín a ich skúšanie kontrolným ústavom.

§ 4

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu a ovocných drevín

(1) Množiteľský materiál a ovocné dreviny v kategóriách a generáciách uvedených v § 3 písm. c) až f) musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády. Zoznam rodov a druhov ovocných drevín, ako aj ich hybridov je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Zoznam škodlivých organizmov a chorôb, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského materiálu a ovocných drevín, je uvedený v prílohe č. 2. Uplatňuje sa v prípade množiteľského materiálu vrátane podpníkov ovocných drevín získaných z nich, zo všetkých rodov a druhov uvedených v prílohe č. 1, ako aj pre podpníky iných rodov a druhov, ak sa použijú na vrúbľovanie.

(3) Množiteľský materiál a ovocné dreviny musia spĺňať požiadavky na zdravotný stav podľa osobitného predpisu.1)

(4) V kategórii konformný množiteľský materiál (CAC) musí množiteľský materiál a ovocné dreviny spĺňať tieto požiadavky:

a) pri kontrole sa na nich nevyskytujú žiadne škodlivé organizmy a choroby, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, ktoré poškodzujú ich kvalitu alebo znižujú ich úžitkovosť, alebo ich akékoľvek príznaky alebo symptómy,

b) sú bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré zhoršujú ich kvalitu,

c) sú dostatočne pravé z hľadiska rodu a druhu,

d) sú odrodovo pravé a čisté, ak prináležia k určitej odrode, a musia mať označenie totožnosti.

(5) Ak dôjde k výskytu viditeľných znakov alebo symptómov škodlivých organizmov a chorôb na porastoch určených na výrobu množiteľského materiálu a ovocných drevín, musia byť porasty okamžite ošetrené, alebo ak je to potrebné, odstránené.

(6) Množiteľský materiál citrusov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) je vyrobený z pôvodného množiteľského materiálu, na ktorom kontrolou podľa § 7 ods. 1 nebol zistený výskyt žiadnych príznakov vírusom obdobných organizmov alebo chorôb uvedených v prílohe č. 2 a ktorý bol jednotlivo testovaný vhodnými metódami na odhaľovanie vírusov, vírusom obdobných organizmov alebo chorôb a bol bez ich výskytu,

b) je preverovaný a dostatočne čistý od vírusov, vírusov obdobných organizmov alebo chorôb,

c) bol v prípade vrúbľovania navrúbľovaný do podpníkov, ktoré nie sú náchylné na viroidy.

(7) Predzákladný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál a ovocné dreviny musia spĺňať požiadavky ustanovené v odsekoch 4 a 6, ak nie sú ustanovené prísnejšie požiadavky.

§ 5

Požiadavky na výrobu množiteľského materiálu a ovocných drevín

(1) Dodávateľ je povinný prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie zhody s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády na všetkých stupňoch výroby a uvádzania množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh.

(2) Na účely splnenia požiadaviek podľa odseku 1 dodávateľ alebo kontrolný ústav vykonáva kontroly so zameraním na

a) identifikáciu a označenie kritických bodov vo výrobnom procese na báze použitej metódy výroby,

b) sledovanie a previerku kritických bodov podľa písmena a) určenými metódami,

c) odber vzorky na rozbor na účely kontroly dodržiavania požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády,

d) vedenie písomných záznamov podľa odseku 4.

(3) Kritickými bodmi vo výrobnom procese podľa odseku 2 písm. a) sú

a) kvalita množiteľského materiálu a ovocných drevín použitých na začatie procesu výroby,

b) výsev, presádzanie, črepníkovanie a výsadba množiteľského materiálu a ovocných drevín,

c) plán a technologický postup pestovania a množenia,

d) hospodárenie s množiteľským materiálom a ovocnými drevinami,

e) všeobecná starostlivosť o porast na výrobu množiteľského materiálu a ovocných drevín,

f) množiteľské úkony, ktorými sú jednotenie a iné agrotechnické úkony,

g) úkony zberu, ktorými sú čas zberu, počty kusov alebo hmotnosť vyrobeného množiteľského materiálu a ovocných drevín,

h) hygiena,

i) ošetrovanie,

j) súlad požiadaviek na zdravotný stav rastlín podľa osobitného predpisu,1)

k) skladovanie vyrobeného a nakúpeného množiteľského materiálu a ovocných drevín,

l) balenie,

m) preprava.

(4) Dodávateľ vedie a uchováva počas piatich rokov písomné záznamy alebo záznamy v inej nezmazateľnej podobe o údajoch podľa odseku 2 písm. a) až c), ako aj záznamy o výrobe a uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh a je povinný ich predkladať kontrolnému ústavu na nahliadnutie, najmä záznamy o

a) rastlinách alebo iných predmetoch

1. zakúpených na skladovanie alebo pestovanie v areáli,

2. vo výrobe a ich expedovaní,

b) každom chemickom ošetrení, ktoré sa aplikovalo na rastliny, o čom uchováva záznamy aspoň jeden rok.

