Zákon č. 464/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 197/2007
Platnosť od 16.10.2007
Účinnosť od 20.10.2007

464

ZÁKON

z 13. septembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z. a zákona č. 330/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „vzdelávacia inštitúcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vzdelávacia ustanovizeň“ v príslušnom tvare.

2. V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:

a) ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to

1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,

2. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,

3. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

4. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“.

3. V § 13 ods. 8 písm. d) sa slovo „leteckej“ nahrádza slovom „vrtuľníkovej“.

4. V § 13 ods. 8 sa vypúšťa písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17a.

5. V § 14 ods. 4 sa slovo „leteckej“ nahrádza slovom „vrtuľníkovej“.

6. § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pri vydaní povolenia podľa § 17 a § 17b až 17d čas platnosti pôvodného povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zostáva zachovaný.“.

7. V § 17b ods. 1 sa slová „tri kilometre“ nahrádzajú slovami „15 kilometrov“.

8. Za § 17c sa vkladá § 17d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17d

Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby

(1) Zmeniť typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu možno len so súhlasom ministerstva zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie povolenia, ak zmenou nedôjde k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území. Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.

(2) V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu a dôvody požadovanej zmeny. K žiadosti žiadateľ pripojí

a) čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

b) stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby19a) k požadovanej zmene,

c) doklady preukazujúce personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak predmetom žiadosti je zmena

1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

2. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci alebo

3. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky.

(3) Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.“.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) § 61 Trestného zákona.
§ 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.

10. V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby používa ambulanciu záchrannej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla.“.

11. V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „e) až g)“.

12. § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Výkon zdravotníckeho povolania občanom členského štátu Európskej únie a občanom Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska

(1) Občan členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska (ďalej len „členský štát"), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte, môže vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky ako usadená osoba alebo ako hosťujúca osoba.

(2) Usadená osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4.

(3) Hosťujúca osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý je už usadený na území iného členského štátu a na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie len ojedinele alebo príležitostne.

(4) Hosťujúca osoba, ktorá prichádza vykonávať zdravotnícke povolanie na územie Slovenskej republiky po prvýkrát, je povinná pred začatím činnosti písomne oznámiť výkon zdravotníckeho povolania ministerstvu zdravotníctva. Oznámenie musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, miesto výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte a informáciu o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. Hosťujúca osoba je povinná k oznámeniu priložiť

a) doklad o štátnom občianstve,

b) doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu a doklad o tom, že v čase oznámenia nebol hosťujúcej osobe výkon zdravotníckeho povolania zakázaný, a to ani dočasne,

c) doklady o vzdelaní alebo ich súbory podľa § 35 a 36.

(5) Oznámenie je hosťujúca osoba povinná obnoviť do jedného roka od posledného oznámenia, ak mieni zdravotnícke povolanie vykonávať na území Slovenskej republiky ojedinele alebo príležitostne aj v nasledujúcom roku; k oznámeniu nie je povinná predložiť doklady podľa odseku 4.

(6) Oznámenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa oznámenie doručilo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu,24a) je potrebné ho doručiť aj v papierovej podobe do troch dní od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručené.

(7) Hosťujúca osoba bezodkladne informuje ministerstvo zdravotníctva o zmenách v údajoch uvedených v oznámení a v predložených dokladoch.

(8) Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam oznámení podľa dátumu ich doručenia a údaje z tohto zoznamu sprístupňuje podľa osobitného predpisu.24b)

(9) Ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia a dokladov podľa odseku 4 rozhodne, či bude posudzovať doklady uvedené v odseku 4 písm. c); to neplatí, ak ide o doklady, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, na ktoré sa posudzovanie nevzťahuje. Ak rozhodne, že doklady uvedené v odseku 4 písm. c) bude posudzovať, informuje hosťujúcu osobu o tom, aký čas potrebuje na posúdenie.

(10) Ministerstvo zdravotníctva si na posúdenie dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) môže vyžiadať aj stanovisko Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Po posúdení dokladov ministerstvo zdravotníctva rozhodne, či úroveň nadobudnutých vedomostí a praktických zručností preukázaných dokladmi podľa odseku 4 písm. c) je v súlade s požiadavkami ustanovenými na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky. Rozhodnutie o posúdení dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) sa nesmie vydať neskôr ako dva mesiace od doručenia úplného oznámenia. Ak ministerstvo zdravotníctva nevydá toto rozhodnutie v ustanovenej lehote, hosťujúca osoba môže príslušnú pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky vykonávať.

(11) Ak pri posudzovaní dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) ministerstvo zdravotníctva zistí podstatné rozdiely, umožní hosťujúcej osobe vykonať skúšku spôsobilosti podľa § 36 ods. 8 alebo osobitného predpisu28) v lehote 30 dní od vydania rozhodnutia o posúdení dokladov. Do vykonania skúšky spôsobilosti nesmie hosťujúca osoba začať vykonávať príslušnú pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky.

(12) Hosťujúca osoba je povinná pred začatím činnosti preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorej poskytne zdravotnú starostlivosť, alebo osobe, pre ktorú bude činnosť vykonávať,

a) register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaná podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, vrátane registračného čísla alebo iného rovnocenného identifikačného údaja uvedeného v tomto registri,

b) názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadená a v ktorom činnosť podlieha povoleniu,

c) podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

(13) Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o činnosti, ktorú vykonáva hosťujúca osoba na území Slovenskej republiky, môže kedykoľvek požiadať hosťujúcu osobu o vysvetlenie. Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že hosťujúca osoba začala sústavne vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, dá podnet komore na začatie konania o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania (§ ods. 4).

(14) Ak má občan členského štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, zakázaný výkon činnosti20) alebo uloženú inú sankciu v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ministerstvo zdravotníctva informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán členského štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia zákazu výkonu činnosti alebo uloženia inej sankcie v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, ak môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu. Zákaz výkonu činnosti alebo uloženie inej sankcie v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva poskytovateľ, ktorý je zamestnávateľom takej osoby, alebo komora, ktorá vydala takej osobe licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu alebo licenciu na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 68 ods. 1) (ďalej len „licencia").

(15) Komora, ktorá vydala licenciu občanovi členského štátu, oznamuje príslušnému orgánu členského štátu aj vylúčenie takého občana z komory alebo uloženie iného disciplinárneho opatrenia a zrušenie licencie najneskôr do troch mesiacov odo dňa uloženia právoplatného disciplinárneho opatrenia alebo zrušenia licencie, ak tieto skutočnosti môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu.

(16) Ministerstvo zdravotníctva prešetrí na žiadosť iného členského štátu skutočnosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, ak sa viažu na výkon zdravotníckeho povolania a ak môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území tohto členského štátu. Ministerstvo zdravotníctva o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje tento členský štát najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

24a) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

24b) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

13. § 31 vrátane nadpisu znie:

㤠31

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania

(1) Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b) zdravotná spôsobilosť (§ 32),

c) odborná spôsobilosť (§ 33 až 35),

d) bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitného predpisu.21)

(2) Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. 6 a § 69 ods. 3.

(3) Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

(4) U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie slovenského jazyka a odbornej terminológie v slovenskom jazyku v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4).“.

14. V § 32 ods. 6 sa za slovo „cudzinca“ vkladajú slová „alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,“.

15. § 33 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj dokladom o uznaní dokladov (§ 35 až 37a).“.

16. V § 35 ods. 1 sa slová „o špecializácii (§ 36)“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2 a 3“.

17. § 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Certifikáty, ktoré nemajú charakter dokladu o špecializácii podľa odseku 2, vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu uznáva podľa § 37a ministerstvo zdravotníctva.“.

18. § 36 vrátane nadpisu znie:

㤠36

Uznávanie dokladov o špecializácii

(1) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v inom členskom štáte, ak

a) je uvedený v prílohe č. 3,

b) nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3,

c) nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní, podľa ktorého sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, od príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom doklad o špecializácii získal,

d) nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad o špecializácii potvrdzuje úspešné ukončenie špecializačného štúdia, ktoré sa začalo pred dátumom uvedeným v prílohe č. 3 v príslušnom špecializačnom odbore, a že držiteľ tohto dokladu o špecializácii podľa právnych predpisov príslušného členského štátu vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu, alebo

e) nie je uvedený v prílohe č. 3 ani k nemu nebol doložený doklad podľa písmen b) až d), ale po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo v príbuznom špecializačnom odbore, bolo zistené, že je rovnocenný s dokladom vydávaným na území Slovenskej republiky v príslušnom špecializačnom odbore.

(2) Ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím alebo skúškou spôsobilosti, ak nemôže uznať doklad o špecializácii, pretože žiadateľ nepreukázal splnenie žiadnej z podmienok uvedených v odseku 1 písm. b), c) a e), a po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo v príbuznom špecializačnom odbore, na základe predložených dokladov zistilo, že

a) dĺžka špecializačného štúdia alebo inej odbornej prípravy zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, bola najmenej o jeden rok kratšia, ako je stanovená dĺžka špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky,

b) špecializačné štúdium alebo iná odborná príprava zodpovedajúca špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, sa podstatne odlišuje od špecializačného štúdia v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky alebo

c) v špecializačnom štúdiu alebo inej odbornej príprave zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, nie sú obsiahnuté jedna alebo viac špecializovaných pracovných činností, ktoré sa vyžadujú na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností na území Slovenskej republiky a vyžadujú osobitné špecializačné štúdium na území Slovenskej republiky, pretože na území členského štátu, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, takéto špecializované pracovné činnosti neexistujú.

(3) Ak ministerstvo zdravotníctva nemôže uznať doklad o špecializácii podľa odseku 1 písm. d) a súčasne zistí niektorú zo skutočností uvedených v odseku 2 písm. a) a c), ministerstvo zdravotníctva neumožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím alebo skúškou spôsobilosti, ale výslovne určí jednu z týchto možností.

