Vyhláška č. 470/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní

Čiastka 199/2007
Platnosť od 18.10.2007 do31.01.2010
Účinnosť od 01.11.2007 do31.01.2010
Zrušený 568/2009 Z. z.

OBSAH

470

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 11. októbra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „akademický titul“ a slová „rodné číslo“ sa nahrádzajú slovami „dátum narodenia“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 22 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.“.

3. V § 2 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „doklad o vzdelaní alebo“.

4. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vymenovanom krajským úradom“.

5. V § 4 ods. 4 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.

6. V § 5 ods. 5 sa slová „troch mesiacoch“ nahrádzajú slovami „jednom mesiaci“.

7. Príloha znie:

„Príloha k vyhláške č. 323/2001 Z. z.

Osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky - Vzor


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


Robert Kaliňák v. r.