(5) Dodávateľ, ktorého činnosť sa zameriava len na distribúciu vyrobeného a baleného množiteľského materiálu a ovocných drevín na iné účely ako na nadobudnutie vlastníckeho práva, nemusí uchovávať záznamy podľa odseku 4. V tomto prípade uchováva len záznamy o nákupe a uvádzaní na trh alebo o preprave.

(6) Požiadavky podľa odseku 1 nemusí spĺňať dodávateľ, ktorého činnosť je zameraná na dodávky malých množstiev množiteľského materiálu a ovocných drevín konečnému spotrebiteľovi, ktorý nevykonáva podnikanie v rastlinnej výrobe.

§ 6

Evidencia dodávateľov a odborná spôsobilosť dodávateľov

(1) Kontrolný ústav zapíše dodávateľa do evidencie dodávateľov po vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa.

(2) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa fyzickej osobe – podnikateľovi, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) má odborné vzdelanie alebo odbornú prax v trvaní najmenej troch rokov,

c) je zapísaný v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,

d) má vo vlastníctve alebo nájme primerané materiálno-technické vybavenie, pomocou ktorého sa bude činnosť dodávateľa vykonávať.

(3) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa právnickej osobe, ak

a) má určenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a b),

b) je zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,

c) má vo vlastníctve alebo nájme primerané materiálno-technické vybavenie, pomocou ktorého sa bude činnosť dodávateľa vykonávať.

(4) Kontrolný ústav eviduje rozsah činnosti dodávateľa. Pri zmene rozsahu činnosti dodávateľa sa jeho odborná spôsobilosť opätovne preveruje.

§ 7

Kontrola kvality množiteľského materiálu a ovocných drevín

(1) Dodávateľ je povinný zabezpečiť kontroly podľa § 5 ods. 2 a prijať všetky potrebné opatrenia, aby bol zaistený súlad s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Ak sa počas kontroly podľa § 5 ods. 2 alebo činnosti dodávateľa zistí prítomnosť jedného škodlivého organizmu a choroby alebo viacerých škodlivých organizmov a chorôb uvedených v prílohe č. 2, alebo ich nadmerná prítomnosť, dodávateľ neodkladne oznámi túto skutočnosť kontrolnému ústavu a prijme potrebné opatrenia určené kontrolným ústavom podľa osobitného predpisu2) na zabránenie ich šírenia.

(3) Dodávateľ uchováva záznamy o výskyte škodlivých organizmov v jeho areáli a o všetkých opatreniach prijatých vo vzťahu k ich výskytu.

(4) Na účely požiadaviek podľa § 5 ods. 2 písm. a) a odseku 4 dodávateľ musí

a) byť osobne k dispozícii alebo musí písomne poveriť zodpovedného zástupcu, ktorý má potrebné odborné znalosti a praktické skúsenosti v oblasti rastlinnej výroby, na zabezpečenie spolupráce s kontrolným ústavom,

b) vykonávať vizuálne prehliadky podľa potreby vo vhodnom čase a spôsobom schváleným kontrolným ústavom,

c) sprístupniť zástupcom kontrolného ústavu všetky výrobné priestory a prevádzkové priestory, najmä na účel kontroly a vzorkovania, a povoliť nahliadnutie do záznamov podľa § 5 ods. 4,

d) spolupracovať s kontrolným ústavom.

(5) Na účely uplatňovania metód podľa § 5 ods. 2 písm. b) na sledovanie a kontrolu kritických bodov kontrolný ústav vykonáva dozor nad dodávateľom, aby bola zabezpečená

a) dostupnosť a aktuálne využitie metód na preverovanie každého kritického bodu podľa § 5 ods. 3,

b) spoľahlivosť takých metód,

c) vhodnosť metód na posúdenie obsahu opatrení na výrobu a uvádzanie na trh vrátane administratívnych aspektov,

d) odborná spôsobilosť zamestnancov dodávateľa vykonávať kontroly.

(6) Pri odbere vzoriek na rozbor podľa požiadaviek ustanovených v § 5 ods. 2 písm. c) musí dodávateľ zabezpečiť

a) odber počas rôznych štádií výrobného procesu a v časových intervaloch, ktoré sú určené kontrolným ústavom, v období, keď sa výrobné metódy preverujú na účely zápisu do evidencie dodávateľov,

b) odber technicky správnym spôsobom a pri použití štatisticky spoľahlivých postupov s prihliadnutím na druh laboratórneho rozboru, ktorý sa použije,

c) odber vzoriek a ich analýzu v laboratóriu.