(4) Ministerstvo zdravotníctva určí jednu z možností uvedených v odseku 3 aj vtedy, ak nemôže uznať doklad o špecializácii podľa odseku 1 písm. d), pretože žiadateľ vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti na území iného členského štátu podľa právnych predpisov príslušného členského štátu menej, ako sú tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu, a súčasne ide o špecializovanú sestru, ktorá neabsolvovala príslušné štúdium na výkon odborných pracovných činností sestry.

(5) Ministerstvo zdravotníctva upustí od uplatnenia adaptačného obdobia alebo skúšky spôsobilosti uvedených v odsekoch 2 a 3, ak predložený doklad o špecializácii patrí do systému vzájomného uznávania kvalifikácií na základe spoločnej platformy, v ktorej je zahrnutá aj Slovenská republika. Spoločnou platformou na účely tohto zákona sa rozumie sústava kritérií odbornej kvalifikácie dohodnutá jednotlivými členskými štátmi na kompenzovanie podstatných rozdielov zistených v požiadavkách na odbornú prípravu na dané povolanie v týchto členských štátoch.

(6) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá posúdila obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností, vo svojom posudku pre ministerstvo zdravotníctva uvedie

a) vedomosti a zručnosti, ktoré by žiadateľ mal preukázať v adaptačnom období, a odporúčanú dĺžku adaptačného obdobia v ustanovenom týždennom pracovnom čase,28a) pričom zohľadní aj jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že v inom členskom štáte ide o kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka,

b) vedomosti a zručnosti zásadného významu na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností, ktoré by žiadateľ mal preukázať skúškou spôsobilosti, a odporúčaný termín vykonania skúšky, pričom zohľadní aj jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že v inom členskom štáte ide o kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

(7) Adaptačné obdobie nesmie trvať viac ako tri roky. Počas adaptačného obdobia žiadateľ vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky v pracovnom pomere pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na samostatný výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou adaptačného obdobia môže byť v prípade potreby aj vzdelávanie zamerané na získanie vedomostí a zručností, ktoré by žiadateľ mal preukázať podľa odseku 6 písm. a). Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá vydala posudok podľa odseku 6, podá písomné vyjadrenie k rozsahu vykonávaných pracovných činností, úrovni nadobudnutých vedomostí a zručností podľa odseku 6 písm. a), prípadne k vzdelávaniu absolvovanému počas adaptačného obdobia; písomnému vyjadreniu nesmie predchádzať žiadna skúška.

(8) Skúška spôsobilosti je zameraná na posúdenie odborných vedomostí a zručností vo vzťahu k samostatnému výkonu špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky. Žiadateľ musí byť pred vykonaním skúšky spôsobilosti oboznámený s obsahom a rozsahom vedomostí a zručností, ktoré má preukázať, a s formou skúšky. Skúšku spôsobilosti žiadateľ vykoná vo vzdelávacej ustanovizni, ktorá vydala posudok podľa odseku 6. Skúška spôsobilosti sa vykoná v štátnom jazyku a má písomnú, ústnu alebo praktickú časť. Formu skúšky určí vzdelávacia ustanovizeň v závislosti od zistených rozdielov podľa odseku 6 písm. b). Vzdelávacia ustanovizeň vypracuje správu o úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti.

(9) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii podľa odsekov 2 až 4 po predložení vyjadrenia podľa odseku 7 alebo správy podľa odseku 8, z ktorých vyplýva, že žiadateľ môže začať samostatne vykonávať pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore.

(10) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak žiadateľ doložil doklad o vykonávaní príslušných špecializovaných pracovných činností najmenej tri roky na území členského štátu, ktorý jej takýto doklad o špecializácii uznal.

(11) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v štáte, ktorý nie je členským štátom, aj keď žiadateľ nespĺňa podmienku podľa odseku 10, ak žiadateľ po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný študijný program splnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky.

(12) Osoba, ktorá má uznaný doklad o špecializácii, môže začať samostatne vykonávať špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii.

(13) Pri uznávaní dokladu o špecializácii žiadateľovi, ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu,28b) sa postupuje podľa odsekov 1 až 9.

(14) Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár a zubný lekár sa podľa tohto zákona neuznáva kvalifikácia felčiar „Фелдшер" získaná v Bulharsku pred 31. decembrom 1999.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:

28a) § 85 Zákonníka práce.

28b) § 45b ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

19. V § 37 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo doklad o odbornej spôsobilosti získaný na území Slovenskej republiky“.

20. V § 37 ods. 1 písmeno e) znie:

e) fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť a rodinný príslušník občana členského štátu28b) aj doklad potvrdzujúci, že je rodinným príslušníkom občana členského štátu s pobytom na území Slovenskej republiky.“.

21. V § 37 odsek 4 znie:

(4) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 1 až 5 do troch mesiacov od doručenia žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1 vrátane lehoty dvoch mesiacov, v ktorej rozhoduje príslušný orgán podľa osobitného predpisu.28) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 9 až 11 do štyroch mesiacov od doručenia žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1. Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivosť vrátane etiky výkonu zdravotníckeho povolania.“.

22. § 37 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň uskutočňujúca rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný alebo certifikačný študijný program je povinná ministerstvu zdravotníctva poskytnúť potrebnú súčinnosť pri uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov.

(6) Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je aj rozhodnutie o práve používať profesijný titul viažuci sa na príslušnú špecializáciu alebo certifikát alebo jeho skratku podľa § 37b.“.

23. Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠37a

Uznávanie certifikátov

(1) Ministerstvo zdravotníctva po posúdení Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou rovnaký alebo príbuzný akreditovaný certifikačný študijný program uzná certifikát, ktorý získal žiadateľ v inom štáte, za rovnocenný s certifikátom vydaným v Slovenskej republike (§ 39 ods. 3), ak je určený pre zdravotníckeho pracovníka.

(2) Žiadosť o uznanie certifikátu sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží

a) úradne osvedčenú fotokópiu certifikátu,

b) úradne osvedčený preklad certifikátu do štátneho jazyka,

c) iné doklady, ak sa vyžadujú na posúdenie podľa odseku 1,

d) fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť.

(3) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní certifikátu do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa odseku 2.

(4) Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého certifikátu, požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.

§ 37b

Používanie profesijných titulov

Zdravotnícky pracovník nesmie používať iný profesijný titul alebo skratku, ako je titul alebo skratka vyplývajúca zo získanej odbornej spôsobilosti (§ 33) alebo odbornej spôsobilosti uznanej podľa § 35 až 37a. Používanie profesijných titulov a skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.

24. § 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov, osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

25. V § 49 ods. 2 písm. b) sa za slová „v zdravotníctve“ vkladajú slová „a s príslušnými orgánmi členských štátov“.

26. V § 49 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) oznamuje ministerstvu zdravotníctva a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tejto osoby aj na území príslušného členského štátu,“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

27. V § 49 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „pre svojich členov“.

28. V § 63 ods. 3 sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa.

29. V § 70 ods. 1 sa slová „(§ 30 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 30 ods. 13)“.

30. V § 70 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak ide o cudzinca doklad o uznaní odbornej spôsobilosti (§ 35),“.

31. V § 70 ods. 4 sa slová „(§ 30 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 30 ods. 13)“.

32. Za § 98a sa vkladá § 98b, ktorý znie:

㤠98b

(1) Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.

(2) Zdravotnícki pracovníci sú povinní prispôsobiť doterajšie používanie označenia svojho povolania ustanoveniam o používaní profesijných titulov a ich skratiek podľa tohto zákona najneskôr do 20. októbra 2008.

(3) Rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané ministerstvom zdravotníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.

(4) Konania o uznaní dokladov o špecializácii, ktoré neboli právoplatne skončené do 20. októbra 2007, sa ukončia podľa tohto zákona.

(5) Profesijné tituly a ich skratky priznané zdravotníckym pracovníkom v konaniach o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov sa považujú za profesijné tituly a ich skratky priznané podľa tohto zákona. Ak v konaní o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov nebol zdravotníckemu pracovníkovi v rozhodnutí o uznaní dokladov priznaný žiadny profesijný titul alebo jeho skratka, ministerstvo zdravotníctva mu prizná používanie profesijného titulu alebo jeho skratky na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti držiteľa rozhodnutia o uznaní dokladov.“.

33. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004).

2. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.

34. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2007 Z. z.

UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII

A. Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár

a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2:

Tabuľka č. 1

P. č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната специалностМедицински университет, Висш медицински институт или
Военномедицинска академия
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης ΕιδικότηταςΙατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
8Francúzsko / France1. Certificat d'études spéciales de médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
3. Certificat d'études spéciales de médecine
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation
complémentaire qualifiante de médecine
1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités
4. Universités
9Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
11Írsko / IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas
13Lotyšsko / Latvija„Sertifikāts“ – kompetentu iestāāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
14Luxembursko / LuxembourgCertificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
15Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' Speċjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / Portugal1. Grau de assistente
2. Titulo de especialista
1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos
20Rakúsko / ÖsterreichFacharztdiplom Österreichische Ärztekammer
21Rumunsko / RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătăţii Publici
22Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / EspañaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura
24Švédsko / SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
25Taliansko / ItaliaDiploma di medico specialista Università
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of Completion of specialist training Competent authority
27Island / ÍslandSérfræðileayfiHeilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti
28Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľkepríslušný orgán
29Nórsko / NorgeSpesialistgodkjenningDen norske lægeforening
ihht. delegert myndighet
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplôme de médecin
spécialiste
Diplom als Facharzt
Diploma di medico
specialista
Département fédéral de l'intérieur et
Fédération des médecins suisses
Eidgenössisches Departement des Innern
und Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte
Dipartimento federale dell'interno
e Federazione dei medici svizzeri

Tabuľka č. 2

Por.
číslo
KrajinaNázov špecializačného odboru
v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy
v
členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru
v Slovenskej republike
1. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie3 rokyanestéziológia
a intenzívna medicína

 
1. 02Bulharsko / БългарияАнестезиология и интензивно лечение
1. 03Cyprus / ΚύπροςΑναισθησιολογία
1. 04Česko / Česká republikaAnesteziologie a resuscitace
1. 05Dánsko / DanmarkAnæstesiologi
1. 06Estónsko / EestiAnestesioloogia
1. 07Fínsko / Suomi / FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08Francúzsko / FranceAnesthésiologie-Réanimation chirurgicale
1. 09Grécko / Ελλάς Αvαισθησιoλoγία
1. 10Holandsko / NederlandAnesthesiologie
1. 11Írsko / IrelandAnaesthesia
1. 12Litva / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 13Lotyšsko / LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģija
1. 14Luxembursko / LuxembourgAnesthésie-réanimation
1. 15Maďarsko / MagyarországAneszteziológia és intenzív terápia
1. 16Malta / MaltaAnesteżija u Kura Intensiva
1. 17Nemecko / DeutschlandAnästhesiologie
1. 18Poľsko / PolskaAnestezjologia i intensywna terapia
1. 19Portugalsko / PortugalAnestesiologia
1. 20Rakúsko / ÖsterreichAnästhesiologie und Intensivmedizin
1. 21Rumunsko / RomâniaAnestezie şi terapie intensivă
1. 22Slovinsko / SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 23Španielsko / EspañaAnestesiología y Reanimación
1. 24Švédsko / SverigeAnestesi och intensivvård
1. 25Taliansko / ItaliaAnestesia e rianimazione
1. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomAnaesthetics
1. 27Island / Ísland Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAnästhesiologie
1. 29Nórsko / NorgeAnestesiologi
1. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAnesthésiologie
Anästhesiologie
Anestesiologia
2. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie/Heelkunde5 rokovchirurgia
 
2. 02Bulharsko / БългарияХирургия
2. 03Cyprus / ΚύπροςΓενική Χειρουργική
2. 04Česko / Česká republikaChirurgie
2. 05Dánsko / DanmarkKirurgi eller kirurgiske sygdomme
2. 06Estónsko / EestiÜldkirurgia
2. 07Fínsko / Suomi / FinlandYleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08Francúzsko / FranceChirurgie générale
2. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 10Holandsko / NederlandHeelkunde
2. 11Írsko / IrelandCirugía general
2. 12Litva / Lietuva Chirurgija
2. 13Lotyšsko / LatvijaĶirurģija
2. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie générale
2. 15Maďarsko / MagyarországSebészet
2. 16Malta / MaltaKirurġija Ġenerali
2. 17Nemecko / Deutschland(Allgemeine) Chirurgie
2. 18Poľsko / PolskaChirurgia ogólna
2. 19Portugalsko / PortugalCirurgia geral
2. 20Rakúsko / ÖsterreichChirurgie
2. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie generală
2. 22Slovinsko / SlovenijaSplošna kirurgija
2. 23Španielsko / EspañaCirugía general y del aparato digestivo
2. 24Švédsko / SverigeKirurgi
2. 25Taliansko / ItaliaChirurgia generale
2. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral surgery
2. 27Island / Ísland Skurðlækningar
2. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinChirurgie
2. 29Nórsko / NorgeGenerell kirurgi
2. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie
Chirurgie
Chirurgia
3. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie5 rokov
 
neurochirurgia
 
3. 02Bulharsko / БългарияНеврохирургия
3. 03Cyprus / ΚύπροςΝευροχειρουργική
3. 04Česko / Česká republikaNeurochirurgie
3. 05Dánsko / DanmarkNeurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
3. 06Estónsko / EestiNeurokirurgia
3. 07Fínsko / Suomi / FinlandNeurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08Francúzsko / FranceNeurochirurgie
3. 09Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 10Holandsko / NederlandNeurochirurgie
3. 11Írsko / IrelandNeurosurgery
3. 12Litva / Lietuva Neurochirurgija
3. 13Lotyšsko / LatvijaNeiroķirurģija
3. 14Luxembursko / LuxembourgNeurochirurgie
3. 15Maďarsko / MagyarországIdegsebészet
3. 16Malta / MaltaNewrokirurġija
3. 17Nemecko / DeutschlandNeurochirurgie
3. 18Poľsko / PolskaNeurochirurgia
3. 19Portugalsko / PortugalNeurocirurgia
3. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurochirurgie
3. 21Rumunsko / RomâniaNeurochirurgie
3. 22Slovinsko / SlovenijaNevrokirurgija
3. 23Španielsko / EspañaNeurocirugía
3. 24Švédsko / SverigeNeurokirurgi
3. 25Taliansko / ItaliaNeurochirurgia
3. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNeurosurgery
3. 27Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurochirurgie
3. 29Nórsko / NorgeNevrokirurgi
3. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
4. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde 4 rokygynekológia a pôrodníctvo
 
