Nariadenie vlády č. 476/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Čiastka 200/2007
Platnosť od 19.10.2007 do31.12.2007
Najbližšie účinné znenie 01.01.2008
Zrušený 135/1961 Zb.

OBSAH

476

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. septembra 2007,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy sa dopĺňa takto:

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Zo spoplatnenia pre rok 2008 sa vylučujú úseky ciest pre motorové vozidlá R2 Ožďany – preložka a R2 Tornaľa – preložka.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Fico v. r.