§ 8

Podmienky uvádzania množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh

(1) Množiteľský materiál a ovocné dreviny môže uvádzať na trh len dodávateľ, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Množiteľský materiál a ovocné dreviny počas pestovania, zberu alebo odoberania z rodičovského materiálu musia byť uchovávané v oddelených dávkach.

(3) Ak sa množiteľský materiál a ovocné dreviny rozdielneho pôvodu združujú počas balenia, uskladňovania, dopravy alebo expedície, dodávateľ musí viesť záznamy, ktoré obsahujú tieto údaje:

a) zloženie dávky,

b) pôvod jednotlivých zložiek.

(4) Množiteľský materiál a ovocné dreviny možno uvádzať na trh len v dostatočne homogénnych dávkach, ak

a) ide o konformný množiteľský materiál a je k nemu pripojený doklad dodávateľa vyhotovený podľa § 10 ods. 1 až 3. Ak sa v ňom uvádza úradné stanovisko, musí byť zreteľne oddelené od ostatných informácií v doklade, alebo

b) ide o predzákladný, základný alebo certifikovaný množiteľský materiál a ovocné dreviny, ak ich uznal zodpovedný orgán a sú označené podľa § 10 ods. 4.

(5) Ak ide o dodávky ovocných drevín maloobchodníkom konečnému spotrebiteľovi, ktorý nevykonáva podnikanie v rastlinnej výrobe, požiadavky na označenie sa vzťahujú len na údaje o výrobku.

(6) Ak ide o malých dodávateľov, ktorých výroba a predaj množiteľského materiálu a ovocných drevín je určená na konečné užívanie osobami na miestnom trhu a ktorí nevykonávajú podnikanie v rastlinnej výrobe, nevyžaduje sa, aby množiteľský materiál a ovocné dreviny spĺňali požiadavky podľa odseku 4.

(7) Pri výrobe a uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín vyrobených pre miestne potreby na trh podľa odseku 6 nie sú malí dodávatelia povinní vykonávať kontroly podľa § 7 a nie sú podrobovaní kontrolám vykonávaným podľa § 13.

(8) Množiteľský materiál a ovocné dreviny pri uvádzaní na trh musia byť označené názvom odrody, z ktorej boli vyrobené. Ak podpníky nepredstavujú biologický materiál určitej odrody, pri uvádzaní na trh musia byť označené názvom druhu alebo hybridu.

(9) Dodávateľ môže ovocné dreviny a množiteľský materiál označiť názvom odrody podľa odseku 8, len ak

a) ide o všeobecne známu a právne chránenú odrodu alebo o odrodu, ktorá je úradne registrovaná na základe dobrovoľnosti alebo inak v niektorom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“),

b) je odroda zapísaná v zozname odrôd vedenom dodávateľom, ktorého súčasťou je názov odrody a podrobný opis odrody, ktorý zostavuje dodávateľ; znaky a vlastnosti odrôd ovocných drevín na účely ich zápisu do zoznamu odrôd vedenom dodávateľom sú uvedené v prílohe č. 3; zoznam odrôd poskytuje dodávateľ na nahliadnutie kontrolnému ústavu,

c) zoznamy odrôd s ich podrobnými opismi a príslušnými názvami musia byť na požiadanie dostupné zodpovednému orgánu príslušného členského štátu Európskej únie. Každá odroda musí byť opísaná, a ak je to možné, musí mať rovnaký názov vo všetkých členských štátoch v súlade s prijatými medzinárodnými pokynmi.

(10) Predzákladný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál a ovocné dreviny kontrolný ústav neuzná, ak neboli vyrobené z odrody podľa odseku 9 písm. a) a ak nespĺňajú požiadavky pre príslušnú kategóriu uvedenú v zozname pre každý rod a druh.

(11) Ustanovenia odsekov 8 až 13 sa neuplatnia, ak sú ovocné dreviny a ich množiteľský materiál určené na

a) pokusy alebo vedecké účely,

b) šľachtiteľskú činnosť alebo

c) na opatrenia zamerané na zachovanie genetickej diverzity.

(12) Zoznam odrôd vedený dodávateľom podľa odseku 9 písm. b) obsahuje tieto údaje:

a) názov odrody, a ak je to potrebné, údaj o jeho všeobecne známych synonymách,

b) údaje týkajúce sa spôsobu uchovávania a množenia odrody,

c) opis odrody minimálne na základe znakov a ich prejavov uvedených v prílohe č. 3,

d) ak je to možné, údaj o tom, do akej miery sa odroda odlišuje od najbližšej podobnej odrody.