4. 02Bulharsko / БългарияАкушерство, гинекология и репродуктивна медицина
4. 03Cyprus / ΚύπροςΜαιευτική — Γυναικολογία
4. 04Česko / Česká republikaGynekologie a porodnictví
4. 05Dánsko / DanmarkGynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
4. 06Estónsko / EestiSünnitusabi ja günekoloogia
4. 07Fínsko / Suomi / FinlandNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08Francúzsko / FranceGynécologie — obstétrique
4. 09Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10Holandsko / NederlandVerloskunde en gynaecologie
4. 11Írsko / IrelandObstetrics and gynaecology
4. 12Litva / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 13Lotyšsko / LatvijaGinekoloģija un dzemdniecība
4. 14Luxembursko / LuxembourgGynécologie — obstétrique
4. 15Maďarsko / MagyarországSzülészet-nőgyógyászat
4. 16Malta / MaltaOstetriċja u Ġinekoloġija
4. 17Nemecko / DeutschlandFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 18Poľsko / PolskaPołożnictwo i ginekologia
4. 19Portugalsko / PortugalGinecologia e obstetricia
4. 20Rakúsko / ÖsterreichFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 21Rumunsko / RomâniaObstetrică-ginecologie
4. 22Slovinsko / SlovenijaGinekologija in porodništvo
4. 23Španielsko / EspañaObstetricia y ginecología
4. 24Švédsko / SverigeObstetrik och gynekologi
4. 25Taliansko / ItaliaGinecologia e ostetricia
4. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomObstetrics and gynaecology
4. 27Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGynäkologie und Geburtshilfe
4. 29Nórsko / NorgeFødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe
Ginecologia e ostetricia
5. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne/Inwendige geneeskunde5 rokovvnútorné lekárstvo
5. 02Bulharsko / БългарияВътрешни болести
5. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθoλoγία
5. 04Česko / Česká republikaVnitřní lékařství
5. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin
5. 06Estónsko / EestiSisehaigused
5. 07Fínsko / Suomi / FinlandSisätaudit/Inre medicin
5. 08Francúzsko / FranceMédecine interne
5. 09Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 10Holandsko / NederlandInterne geneeskunde
5. 11Írsko / IrelandGeneral medicine
5. 12Litva / Lietuva Vidaus ligos
5. 13Lotyšsko / LatvijaInternā medicīna
5. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine interne
5. 15Maďarsko / MagyarországBelgyógyászat
5. 16Malta / MaltaMediċina Interna 
5. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin
5. 18Poľsko / PolskaChoroby wewnętrzne
5. 19Portugalsko / PortugalMedicina interna
5. 20Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin
5. 21Rumunsko / RomâniaMedicină internă
5. 22Slovinsko / SlovenijaInterna medicina
5. 23Španielsko / EspañaMedicina interna
5. 24Švédsko / SverigeInternmedicine
5. 25Taliansko / ItaliaMedicina interna
5. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral (internal) medicine
5. 27Island / Ísland Lyflækningar
5. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinInnere Medizin
5. 29Nórsko / NorgeIndremedisin
5. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMédecine interne
Innere Medizin
Medicina interna
6. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie3 rokyoftalmológia
6. 02Bulharsko / БългарияОчни болести
6. 03Cyprus / ΚύπροςΟφθαλµολογία
6. 04Česko / Česká republikaOftalmologie
6. 05Dánsko / DanmarkOftalmologi eller øjensygdomme
6. 06Estónsko / EestiOftalmoloogia
6. 07Fínsko / Suomi / FinlandSilmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08Francúzsko / FranceOphtalmologie
6. 09Grécko / Ελλάς Οφθαλµoλoγία
6. 10Holandsko / NederlandOogheelkunde
6. 11Írsko / IrelandOphthalmic surgery
6. 12Litva / Lietuva Oftalmologija
6. 13Lotyšsko / LatvijaOftalmoloģija
6. 14Luxembursko / LuxembourgOphtalmologie  
6. 15Maďarsko / MagyarországSzemészet
6. 16Malta / MaltaOftalmoloġija
6. 17Nemecko / DeutschlandAugenheilkunde
6. 18Poľsko / PolskaOkulistyka
6. 19Portugalsko / PortugalOftalmologia
6. 20Rakúsko / ÖsterreichAugenheilkunde und Optometrie
6. 21Rumunsko / RomâniaOftalmologie
6. 22Slovinsko / SlovenijaOftalmologija
6. 23Španielsko / EspañaOftalmología
6. 24Švédsko / SverigeÖgonsjukdomar (oftalmologi)
6. 25Taliansko / ItaliaOftalmologia
6. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOphthalmology
6. 27Island / Ísland Augnlækningar
6. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAugenheilkunde
6. 29Nórsko / Norgeøyesykdommer
6. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOphtalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
7. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie3 rokyotorinolaryngológia
7. 02Bulharsko / БългарияУшно-носно-гърлени болести
7. 03Cyprus / ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογία
7. 04Česko / Česká republikaOtorinolaryngologie
7. 05Dánsko / DanmarkOto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
7. 06Estónsko / EestiOtorinolarüngoloogia
7. 07Fínsko / Suomi / FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/ Öron-, näs- och halssjukdomar
7. 08Francúzsko / FranceOto-rhino-laryngologie
7. 09Grécko / Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10Holandsko / NederlandKeel-, neus- en oorheelkunde
7. 11Írsko / IrelandOtolaryngology
7. 12Litva / Lietuva Otorinolaringologija
7. 13Lotyšsko / LatvijaOtolaringoloģija
7. 14Luxembursko / LuxembourgOto-rhino-laryngologie
7. 15Maďarsko / MagyarországFül-orr-gégegyógyászat
7. 16Malta / MaltaOtorinolaringoloġija
7. 17Nemecko / DeutschlandHals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 18Poľsko / PolskaOtorynolaryngologia
7. 19Portugalsko / PortugalOtorrinolaringologia
7. 20Rakúsko / ÖsterreichHals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 21Rumunsko / RomâniaOtorinolaringologie
7. 22Slovinsko / SlovenijaOtorinolaringológija
7. 23Španielsko / EspañaOtorrinolaringología
7. 24Švédsko / SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 25Taliansko / ItaliaOtorinolaringoiatria
7. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOtolaryngology
7. 27Island / Ísland Háls-, nef- og eyrnalækningar
7. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 29Nórsko / Norgeøre-nese-halssykdommer
7. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
8. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie/Pediatrie4 rokypediatria
8. 02Bulharsko / БългарияДетски болести
8. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδιατρική
8. 04Česko / Česká republikaDětské lékařství
8. 05Dánsko / DanmarkPædiatri eller sygdomme hos børn
8. 06Estónsko / EestiPediaatria
8. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08Francúzsko / FrancePédiatrie
8. 09Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 10Holandsko / NederlandKindergeneeskunde
8. 11Írsko / IrelandPaediatrics
8. 12Litva / Lietuva Vaikų ligos
8. 13Lotyšsko / LatvijaPediatrija
8. 14Luxembursko / LuxembourgPédiatrie
8. 15Maďarsko / MagyarországCsecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 16Malta / MaltaPedjatrija
8. 17Nemecko / DeutschlandKinder — und Jugendheilkunde
8. 18Poľsko / PolskaPediatria
8. 19Portugalsko / PortugalPediatria
8. 20Rakúsko / ÖsterreichKinder — und Jugendheilkunde
8. 21Rumunsko / RomâniaPediatrie
8. 22Slovinsko / SlovenijaPediatrija
8. 23Španielsko / EspañaPediatría y sus áreas específicas
8. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomsmedicin
8. 25Taliansko / ItaliaPédiatria
8. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPaediatrics
8. 27Island / Ísland Barnalækningar
8. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderheilkunde
8. 29Nórsko / NorgeBarnesykdommer
8. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin
Pediatria
9. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie4 rokypneumológia
a ftizeológia
9. 02Bulharsko / БългарияПневмология и фтизиатрия
9. 03Cyprus / ΚύπροςΠνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04Česko / Česká republikaTuberkulóza a respirační nemoci
9. 05Dánsko / DanmarkMedicinske lungesygdomme
9. 06Estónsko / EestiPulmonoloogia
9. 07Fínsko / Suomi / FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08Francúzsko / FrancePneumologie
9. 09Grécko / Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10Holandsko / NederlandLongziekten en tuberculose
9. 11Írsko / IrelandRespiratory medicine
9. 12Litva / Lietuva Pulmonologija
9. 13Lotyšsko / LatvijaFtiziopneimonoloģija
9. 14Luxembursko / LuxembourgPneumologie
9. 15Maďarsko / MagyarországTüdőgyógyászat
9. 16Malta / MaltaMediċina Respiratorja
9. 17Nemecko / DeutschlandPneumologie
9. 18Poľsko / PolskaChoroby płuc
9. 19Portugalsko / PortugalPneumologia
9. 20Rakúsko / ÖsterreichLungenkrankheiten
9. 21Rumunsko / RomâniaPneumologie
9. 22Slovinsko / SlovenijaPnevmologija
9. 23Španielsko / EspañaNeumología
9. 24Švédsko / SverigeLungsjukdomar (pneumologi)
9. 25Taliansko / ItaliaMalattie dell'apparato respiratorio
9. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRespiratory medicine
9. 27Island / Ísland Lungnalækningar
9. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPneumologie
9. 29Nórsko / NorgeLungesykdommer
9. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPneumologie
Pneumologie
Pneumologia
10. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie5 rokovurológia
10. 02Bulharsko / БългарияУрология
10. 03Cyprus / ΚύπροςΟυρολογία
10. 04Česko / Česká republikaUrologie
10. 05Dánsko / DanmarkUrologi eller urinvejenes kirurgiske
sygdomme
10. 06Estónsko / EestiUroloogia
10. 07Fínsko / Suomi / FinlandUrologia/Urologi
10. 08Francúzsko / FranceUrologie
10. 09Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 10Holandsko / NederlandUrologie
10. 11Írsko / IrelandUrology
10. 12Litva / Lietuva Urologija
10. 13Lotyšsko / LatvijaUroloģija
10. 14Luxembursko / LuxembourgUrologie
10. 15Maďarsko / MagyarországUrológia
10. 16Malta / MaltaUroloġija
10. 17Nemecko / DeutschlandUrologie
10. 18Poľsko / PolskaUrologia
10. 19Portugalsko / PortugalUrologia
10. 20Rakúsko / ÖsterreichUrologie
10. 21Rumunsko / RomâniaUrologie
10. 22Slovinsko / SlovenijaUrologija
10. 23Španielsko / EspañaUrología
10. 24Švédsko / SverigeUrologi
10. 25Taliansko / ItaliaUrologia
10. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomUrology
10. 27Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinUrologie
10. 29Nórsko / NorgeUrologi
10. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraUrologie
Urologie
Urologia
11. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
5 rokovortopédia
11. 02Bulharsko / БългарияОртопедия и травматология
11. 03Cyprus / ΚύπροςΟρθοπεδική
11. 04Česko / Česká republikaOrtopedie
11. 05Dánsko / DanmarkOrtopædisk kirurgi
11. 06Estónsko / EestiOrtopeedia
11. 07Fínsko / Suomi / FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08Francúzsko / FranceChirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 10Holandsko / NederlandOrthopedie
11. 11Írsko / IrelandTrauma and orthopaedic surgery
11. 12Litva / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 13Lotyšsko / LatvijaTraumatoloģija un ortopēdija
11. 14Luxembursko / LuxembourgOrthopédie
11. 15Maďarsko / MagyarországOrtopédia
11. 16Malta / MaltaKirurġija Ortopedika
11. 17Nemecko / DeutschlandOrthopädie (und Unfallchirurgie)
11. 18Poľsko / PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 19Portugalsko / PortugalOrtopedia
11. 20Rakúsko / ÖsterreichOrthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 21Rumunsko / RomâniaOrtopedie şi traumatologie
11. 22Slovinsko / SlovenijaOrtopedska kirurgija
11. 23Španielsko / EspañaCirugía ortopédica y traumatología
11. 24Švédsko / SverigeOrtopedi
11. 25Taliansko / ItaliaOrtopedia e traumatologia
11. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomTrauma and orthopaedic surgery
11. 27Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinOrthopädische Chirurgie
11. 29Nórsko / NorgeOrtopedisk kirurgi
11. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie4 rokypatologická anatómia
12. 02Bulharsko / БългарияОбща и клинична патология
12. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04Česko / Česká republikaPatologická anatomie
12. 05Dánsko / DanmarkPatologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
12. 06Estónsko / EestiPatoloogia
12. 07Fínsko / Suomi / FinlandPatologia/Patologi
12. 08Francúzsko / FranceAnatomie et cytologie pathologiques
12. 09Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoµική
12. 10Holandsko / NederlandPathologie
12. 11Írsko / IrelandMorbid anatomy and histopathology
12. 12Litva / Lietuva Patologija
12. 13Lotyšsko / LatvijaPatoloģija
12. 14Luxembursko / LuxembourgAnatomie pathologique
12. 15Maďarsko / MagyarországPatológia
12. 16Malta / MaltaIstopatoloġija
12. 17Nemecko / DeutschlandPathologie
12. 18Poľsko / PolskaPatomorfologia
12. 19Portugalsko / PortugalAnatomia patologica
12. 20Rakúsko / ÖsterreichPathologie
12. 21Rumunsko / RomâniaAnatomie patologică
12. 22Slovinsko / SlovenijaAnatomska patologija in citopatologija
12. 23Španielsko / EspañaAnatomía patológica
12. 24Švédsko / SverigeKlinisk patologi
12. 25Taliansko / ItaliaAnatomia patologica
12. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomHistopathology
12. 27Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPathologie
12. 29Nórsko / NorgePatologi
12. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPathologie
Pathologie
Patologia
13. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie4 rokyneurológia
13. 02Bulharsko / БългарияНервни болести
13. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία
13. 04Česko / Česká republikaNeurologie
13. 05Dánsko / DanmarkNeurologi eller medicinske nervesygdomme
13. 06Estónsko / EestiNeuroloogia
13. 07Fínsko / Suomi / FinlandNeurologia/Neurologi
13. 08Francúzsko / FranceNeurologie
13. 09Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 10Holandsko / NederlandNeurologie
13. 11Írsko / IrelandNeurology
13. 12Litva / Lietuva Neurologija
13. 13Lotyšsko / LatvijaNeiroloģija
13. 14Luxembursko / LuxembourgNeurologie
13. 15Maďarsko / MagyarországNeurológia
13. 16Malta / MaltaNewroloġija
13. 17Nemecko / DeutschlandNeurologie
13. 18Poľsko / PolskaNeurologia
13. 19Portugalsko / PortugalNeurologia
13. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurologie
13. 21Rumunsko / RomâniaNeurologie
13. 22Slovinsko / SlovenijaNevrologija
13. 23Španielsko / EspañaNeurología
13. 24Švédsko / SverigeNeurologi
13. 25Taliansko / ItaliaNeurologia
13. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNeurology
13. 27Island / Ísland Taugalækningar
13. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurologie
13. 29Nórsko / NorgeNevrologi
13. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurologie
Neurologie
Neurologia
14. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie4 rokypsychiatria
14. 02Bulharsko / БългарияПсихиатрия
14. 03Cyprus / ΚύπροςΨυχιατρική
14. 04Česko / Česká republikaPsychiatrie
14. 05Dánsko / DanmarkPsykiatri
14. 06Estónsko / EestiPsühhiaatria
14. 07Fínsko / Suomi / FinlandPsykiatria/Psykiatri
14. 08Francúzsko / FrancePsychiatrie
14. 09Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 10Holandsko / NederlandPsychiatrie
14. 11Írsko / IrelandPsychiatry
14. 12Litva / Lietuva Psichiatrija
14. 13Lotyšsko / LatvijaPsihiatrija
14. 14Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie
14. 15Maďarsko / MagyarországPszichiátria
14. 16Malta / MaltaPsikjatrija
14. 17Nemecko / DeutschlandPsychiatrie und Psychotherapie
14. 18Poľsko / PolskaPsychiatria
14. 19Portugalsko / PortugalPsiquiatria
14. 20Rakúsko / ÖsterreichPsychiatrie
14. 21Rumunsko / RomâniaPsihiatrie
14. 22Slovinsko / SlovenijaPsihiatrija
14. 23Španielsko / EspañaPsiquiatría
14. 24Švédsko / SverigePsykiatri
14. 25Taliansko / ItaliaPsichiatria
14. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral psychiatry
14. 27Island / Ísland Geðlækningar
14. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPsychiatrie und Psychotherapie
14. 29Nórsko / NorgePsykiatri
14. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPsychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia
15. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic/Röntgendiagnose4 rokyrádiológia
15. 02Bulharsko / БългарияОбразна диагностика
15. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινολογία
15. 04Česko / Česká republikaRadiologie a zobrazovací metody
15. 05Dánsko / DanmarkDiagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
15. 06Estónsko / EestiRadioloogia
15. 07Fínsko / Suomi / FinlandRadiologia/Radiologi
15. 08Francúzsko / FranceRadiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09Grécko / Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική
15. 10Holandsko / NederlandRadiologie
15. 11Írsko / IrelandDiagnostic radiology
15. 12Litva / Lietuva Radiologija
15. 13Lotyšsko / LatvijaDiagnostiskā radioloģija
15. 14Luxembursko / LuxembourgRadiodiagnostic
15. 15Maďarsko / MagyarországRadiológia
15. 16Malta / MaltaRadjoloġija
15. 17Nemecko / Deutschland(Diagnostische) Radiologie
15. 18Poľsko / PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowa
15. 19Portugalsko / PortugalRadiodiagnóstico
15. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Radiologie-Diagnostik
15. 21Rumunsko / RomâniaRadiologie-imagistică medicală
15. 22Slovinsko / SlovenijaRadiologija
15. 23Španielsko / EspañaRadiodiagnóstico
15. 24Švédsko / SverigeMedicinsk radiologi
15. 25Taliansko / ItaliaRadiodiagnostica
15. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical radiology
15. 27Island / Ísland Geislagreining
15. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 29Nórsko / NorgeRadiologi
15. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadiologie
Radiologie
Radiologia
16. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie4 rokyradiačná onkológia
16. 02Bulharsko / БългарияЛъчелечение
16. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 04Česko / Česká republikaRadiační onkologie
16. 05Dánsko / DanmarkOnkologi
16. 06Estónsko / EestiOnkoloogia
16. 07Fínsko / Suomi / FinlandSyöpätaudit/Cancersjukdomar
16. 08Francúzsko / FranceOncologie radiothérapique
16. 09Grécko / Ελλάς Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
16. 10Holandsko / NederlandRadiotherapie
16. 11Írsko / IrelandRadiation oncology
16. 12Litva / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 13Lotyšsko / LatvijaTerapeitiskā radioloģija
16. 14Luxembursko / LuxembourgRadiothérapie
16. 15Maďarsko / MagyarországSugárterápia
16. 16Malta / MaltaOnkologija u Radjoterapija
16. 17Nemecko / DeutschlandStrahlentherapie
16. 18Poľsko / PolskaRadioterapia onkologiczna
16. 19Portugalsko / PortugalRadioterapia
16. 20Rakúsko / ÖsterreichStrahlentherapie — Radioonkologie
16. 21Rumunsko / RomâniaRadioterapie
16. 22Slovinsko / SlovenijaRadioterapija in onkologija
16. 23Španielsko / EspañaOncología radioterápica
16. 24Švédsko / SverigeTumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 25Taliansko / ItaliaRadioterapia
16. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical oncology


16. 27Island / Ísland -
16. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 29Nórsko / Norge-
16. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia
17. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique/Klinische biologie
 
4 rokylaboratórna medicína
17. 02Bulharsko / БългарияКлинична лаборатория
17. 03Cyprus / Κύπρος-
17. 04Česko / Česká republika-
17. 05Dánsko / Danmark-
17. 06Estónsko / EestiLaborimeditsiin
17. 07Fínsko / Suomi / Finland-
17. 08Francúzsko / FranceBiologie médicale
17. 09Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
17. 10Holandsko / Nederland-
17. 11Írsko / Ireland-
17. 12Litva / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 13Lotyšsko / Latvija-
17. 14Luxembursko / LuxembourgBiologie clinique
17. 15Maďarsko / MagyarországOrvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 16Malta / Malta-
17. 17Nemecko / Deutschland-
17. 18Poľsko / PolskaDiagnostyka laboratoryjna
17. 19Portugalsko / PortugalPatologia clínica
17. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Biologie
17. 21Rumunsko / RomâniaMedicină de laborator
17. 22Slovinsko / Slovenija-
17. 23Španielsko / EspañaAnálisis clínicos
17. 24Švédsko / Sverige-
17. 25Taliansko / ItaliaPatologia clinica
17. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
17. 27Island / Ísland -
17. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
17. 29Nórsko / Norge-
17. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
18. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická mikrobiológia
18. 02Bulharsko / БългарияМикробиология
18. 03Cyprus / ΚύπροςΜικροβιολογία
18. 04Česko / Česká republikaLékařská mikrobiologie
18. 05Dánsko / DanmarkKlinisk mikrobiologi
18. 06Estónsko / Eesti-
18. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
18. 08Francúzsko / France-
18. 09Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 10Holandsko / NederlandMedische microbiologie
18. 11Írsko / IrelandMicrobiology
18. 12Litva / Lietuva -
18. 13Lotyšsko / LatvijaMikrobioloģija
18. 14Luxembursko / LuxembourgMicrobiologie
18. 15Maďarsko / MagyarországOrvosi mikrobiológia
18. 16Malta / MaltaMikrobijoloġija
18. 17Nemecko / DeutschlandMikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
18. 18Poľsko / PolskaMikrobiologia lekarska
18. 19Portugalsko / Portugal-
18. 20Rakúsko / ÖsterreichHygiene und Mikrobiologie
18. 21Rumunsko / România-
18. 22Slovinsko / SlovenijaKlinična mikrobiologija
18. 23Španielsko / EspañaMicrobiología y parasitología
18. 24Švédsko / SverigeKlinisk bakteriologi
18. 25Taliansko / ItaliaMicrobiologia e virologia
18. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomMedical microbiology and virology
18. 27Island / Ísland Sýklafræði
18. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
18. 29Nórsko / NorgeMedisinsk mikrobiologi
18. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
19. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická biochémia
19. 02Bulharsko / БългарияБиохимия
19. 03Cyprus / Κύπρος-
19. 04Česko / Česká republikaKlinická biochemie
19. 05Dánsko / DanmarkKlinisk biokemi
19. 06Estónsko / Eesti-
19. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen kemia/Klinisk kemi
19. 08Francúzsko / France-
19. 09Grécko / Ελλάς -
19. 10Holandsko / NederlandKlinische chemie
19. 11Írsko / IrelandChemical pathology
19. 12Litva / Lietuva -
19. 13Lotyšsko / Latvija-
19. 14Luxembursko / LuxembourgChimie biologique
19. 15Maďarsko / Magyarország-
19. 16Malta / MaltaPatoloġija Kimika
19. 17Nemecko / DeutschlandLaboratoriumsmedizin
19. 18Poľsko / Polska-
19. 19Portugalsko / Portugal-
19. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische und Chemische Labordiagnostik
19. 21Rumunsko / România-
19. 22Slovinsko / SlovenijaMedicinska biokemija
19. 23Španielsko / EspañaBioquímica clínica
19. 24Švédsko / SverigeKlinisk kemi
19. 25Taliansko / ItaliaBiochimica clinica
19. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomChemical pathology
19. 27Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
19. 29Nórsko / NorgeKlinisk kjemi
19. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
20. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická imunológia
a alergológia
20. 02Bulharsko / БългарияКлинична имунология Имунология
20. 03Cyprus / ΚύπροςΑνοσολογία
20. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
20. 05Dánsko / DanmarkKlinisk immunologi
20. 06Estónsko / Eesti-
20. 07Fínsko / Suomi / Finland-
20. 08Francúzsko / France-
20. 09Grécko / Ελλάς -
20. 10Holandsko / Nederland-
20. 11Írsko / IrelandImmunology (clinical and laboratory)
20. 12Litva / Lietuva -
20. 13Lotyšsko / LatvijaImunoloģija
20. 14Luxembursko / LuxembourgImmunologie
20. 15Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
20. 16Malta / MaltaImmunoloġija
20. 17Nemecko / Deutschland-
20. 18Poľsko / PolskaImmunologia kliniczna
20. 19Portugalsko / Portugal-
20. 20Rakúsko / ÖsterreichImmunologie
20. 21Rumunsko / România-
20. 22Slovinsko / Slovenija-
20. 23Španielsko / EspañaImmunología
20. 24Švédsko / SverigeKlinisk immunologi
20. 25Taliansko / Italia-
20. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomImmunology
20. 27Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
20. 29Nórsko / NorgeImmunologi og transfusjonsmedisin
20. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra 
21. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische heelkunde
5 rokov
 