(13) Požiadavky podľa odseku 12 písm. b) a d) sa nevzťahujú na dodávateľa, ktorého činnosť je obmedzená na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh.

§ 9

Dovoz množiteľského materiálu a ovocných drevín z tretích krajín

Množiteľský materiál a ovocné dreviny dovezené jedným z členských štátov na základe rozhodnutia o rovnocennosti, ktorým sa určí, či množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrobené v tretej krajine poskytujú rovnaké záruky ako množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrobené v Európskej únii, nepodlieha na území Slovenskej republiky žiadnym obmedzeniam uvádzania na trh.

§ 10

Označovanie a balenie množiteľského materiálu a ovocných drevín

(1) Pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh podľa § 8 ods. 4 písm. a) dodávateľ je povinný vyhotoviť a pripojiť k nim návesku alebo doklad dodávateľa, ktorý obsahuje

a) označenie „kvalita ES“,

b) kód členského štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo,

c) označenie zodpovedného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,

d) evidenčné číslo dodávateľa,

e) obchodné meno,

f) výrobné číslo alebo číslo dávky,

g) dátum vystavenia dokladu dodávateľom,

h) botanický názov druhu,

i) názov odrody, ak ide o podpník názov odrody alebo jeho označenie,

j) počet kusov,

k) označenie kategórie podľa § 3 písm. c) až f),

l) názov krajiny, kde bol materiál vyrobený, ak ide o dovoz z tretej krajiny.

(2) Náveska alebo doklad dodávateľa podľa odseku 1 musia byť vyhotovené z vhodného materiálu, údaje musia byť čitateľné a uvedené v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

(3) Ak je k množiteľskému materiálu a ovocným drevinám priložený rastlinný pas,1) môže ho nahrádzať doklad dodávateľa uvedený v odseku 1. Dodávateľ je však povinný uviesť údaje podľa odseku 1 písm. a), c), i) a k) a pri dovoze z tretích krajín aj údaj podľa odseku 1 písm. l). Tieto údaje môžu byť uvedené na tom istom doklade ako rastlinný pas, musia však byť zreteľne oddelené.

(4) Pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh podľa § 8 ods. 4 písm. b) je dodávateľ povinný vyhotoviť a pripojiť k nim návesku, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 1 okrem písmena g), a spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 a 3.

(5) Dodávateľ pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh v prípade potreby použije vhodný obal. Za obal sa považuje aj zväzok.

§ 11

Laboratórna činnosť

(1) Vykonávať rozbor vzoriek na účely kontroly ich kvality podľa § 5 ods. 2 písm. c) možno len v takom laboratóriu, ktoré na základe preverenia jeho zariadenia a metód práce pri skúšaní je poverené touto činnosťou kontrolným ústavom, ak

a) laboratórium má výkonného analytika, ktorý je priamo zodpovedný za porušenie povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

b) priestory a zariadenia laboratória posúdil kontrolný ústav ako primerané na vykonávanie kontrol v rozsahu vydaného oprávnenia,

c) laboratórium je

1. nezávislým laboratóriom alebo

2. laboratóriom, ktoré má dodávateľ vo vlastníctve alebo v nájme,

d) laboratórium je povinné umožniť zástupcom kontrolného ústavu vykonanie kontroly nad jeho činnosťou,

e) laboratórium vykonáva kontroly z dávok množiteľského materiálu a ovocných drevín vyprodukovaných v mene dodávateľa, ktorý je oprávnený s nimi nakladať, ak sa dodávateľ a kontrolný ústav nedohodnú inak.

(2) Ak ide o iné činnosti ako tie, na ktoré bolo laboratórium poverené, musí byť laboratórium opätovne poverené kontrolným ústavom po splnení požiadaviek podľa § 11 ods. 1.

(3) Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenie podľa osobitného predpisu,3) ak pri výkone dozoru alebo pri monitorovaní činnosti povereného laboratória podľa odseku 1 zistí, že nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 12

Dozor a monitorovanie dodávateľov

(1) Kontrolný ústav vykonáva pravidelne, najmenej raz ročne a vo vhodnom čase dohľad a monitorovanie dodávateľov so zreteľom na rozsah ich činnosti v ich prevádzkových a výrobných zariadeniach na účely zaručenia súladu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vlády, najmä v § 5 ods. 2 písm. a) až c) a § 5 ods. 3 a 4 a § 7.

(2) Ak kontrolný ústav pri výkone dozoru alebo pri monitorovaní činnosti dodávateľa podľa odseku 1 zistí, že nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, prijme opatrenie podľa osobitného predpisu.4)

(3) Kontrolný ústav vykonáva dozor nad dodávateľom a sleduje ho, aby sa zabezpečilo, že osoby, ktoré vzorky odoberajú, sú na to kvalifikované a analýzu vzoriek vykonáva laboratórium, ktoré je na to poverené.

§ 13

Spôsob a rozsah výkonu kontrol

(1) Kontrolný ústav vykonáva kontroly

a) úradné so zameraním, či sa dodržiavajú požiadavky podľa § 7 ods. 1 až 3 o uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh,

b) úradné so zameraním, či množiteľský materiál a ovocné dreviny počas výroby a uvádzania na trh spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,

c) náhodné počas výroby a uvádzania množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh v kategórii konformný množiteľský materiál.

(2) Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu voľný prístup do všetkých častí areálu prevádzkarní, v ktorých sa vyrába, balí alebo sa nachádza množiteľský materiál a ovocné dreviny.

(3) Ak sa počas výkonu kontroly podľa odseku 1, dohľadu a monitorovania podľa § 11 ods. 1 alebo počas skúšok a pokusov zistí, že množiteľský materiál a ovocné dreviny nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, kontrolný ústav nariadi dodávateľovi, aby zabezpečil v určenej lehote nápravu.

(4) Ak dodávateľ zabezpečil nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistil, že množiteľský materiál a ovocné dreviny spĺňajú požiadavky a podmienky na ich uvádzanie na trh alebo ich budú spĺňať v budúcnosti, opatrenia prijaté podľa odseku 3 zruší.

(5) Ak dodávateľ nemôže zabezpečiť v určitej lehote nápravu, kontrolný ústav zakáže uvádzanie takého množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh, v prípade potreby aj vykonávanie činnosti v rozsahu oprávnenia; o tejto skutočnosti informuje Európsku komisiu a zodpovedné orgány ostatných členských štátov.

(6) Ak sa počas kontroly podľa odseku 1 zistí, že množiteľský materiál a ovocné dreviny nemôžu byť predmetom predaja z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky zdravotného stavu, kontrolný ústav vydá opatrenie na zabránenie rizika rozšírenia choroby.

§ 14

Kontroly Spoločenstva

Kontrolný ústav spolupracuje s odborníkmi Európskej komisie a poskytuje im nevyhnutnú pomoc pri vykonávaní kontrol na území Slovenskej republiky.

§ 15

Porovnávacie skúšky

(1) Kontrolný ústav zabezpečuje vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zo vzoriek množiteľského materiálu a ovocných drevín uvedených na trh formou následnej kontroly ich vlastností, kvality a zdravotného stavu, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty, pričom dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu odobratie potrebného množstva množiteľského materiálu a ovocných drevín.

(2) Do porovnávacích skúšok alebo pokusov možno zaradiť aj vzorky množiteľského materiálu a ovocných drevín, ktoré boli

a) vyrobené v tretej krajine,

b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.

(3) Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zladenie technických metód skúšania množiteľského materiálu a ovocných drevín a na kontrolu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

§ 16

Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.


§ 17

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 48/2007 Z. z.

ZOZNAM RODOV A DRUHOV OVOCNÝCH DREVÍN

Castanea sativa Mill. Gaštan jedlý
Citrus L. Citrónovník
Corylus avellana L. Lieska obyčajná
Cydonia oblonga Mill. Dula podlhovastá
Ficus carica L. Figovník obyčajný
Fortunella Swingle Kumkvát
Fragaria L. Jahoda
Juglans regia L. Orech kráľovský
Malus Mill. Jabloň
Olea europea L. Oliva európska
Pistacia vera L. Pistácia pravá
Poncirus Raf. Citrónovníkovec
Prunus amygdalus Batsch Broskyňomandľa
Prunus armeniaca L. Marhuľa obyčajná
Prunus avium (L.) L. Čerešňa vtáčia
Prunus cerasus L. Višňa
Prunus domestica L. Slivka domáca
Prunus persica (L.) Batsch Broskyňa obyčajná
Prunus salicina Lindley Slivka čínska (japonská)
Pyrus L. Hruška
Ribes L. Ríbezľa
Rubus L. Ostružina
Vaccinium L. Brusnica

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 48/2007 Z. z.