plastická chirurgia
21. 02Bulharsko / БългарияПластично-възстановителна хирургия
21. 03Cyprus / ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
21. 04Česko / Česká republikaPlastická chirurgie
21. 05Dánsko / DanmarkPlastikkirurgi
21. 06Estónsko / EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07Fínsko / Suomi / FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
21. 08Francúzsko / FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 10Holandsko / NederlandPlastische chirurgie
21. 11Írsko / IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
21. 12Litva / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 13Lotyšsko / LatvijaPlastiskā ķirurģija
21. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie plastique
21. 15Maďarsko / MagyarországPlasztikai (égési) sebészet
21. 16Malta / MaltaKirurġija Plastika
21. 17Nemecko / DeutschlandPlastische (und Ästhetische)
Chirurgie
21. 18Poľsko / PolskaChirurgia plastyczna
21. 19Portugalsko / PortugalCirurgia plástica e reconstrutiva
21. 20Rakúsko / ÖsterreichPlastische Chirurgie
21. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă
21. 22Slovinsko / SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 23Španielsko / EspañaCirugía plástica, estética y
reparadora
21. 24Švédsko / SverigePlastikkirurgi
21. 25Taliansko / ItaliaChirurgia plastica e ricostruttiva
21. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPlastic surgery
21. 27Island / Ísland Lýtalækningar     
21. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPlastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 29Nórsko / NorgePlastikkirurgi
21. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie plastique, reconstructive et
esthétique
Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax5 rokovhrudníková chirurgia
22. 02Bulharsko / БългарияГръдна хирургия Кардиохирургия
22. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Θώρακος
22. 04Česko / Česká republikaKardiochirurgie
22. 05Dánsko / DanmarkThoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
22. 06Estónsko / EestiTorakaalkirurgia
22. 07Fínsko / Suomi / FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08Francúzsko / FranceChirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
22. 10Holandsko / NederlandCardio-thoracale chirurgie
22. 11Írsko / IrelandThoracic surgery
22. 12Litva / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 13Lotyšsko / LatvijaTorakālā ķirurģija
22. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie thoracique
22. 15Maďarsko / MagyarországMellkassebészet
22. 16Malta / MaltaKirurġija Kardjo-Toraċika
22. 17Nemecko / DeutschlandThoraxchirurgie
22. 18Poľsko / PolskaChirurgia klatki piersiowej
22. 19Portugalsko / PortugalCirurgia cardiotorácica
22. 20Rakúsko / Österreich-
22. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie toracică
22. 22Slovinsko / SlovenijaTorakalna kirurgija
22. 23Španielsko / EspañaCirugía torácica
22. 24Švédsko / SverigeThoraxkirurgi
22. 25Taliansko / ItaliaChirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCardo-thoracic surgery
22. 27Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHerz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 29Nórsko / NorgeThoraxkirurgi
22. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovdetská chirurgia
23. 02Bulharsko / БългарияДетска хирургия
23. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Παίδων
23. 04Česko / Česká republikaDětská chirurgie
23. 05Dánsko / Danmark-
23. 06Estónsko / EestiLastekirurgia
23. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08Francúzsko / FranceChirurgie infantile
23. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv
23. 10Holandsko / Nederland-
23. 11Írsko / IrelandPaediatric surgery
23. 12Litva / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 13Lotyšsko / LatvijaBērnu ķirurģija
23. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie pédiatrique
23. 15Maďarsko / MagyarországGyermeksebészet
23. 16Malta / MaltaKirurġija Pedjatrika
23. 17Nemecko / DeutschlandKinderchirurgie
23. 18Poľsko / PolskaChirurgia dziecięca
23. 19Portugalsko / PortugalCirurgia pediátrica
23. 20Rakúsko / ÖsterreichKinderchirurgie
23. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie pediatrică
23. 22Slovinsko / Slovenija-
23. 23Španielsko / EspañaCirugía pediátrica
23. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomskirurgi
23. 25Taliansko / ItaliaChirurgia pediatrica
23. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPaediatric surgery
23. 27Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderchirurgie
23. 29Nórsko / NorgeBarnekirurgi
23. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica
24. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde5 rokovcievna chirurgia
24. 02Bulharsko / БългарияСъдова хирургия
24. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Αγγείων
24. 04Česko / Česká republikaCévní chirurgie
24. 05Dánsko / DanmarkKarkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
24. 06Estónsko / EestiKardiovaskulaarkirurgia
24. 07Fínsko / Suomi / FinlandVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
24. 08Francúzsko / FranceChirurgie vasculaire
24. 09Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 10Holandsko / Nederland-
24. 11Írsko / Ireland-
24. 12Litva / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 13Lotyšsko / LatvijaAsinsvadu ķirurģija
24. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie vasculaire
24. 15Maďarsko / MagyarországÉrsebészet
24. 16Malta / MaltaKirurġija Vaskolari
24. 17Nemecko / DeutschlandGefäβchirurgie
24. 18Poľsko / PolskaChirurgia naczyniowa
24. 19Portugalsko / PortugalCirurgia vascular
24. 20Rakúsko / Österreich-
24. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie vasculară
24. 22Slovinsko / SlovenijaKardiovaskularna kirurgija
24. 23Španielsko / EspañaAngiología y cirugía vascular
24. 24Švédsko / Sverige-
24. 25Taliansko / ItaliaChirurgia vascolare
24. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
24. 27Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
24. 29Nórsko / NorgeKarkirurgi
24. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
25. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie4 rokykardiológia
25. 02Bulharsko / БългарияКардиология
25. 03Cyprus / ΚύπροςΚαρδιολογία
25. 04Česko / Česká republikaKardiologie
25. 05Dánsko / DanmarkKardiologi
25. 06Estónsko / EestiKardioloogia
25. 07Fínsko / Suomi / FinlandKardiologia/Kardiologi
25. 08Francúzsko / FrancePathologie cardio-vasculaire
25. 09Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 10Holandsko / NederlandCardiologie
25. 11Írsko / IrelandCardiology
25. 12Litva / Lietuva Kardiologija
25. 13Lotyšsko / LatvijaKardioloģija
25. 14Luxembursko / LuxembourgCardiologie et angiologie
25. 15Maďarsko / MagyarországKardiológia
25. 16Malta / MaltaKardjoloġija
25. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie
25. 18Poľsko / PolskaKardiologia
25. 19Portugalsko / PortugalCardiologia
25. 20Rakúsko / Österreich-
25. 21Rumunsko / RomâniaCardiologie
25. 22Slovinsko / Slovenija-
25. 23Španielsko / EspañaCardiología
25. 24Švédsko / SverigeKardiologi
25. 25Taliansko / ItaliaCardiologia
25. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCardiology
25. 27Island / Ísland Hjartalækningar
25. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKardiologie
25. 29Nórsko / NorgeHjertesykdommer
25. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraCardiologie
Kardiologie
Cardiologia
26. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / Gastroenterologie4 rokygastroenterológia
26. 02Bulharsko / БългарияГастроентерология
26. 03Cyprus / ΚύπροςΓαστρεντερολογία
26. 04Česko / Česká republikaGastroenterologie
26. 05Dánsko / DanmarkMedicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
26. 06Estónsko / EestiGastroenteroloogia
26. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologia/Gastroenterologi
26. 08Francúzsko / FranceGastro-entérologie et hépatologie
26. 09Grécko / Ελλάς Γαστρεvτερoλoγία
26. 10Holandsko / NederlandLeer van maag-darm-leverziekten
26. 11Írsko / IrelandGastro-enterology
26. 12Litva / Lietuva Gastroenterologija
26. 13Lotyšsko / LatvijaGastroenteroloģija
26. 14Luxembursko / LuxembourgGastro-enterologie
26. 15Maďarsko / MagyarországGasztroenterológia
26. 16Malta / MaltaGastroenteroloġija
26. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
26. 18Poľsko / PolskaGastroenterologia
26. 19Portugalsko / PortugalGastrenterologia
26. 20Rakúsko / Österreich-
26. 21Rumunsko / RomâniaGastroenterologie
26. 22Slovinsko / SlovenijaGastroenterologija
26. 23Španielsko / EspañaAparato digestivo
26. 24Švédsko / SverigeMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 25Taliansko / ItaliaGastroenterologia
26. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGastro-enterology
26. 27Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGastroenterologie
26. 29Nórsko / NorgeFordøyelsessykdommer
26. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGastro-entérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia
27. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie/reumatologie4 roky
 