ZOZNAM ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV A CHORÔB, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ KVALITU MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU A OVOCNÝCH DREVÍN

Rod alebo druh Zvlášť škodlivé organizmy a choroby
- Citrus aurantifolia (Christm) Swing.
- Citrus limon L. Burm. F
- Citrus paradisi Macf
- Citrus reticulata Blanco
- Citrus sinensis (L.) Osbeck
Hmyz, roztoče a háďatko vo všetkých vývinových štádiách
- Aleurothrixus floccosus (Mashell)
- Meloidogyne spp.
- Parabemisia myricae (Kuwana)
- Tylenchulus semipenetrans
  Huby
- Phytophthora spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- Vráskovitá kučeravosť citrusového listu - rugóza- Choroby, ktoré vyvolávajú psorose obdobné symptómy mla-
dých listov, ako sú: psoróza, krúžkovitá zrnitosť, kristakortis,
impietratura, vydutá gumovitá psoróza- Infekčná pestrosť
- Viroidy, ako sú exokortis, kachexiaxyloporóza
- Corylus avellana L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách Epidiaspis leperii
- Eriophis avellanae
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosusBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Xanthomonas campestris pv. corylina

Huby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureaum
- Nectria galligena
- Phyllactinia guttata
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- Vírus mozaiky jablone
- Lineárna škvrnitosť liesky MLO
- Cydonia Miller
- Pyrus communis L.
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Anarsia tumefaciens
- Eriosoma lanigerum
Červcovité, a to najmä
- Epidiaspis leperii
- Eriophis avellanae
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosusBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae
  Huby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora spp.
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy
- všetky
- Fragaria x ananassa Duch. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aphelenchoides spp.
- Ditylenchus dipsaci
- Tarsonemidae
  Huby
- Phytophthora cactorum
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- zelenokvetosť jahody MLO
- Juglans regia L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách Červ-
covité, a to najmä
- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosusBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Xanthomonas campestris pv. juglandi
  Huby
- Armillariella mellea
- Nectria galligena
- Chondrostereum purpureum
- Phytophthora spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- Vírus zvinutky čerešne
- Malus Miller Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
Červcovité, a to najmä
- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosusBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae
  Huby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora cactorum
- Rosellinia necatrix
- Venturia spp.
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy
- všetky
- Olea europea L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Eusophera pinguis
- Meloidogyne spp.
- Saissetia oleaeBaktérie
- Pseudomonas syringae pv. savastanoi
  Huby
- Verticillium dahliaeVírusy a vírusom obdobné organizmy
- všetky
- Pistacia vera L. Huby
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy
- všetky
- Prunus domestica L.
- Prunus salicina
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aculops Jockeui
- Capnodis tenebrionis
- Eriophybes similis
- Meloidogyne spp.
Červcovité, a to najmä
- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosusBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
  Huby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- Vírus zakrpatenosti slivky
- Vírus nekrotickej krúžkovitej zrnitosti
- Prunus armeniaca (L.)
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus persica (L.) Batsch
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Anarsia lineateľla
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne spp.
- Červcovité, a to najmä
- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosusBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
  Huby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Taphrina deformans
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- Vírus zakrpatenosti slivky
- Vírus nekrotickej krúžkovitej zrnitosti
- Prunus avium L.
- Prunus cerasus L.
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne spp.
Červcovité, a to najmä
- Epidiaspis leperii
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosusBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
  Huby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- Vírus zakrpatenosti slivky
- Vírus nekrotickej krúžkovitej zrnitosti
- Ríbezle Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aphelenchoides spp.
- Cecidophyopsis ribisBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
  Huby
- Armillariella mellea
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- Reverzia čiernych ríbezlí
- Faktor spôsobujúci infekčnú pestrosť čiernych ríbezlí
- Rubus L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aceria essigiBaktérie
- Agrobacterium rhizogenes
- Agrobacterium tumefaciens
- Rhodococcus fascians
  Huby
- Armillariella mellea
- Didymelia applanata
- Peronospora rubi
- Phytophthorafragariae odroda rubi
- Verticillium spp.Vírusy a vírusom obdobné organizmy, a to najmä
- Vírus kríčkovitej zakrpatenosti malín
- Vírus kučeravosti listov malín

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 48/2007 Z. z.

ZNAKY A VLASTNOSTI ODRÔD OVOCNÝCH DREVÍN NA ÚČELY ICH ZÁPISU DO ZOZNAMU ODRÔD VEDENOM DODÁVATEĽOM

Citrus sp.

Ročný výhon: Antokyanové zafarbenie špičky (10 až 15 cm od špičky)

chýbajúce

existujúce

Plod: tvar distálneho konca

poklesnutý

tupý

zaguľatený

ľahko bradavičnatý

silno bradavičnatý

Plod: farba povrchu

zelená

zelená až žltá

žltá

žltá až oranžová

oranžová

oranžová až červená

ružová

červená

purpurová

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Corylus avellana L.

Doba rozvitia pupencov listov (keď z púčika vystupujú dva lístky)

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Doba kvitnutia samčích kvetov

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Doba kvitnutia samičích kvetov

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Obal plodu: dĺžka v porovnaní s obalom plodu

kratšia

rovnako dlhá

dlhšia

Obal plodu: zvrásnenie

nepatrné

stredné

silné

Obal plodu: hĺbka záhybov

nepatrná

stredná

silná

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: tvar

guľovitý

kužeľovitý

vajcovitý

krátky valcovitý

dlhý valcovitý

Doba zrelosti

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Plod: percento zrnitosti (hmotnostne-váhovo)

veľmi malé

malé

stredné

vysoké

veľmi vysoké

Cydonia Mill.

Rastlina: forma rastu

vzpriamená

polovzpriamená

rozložitá

List: celkový tvar

elipsovitý

obrátene vajcovitý

vajcovitý

okrúhly

Plod: všeobecný tvar

guľovitý

vajcovitý

hruškovitý

v strede zúžený

nepravidelný

obdĺžnikovitý

Fragaria x ananassa Duch.

Stav kvetov: poloha vo vzťahu k listom

pod listom

vo výške listu

nad listom

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: prevažujúci tvar

obličkovitý

veľmi guľatý

zaguľatený

guľovitý

dvojito guľovitý

takmer valcovitý

klinovitý

vajcovitý

srdcovitý

Plod: farba

bledožltá

svetlooranžová

oranžová

oranžovočervená

červená

purpurová

tmavopurpurová

Doba zrelosti (50 % rastlín so zrelými plodmi)

veľmi skoro

skoro

stredne

neskoro

veľmi neskoro

Sklon korunky

nesklonená

čiastočne sklonená

sklonená

Juglans regia L.

Doba rozvinutia pupenca listu

veľmi skoro

veľmi skoro až skoro

skoro

skoro až stredne

stredne

stredne až neskoro

neskoro

neskoro až veľmi neskoro

veľmi neskoro

Kvet: typ samičích kvetov

jednotlivo

v skupinách

Kvet: typ vetvenia vetvičiek so samičími kvetmi

neobmedzené

obmedzené

Doba zrelosti

skoro

skoro až stredne

stredne

stredne až neskoro

neskoro

Malus Mill.

Kmeň: sila vzrastu

malá

stredná

veľká

Plod: tvar

guľovitý

guľovito kužeľovitý

krátky guľovito kužeľovitý

sploštený

splošteno guľovitý

dlhý kužeľovitý

tupý kužeľovitý

eliptický

elipticky kužeľovitý

obdĺžnikový

obdĺžnikovo kužeľovitý

obdĺžnikový, v strede zúžený

Plod: farba povrchu šupky

oranžová

červená

purpurová

hrdzavá

Doba začiatku kvitnutia (10 % rozvinutých kvetov)

veľmi skoro

skoro

stredne

neskoro

veľmi neskoro

Doba zrelosti na konzumáciu

veľmi skoro

skoro

stredne

neskoro

veľmi neskoro

Odrody podpníkov:

Strom: sila vzrastu (vo fóliovníku)

malá

stredná

silná

Strom: počet základných výhonkov (vo fóliovníku)

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Olea europea L.

Plod: tvar

podlhovastý

elipsovitý

guľovitý

Plod: nasadená špička

chýbajúca

existujúca

Plod: tvar základný

okrúhly

zatupený

poklesnutý

Plod: šírka stopky

tenká

stredná

široká

Prunus amygdalus Batsch

Doba začiatku kvitnutia

veľmi skorá

veľmi skorá až skorá

skorá

skorá až stredná

stredná

stredná až neskorá

neskorá

neskorá až veľmi neskorá

veľmi neskorá

Kvet: farba korunných lístkov

biela

bledoružová

ružová

tmavoružová

Doba zrelosti

veľmi skoro

skoro

stredne

neskoro

veľmi neskoro

Sušený plod: tvar vrcholka

sploštený

okrúhly

špicatý

Jadro: tvar

tenký elipsovitý

elipsovitý

široký elipsovitý

veľmi široký elipsovitý

Prunus armeniaca L.

Plod: veľkosť

malý

stredný

veľký

Plod: stonka

plochá

stredná

hlboká

Plod: základná farba šupky

biela

krémová až žltá

svetlooranžová

oranžová

tmavooranžová

Plod: farba dužiny

biela

krémová

svetlooranžová

oranžová

tmavooranžová

Doba začiatku kvitnuta (keď strom má niektoré naplno rozvité kvety)

skoro

stredne

neskoro

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Prunus avium L.

Prunus cerasus L.

Doba kvitnutia

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: farba šupky

žltá

oranžovočervená

rumelkovočervená s oranžovožltým podkladom

rumelkovočervená

purpurová

čierna

Plod: doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Prunus domestica L.