reumatológia
27. 02Bulharsko / БългарияРевматология
27. 03Cyprus / ΚύπροςΡευµατολογία
27. 04Česko / Česká republikaRevmatologie
27. 05Dánsko / DanmarkReumatologi
27. 06Estónsko / EestiReumatoloogia
27. 07Fínsko / Suomi / FinlandReumatologia/Reumatologi
27. 08Francúzsko / FranceRhumatologie
27. 09Grécko / Ελλάς Ρευµατoλoγία
27. 10Holandsko / NederlandReumatologie
27. 11Írsko / IrelandRheumatology
27. 12Litva / Lietuva Reumatologija
27. 13Lotyšsko / LatvijaReimatoloģija
27. 14Luxembursko / LuxembourgRhumatologie
27. 15Maďarsko / MagyarországReumatológia
27. 16Malta / MaltaRewmatoloġija
27. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
27. 18Poľsko / PolskaReumatologia
27. 19Portugalsko / PortugalReumatologia
27. 20Rakúsko / Österreich-
27. 21Rumunsko / RomâniaReumatologie
27. 22Slovinsko / Slovenija-
27. 23Španielsko / EspañaReumatología
27. 24Švédsko / SverigeReumatologi
27. 25Taliansko / ItaliaReumatologia
27. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRheumatology
27. 27Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinRheumatologie
27. 29Nórsko / NorgeRevmatologi
27. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia
28. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyhematológia
a transfúziológia
28. 02Bulharsko / БългарияТрансфузионна хематология
28. 03Cyprus / ΚύπροςΑιµατολογία
28. 04Česko / Česká republikaHematologie a transfúzní lékařství
28. 05Dánsko / DanmarkHæmatologi eller blodsygdomme
28. 06Estónsko / EestiHematoloogia
28. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen hematologia/Klinisk hematologi
28. 08Francúzsko / France-
28. 09Grécko / Ελλάς Αιµατoλoγία
28. 10Holandsko / Nederland-
28. 11Írsko / IrelandHaematology (clinical and laboratory)
28. 12Litva / Lietuva Hematologija
28. 13Lotyšsko / LatvijaHematoloģija
28. 14Luxembursko / LuxembourgHématologie
28. 15Maďarsko / MagyarországHaematológia
28. 16Malta / MaltaEmatoloġija
28. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
28. 18Poľsko / PolskaHematologia
28. 19Portugalsko / PortugalImuno-hemoterapia
28. 20Rakúsko / Österreich-
28. 21Rumunsko / RomâniaHematologie
28. 22Slovinsko / Slovenija-
28. 23Španielsko / EspañaHematología y hemoterapia
28. 24Švédsko / SverigeHematologi
28. 25Taliansko / ItaliaEmatologia
28. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomHaematology
28. 27Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHämatologie
28. 29Nórsko / NorgeBlodsykdommer
28. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHématologie
Hämatologie
Ematologia
29. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyendokrinológia
29. 02Bulharsko / БългарияЕндокринология и болести на обмяната
29. 03Cyprus / ΚύπροςΕνδοκρινολογία
29. 04Česko / Česká republikaEndokrinologie
29. 05Dánsko / DanmarkMedicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
29. 06Estónsko / EestiEndokrinoloogia
29. 07Fínsko / Suomi / FinlandEndokrinologia/Endokrinologi
29. 08Francúzsko / FranceEndocrinologie, maladies métaboliques
29. 09Grécko / Ελλάς Εvδoκριvoλoγία
29. 10Holandsko / Nederland-
29. 11Írsko / IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
29. 12Litva / Lietuva Endokrinologija
29. 13Lotyšsko / LatvijaEndokrinoloģija
29. 14Luxembursko / LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 15Maďarsko / MagyarországEndokrinológia
29. 16Malta / MaltaEndokrinoloġija u Dijabete
29. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
29. 18Poľsko / PolskaEndokrynologia
29. 19Portugalsko / PortugalEndocrinologia
29. 20Rakúsko / Österreich-
29. 21Rumunsko / RomâniaEndocrinologie
29. 22Slovinsko / Slovenija-
29. 23Španielsko / EspañaEndocrinología y nutrición
29. 24Švédsko / SverigeEndokrina sjukdomar
29. 25Taliansko / ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambio
29. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
29. 27Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinEndokrinologie-Diabetologie
29. 29Nórsko / NorgeEndokrinologi
29. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraEndocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia
30. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde
en revalidatie
3 rokyfyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia
30. 02Bulharsko / БългарияФизикална и рехабилитационна медицина
30. 03Cyprus / ΚύπροςΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04Česko / Česká republikaRehabilitační a fyzikální medicína
30. 05Dánsko / Danmark-
30. 06Estónsko / EestiTaastusravi ja füsiaatria
30. 07Fínsko / Suomi / FinlandFysiatria/Fysiatri
30. 08Francúzsko / FranceRééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 09Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
30. 10Holandsko / NederlandRevalidatiegeneeskunde
30. 11Írsko / Ireland-
30. 12Litva / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 13Lotyšsko / LatvijaRehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 14Luxembursko / LuxembourgRééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 15Maďarsko / MagyarországFizioterápia
30. 16Malta / Malta-
30. 17Nemecko / DeutschlandPhysikalische und Rehabilitative Medizin
30. 18Poľsko / PolskaRehabilitacja medyczna
30. 19Portugalsko / PortugalFisiatria ou Medicina física e de reabilitação
30. 20Rakúsko / ÖsterreichPhysikalische Medizin
30. 21Rumunsko / RomâniaRecuperare, medicină fizică şi
balneologie
30. 22Slovinsko / SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 23Španielsko / EspañaMedicina física y rehabilitación
30. 24Švédsko / SverigeRehabiliteringsmedicin
30. 25Taliansko / ItaliaMedicina fisica e riabilitazione
30. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
30. 27Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPhysikalische Medizin und Rehabilitation
30. 29Nórsko / NorgeFysikalsk medisin og rehabilitering
30. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMédecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitatzione
31. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie5 rokovneuropsychiatria
31. 02Bulharsko / България-
31. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία — Ψυχιατρική
31. 04Česko / Česká republika-
31. 05Dánsko / Danmark-
31. 06Estónsko / Eesti-
31. 07Fínsko / Suomi / Finland-
31. 08Francúzsko / FranceNeuropsychiatrie
31. 09Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική
31. 10Holandsko / NederlandZenuw — en zielsziekten
31. 11Írsko / Ireland-
31. 12Litva / Lietuva -
31. 13Lotyšsko / Latvija-
31. 14Luxembursko / LuxembourgNeuropsychiatrie
31. 15Maďarsko / Magyarország-
31. 16Malta / Malta-
31. 17Nemecko / DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 18Poľsko / Polska-
31. 19Portugalsko / Portugal-
31. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurologie und Psychiatrie
31. 21Rumunsko / România-
31. 22Slovinsko / Slovenija-
31. 23Španielsko / España-
31. 24Švédsko / Sverige-
31. 25Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria
31. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
31. 27Island / Ísland -
31. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
31. 29Nórsko / Norge-
31. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
32. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie3 rokydermatovenerológia
32. 02Bulharsko / БългарияКожни и венерически болести
32. 03Cyprus / Κύπρος∆ερµατολογία — Αφροδισιολογία
32. 04Česko / Česká republikaDermatovenerologie
32. 05Dánsko / DanmarkDermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
32. 06Estónsko / EestiDermatoveneroloogia
32. 07Fínsko / Suomi / FinlandIhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
32. 08Francúzsko / FranceDermatologie et vénéréologie
32. 09Grécko / Ελλάς ∆ερµατoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
32. 10Holandsko / NederlandDermatologie en venerologie
32. 11Írsko / Ireland-
32. 12Litva / Lietuva Dermatovenerologija
32. 13Lotyšsko / LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
32. 14Luxembursko / LuxembourgDermato-vénéréologie
32. 15Maďarsko / MagyarországBőrgyógyászat
32. 16Malta / MaltaDermato-venerejoloġija
32. 17Nemecko / DeutschlandHaut- und Geschlechtskrankheiten
32. 18Poľsko / PolskaDermatologia i wenerologia
32. 19Portugalsko / PortugalDermatovenereologia
32. 20Rakúsko / ÖsterreichHaut- und Geschlechtskrankheiten
32. 21Rumunsko / RomâniaDermatovenerologie
32. 22Slovinsko / SlovenijaDermatovenerologija
32. 23Španielsko / EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 24Švédsko / SverigeHud- och könssjukdomar
32. 25Taliansko / ItaliaDermatologia e venerologia
32. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
32. 27Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinDermatologie und Venereologie
32. 29Nórsko / NorgeHudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venereologia
33. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokytropická medicína
33. 02Bulharsko / България-
33. 03Cyprus / Κύπρος-
33. 04Česko / Česká republika-
33. 05Dánsko / Danmark-
33. 06Estónsko / Eesti-
33. 07Fínsko / Suomi / Finland-
33. 08Francúzsko / France-
33. 09Grécko / Ελλάς -
33. 10Holandsko / Nederland-
33. 11Írsko / IrelandTropical medicine
33. 12Litva / Lietuva -
33. 13Lotyšsko / Latvija-
33. 14Luxembursko / Luxembourg-
33. 15Maďarsko / MagyarországTrópusi betegségek
33. 16Malta / Malta-
33. 17Nemecko / Deutschland-
33. 18Poľsko / PolskaMedycyna transportu
33. 19Portugalsko / PortugalMedicina tropical
33. 20Rakúsko / ÖsterreichSpezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 21Rumunsko / România-
33. 22Slovinsko / Slovenija-
33. 23Španielsko / España-
33. 24Švédsko / Sverige-
33. 25Taliansko / ItaliaMedicina tropicale
33. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomTropical medicine
33. 27Island / Ísland -
33. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinTropenmedizin
33. 29Nórsko / Norge-
33. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMédecine tropicale et médecine des voyages
Tropen- und Reisemedizin
Medicina tropicale e medicina di viaggio
34. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie4 rokydetská psychiatria
34. 02Bulharsko / БългарияДетска психиатрия
34. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
34. 04Česko / Česká republikaDětská a dorostová psychiatrie
34. 05Dánsko / DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
34. 06Estónsko / Eesti-
34. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
34. 08Francúzsko / FrancePédo-psychiatrie
34. 09Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 10Holandsko / Nederland-
34. 11Írsko / IrelandChild and adolescent psychiatry
34. 12Litva / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 13Lotyšsko / LatvijaBērnu psihiatrija
34. 14Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie infantile
34. 15Maďarsko / MagyarországGyermek-és ifjúságpszichiátria
34. 16Malta / Malta-
34. 17Nemecko / DeutschlandKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
34. 18Poľsko / PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
34. 19Portugalsko / PortugalPedopsiquiatria
34. 20Rakúsko / Österreich-
34. 21Rumunsko / RomâniaPsihiatrie pediatrică
34. 22Slovinsko / SlovenijaOtroška in mladostniška psihiatrija
34. 23Španielsko / España-
34. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
34. 25Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria infantile
34. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomChild and adolescent psychiatry
34. 27Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 29Nórsko / NorgeBarne – og ungdomspsykiatri
34. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPsychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
35. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokygeriatria
35. 02Bulharsko / БългарияГериатрична медицина
35. 03Cyprus / ΚύπροςΓηριατρική
35. 04Česko / Česká republikaGeriatrie
35. 05Dánsko / DanmarkGeriatri eller alderdommens sygdomme
35. 06Estónsko / Eesti-
35. 07Fínsko / Suomi / FinlandGeriatria/Geriatri
35. 08Francúzsko / France-
35. 09Grécko / Ελλάς -
35. 10Holandsko / NederlandKlinische geriatrie
35. 11Írsko / IrelandGeriatric medicine
35. 12Litva / Lietuva Geriatrija
35. 13Lotyšsko / Latvija-
35. 14Luxembursko / LuxembourgGériatrie
35. 15Maďarsko / MagyarországGeriátria
35. 16Malta / MaltaĠerjatrija
35. 17Nemecko / Deutschland-
35. 18Poľsko / PolskaGeriatria
35. 19Portugalsko / Portugal-
35. 20Rakúsko / Österreich-
35. 21Rumunsko / RomâniaGeriatrie şi gerontologie
35. 22Slovinsko / Slovenija-
35. 23Španielsko / EspañaGeriatría
35. 24Švédsko / SverigeGeriatrik
35. 25Taliansko / ItaliaGeriatria
35. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeriatrics
35. 27Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGeriatrie
35. 29Nórsko / NorgeGeriatri
35. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
36. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokynefrológia
36. 02Bulharsko / БългарияНефрология
36. 03Cyprus / ΚύπροςΝεφρολογία
36. 04Česko / Česká republikaNefrologie
36. 05Dánsko / DanmarkNefrologi eller medicinske nyresygdomme
36. 06Estónsko / EestiNefroloogia
36. 07Fínsko / Suomi / FinlandNefrologia/Nefrologi
36. 08Francúzsko / FranceNéphrologie
36. 09Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 10Holandsko / Nederland-
36. 11Írsko / IrelandNephrology
36. 12Litva / Lietuva Nefrologija
36. 13Lotyšsko / LatvijaNefroloģija
36. 14Luxembursko / LuxembourgNéphrologie
36. 15Maďarsko / MagyarországNefrológia
36. 16Malta / MaltaNefroloġija
36. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie
36. 18Poľsko / PolskaNefrologia
36. 19Portugalsko / PortugalNefrologia
36. 20Rakúsko / Österreich-
36. 21Rumunsko / RomâniaNefrologie
36. 22Slovinsko / SlovenijaNefrologija
36. 23Španielsko / EspañaNefrología
36. 24Švédsko / SverigeMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 25Taliansko / ItaliaNefrologia
36. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRenal medicine
36. 27Island / Ísland Nýrnalækningar
36. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNephrologie
36. 29Nórsko / NorgeNyresykdommer
36. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNéphrologie
Nephrologie
Nefralogia
37. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-4 rokyinfektológia
37. 02Bulharsko / БългарияИнфекциозни болести
37. 03Cyprus / ΚύπροςΛοιµώδη Νοσήµατα
37. 04Česko / Česká republikaInfekční lékařství
37. 05Dánsko / DanmarkInfektionsmedicin
37. 06Estónsko / EestiInfektsioonhaigused
37. 07Fínsko / Suomi / FinlandInfektiosairaudet/Infektionssjukdomar
37. 08Francúzsko / France-
37. 09Grécko / Ελλάς -
37. 10Holandsko / Nederland-
37. 11Írsko / IrelandInfectious diseases
37. 12Litva / Lietuva Infektologija
37. 13Lotyšsko / LatvijaInfektoloģija
37. 14Luxembursko / LuxembourgMaladies contagieuses
37. 15Maďarsko / MagyarországInfektológia
37. 16Malta / MaltaMard Infettiv
37. 17Nemecko / Deutschland-
37. 18Poľsko / PolskaChoroby zakaźne
37. 19Portugalsko / PortugalInfecciologia
37. 20Rakúsko / Österreich-
37. 21Rumunsko / RomâniaBoli infecţioase
37. 22Slovinsko / SlovenijaInfektologija
37. 23Španielsko / España-
37. 24Švédsko / SverigeInfektionssjukdomar
37. 25Taliansko / ItaliaMalattie infettive
37. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomInfectious diseases
37. 27Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinInfektiologie
37. 29Nórsko / NorgeInfeksjonssykdommer
37. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
38. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyverejné zdravotníctvo
 