Plod: veľkosť (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: tvar z profilu (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

sploštene okrúhly

okrúhly

podlhovastý

predľžený

Plod: základná farba šupky (vrátane sfarbenia, v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

belavá

zelená

žltozelená

žltá

oranžovožltá

červená

purpurová

fialovomodrá

Plod: farba dužiny (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

belavá

žltá

žltozelená

zelená

oranžová

červená

Kôstka: priliehavosť k dužine (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

nepriliehavá k dužine

čiastočne priliehavá k dužine

priliehavá k dužine

Kôstka: veľkosť v pomere k veľkosti plodu (v dobe fyziologickej zrelosti plodu)

malá

stredná

veľká

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Prunus persica (L.) Batsch

Kmeň: typ

bežný

malý

Skutočný výhon nesúci plod: antokyanové sfarbenie

chýbajúce

existujúce

Doba kvitnutia

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Kvet: tvar

tvar Rosacaeen

tvar Campanulaceen

Okvetný lístok: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Stopka listu: nektarinky

chýbajúca

existujúca

Stopka listu: tvar nektariniek

guľatý

ľadvinovitý

Plod: ochlpenie

chýbajúce

existujúce

Plod: základná farba dužiny

biela

žltá až žltooranžová

červená

Kôstka: priliehavosť k dužine

chýbajúca

existujúca

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Prunus salicina Lindl.

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: základná farba šupky

belavá (priehľadná)

žltá

žltavá až zelená

zelená

oranžová

červená

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Pyrus communis L.

Doba kvitnutia

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: tvar strán (pozdľžny prierez)

konkávny

rovný

konvexný

Plod: dľžka v pomere k najväčšiemu priemeru

veľmi krátky

krátky

stredný

dlhý

veľmi dlhý

Plod: základná farba šupky (v dobe zrelosti)

zelená

žltozelená

žltá

červená

Plod: dľžka stopky

krátka

stredná

dlhá

Doba zrelosti pri zbere

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Ribes silvestre [(Lam.) Mert et W. Koch]

Ribes niveum Lindl. (červená a biela ríbezľa)

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Strapec plodov: dľžka vrátane stopky

veľmi krátka

krátka

stredná

dlhá

veľmi dlhá

Bobule: veľkosť

veľmi malá

malá

stredná

veľká

veľmi veľká

Bobule: farba

biela

belavožltá

ružová

červená

Ribes uva crispa L. (egreš)

Rastlina: tvar

obrátene vajcovitý

guľovitý

priečne elipsovitý

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: tvar

guľovitý

elipsovitý

hruškovitý

Plod: farba

žltá

žltozelená

zelená s bielym zafarbením

zelená

červená

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Ribes nigrum L. (čierna ríbezľa)

Rastlina: pomer výška/priemer

malá

stredná

veľká

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi a Ursini (ostružina) a hybridy

Rastlina: tvar rastu

vzpriamený

vzpriamený až polovzpriamený

polovzpriamený

polovzpriamený až plazivý

plazivý

Zimný krík: tŕne

chýbajúce

existujúce

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Doba zrelosti

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Rubus idacus L. (malinik)

Rastlina: počet mladých výhonov

veľmi málo

málo

stredne

veľa

veľmi veľa

Iba odrody, ktoré rodia na minuloročnom kríku v lete.

Zimný krík: farba

sivohnedá

sivohnedá až hnedá

hnedá

hnedá až purpurovohnedá

purpurovohnedá

Plod: farba

žltá

svetločervená

stredne červená

tmavočervená

oranžová

purpurová

čierna

Plod: veľkosť

veľmi malý

malý

stredný

veľký

veľmi veľký

Plod: pomer dĺžka/šírka

rovnako dlhý ako široký

širší než dlhší

omnoho dlhší ako širší

Hlavný zber

na minuloročnom kríku v lete

na kríku daného roku na jeseň

Doba zrelosti plodov na minuloročných kríkoch

veľmi skorá

skorá

stredná

neskorá

veľmi neskorá

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 48/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 92/34/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12).

2. Smernica Komisie 93/48/EHS z 23. júna 1993, ktorou sa ustanovuje zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia podľa smernice Rady 92/34/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 15).

3. Smernica Komisie 93/64/EHS z 5. júla 1993 ustanovujúca vykonávacie pravidlá pre dovoz nad dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich sledovanie podľa smernice Rady 92/34/EHS o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na pestovanie ovocia do obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 15).

4. Smernica Komisie 93/79/EHS z 21. septembra 1993, ktorou sa stanovujú dodatočné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa odrodových zoznamov množiteľského materiálu ovocných rastlín a ovocných rastlín, ktoré vedú dodávatelia podľa smernice Rady 92/34/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 15).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z.

2) § 7 zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

3) § 7 písm. d) zákona č. 597/2006 Z. z.

4) Zákon č. 597/2006 Z. z.