38. 02Bulharsko / БългарияСоциална медицина и здравен мениджмънт
комунална хигиена
38. 03Cyprus / ΚύπροςΥγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
38. 04Česko / Česká republikaHygiena a epidemiologie
38. 05Dánsko / DanmarkSamfundsmedicin
38. 06Estónsko / Eesti-
38. 07Fínsko / Suomi / FinlandTerveydenhuolto/Hälsovård
38. 08Francúzsko / FranceSanté publique et médecine sociale
38. 09Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 10Holandsko / NederlandMaatschappij en gezondheid
38. 11Írsko / IrelandPublic health medicine
38. 12Litva / Lietuva -
38. 13Lotyšsko / Latvija-
38. 14Luxembursko / LuxembourgSanté publique
38. 15Maďarsko / MagyarországMegelőző orvostan és népegészségtan
38. 16Malta / MaltaSaħħa Pubblika
38. 17Nemecko / DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
38. 18Poľsko / PolskaZdrowie publiczne, epidemiologia
38. 19Portugalsko / PortugalSaúde pública
38. 20Rakúsko / ÖsterreichSozialmedizin
38. 21Rumunsko / RomâniaSănătate publică şi management
38. 22Slovinsko / SlovenijaJavno zdravje
38. 23Španielsko / EspañaMedicina preventiva y salud pública
38. 24Švédsko / SverigeSocialmedicin
38. 25Taliansko / ItaliaIgiene e medicina preventiva
38. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPublic health medicine
38. 27Island / Ísland Félagslækningar
38. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPrävention und Gesundheitswesen
38. 29Nórsko / NorgeSamfunnsmedisin
38. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPrévention et santé publique
Prävention und Gesundheitswesen
Prevenzione e salute pubblica
39. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická farmakológia
39. 02Bulharsko / БългарияКлинична фармакология и терапия
Фармакология
39. 03Cyprus / Κύπρος-
39. 04Česko / Česká republikaKlinická farmakologie
39. 05Dánsko / DanmarkKlinisk farmakologi
39. 06Estónsko / Eesti-
39. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi
och läkemedelsbehandling
39. 08Francúzsko / France-
39. 09Grécko / Ελλάς -
39. 10Holandsko / Nederland-
39. 11Írsko / IrelandClinical pharmacology and therapeutics
39. 12Litva / Lietuva -
39. 13Lotyšsko / Latvija-
39. 14Luxembursko / Luxembourg-
39. 15Maďarsko / MagyarországKlinikai farmakológia
39. 16Malta / MaltaFarmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 17Nemecko / DeutschlandPharmakologie und Toxikologie
39. 18Poľsko / PolskaFarmakologia kliniczna
39. 19Portugalsko / Portugal-
39. 20Rakúsko / ÖsterreichPharmakologie und Toxikologie
39. 21Rumunsko / RomâniaFarmacologie clinică
39. 22Slovinsko / Slovenija-
39. 23Španielsko / EspañaFarmacología clínica
39. 24Švédsko / SverigeKlinisk farmakologi
39. 25Taliansko / ItaliaFarmacologia
39. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical pharmacology and therapeutics
39. 27Island / Ísland Lyfjafræði
39. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKlinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 29Nórsko / NorgeKlinisk farmakologi
39. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPharmacologie clinique et toxicologie
Klinische Pharmakologie und Toxikologie
Farmacologia clinica e tossicologia
40. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde4 rokypracovné lekárstvo
40. 02Bulharsko / БългарияТрудова медицина
40. 03Cyprus / ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
40. 04Česko / Česká republikaPracovní lékařství
40. 05Dánsko / DanmarkArbejdsmedicin
40. 06Estónsko / Eesti-
40. 07Fínsko / Suomi / FinlandTyöterveyshuolto/Företagshälsovård
40. 08Francúzsko / FranceMédecine du travail
40. 09Grécko / Ελλάς Iατρική thς Εργασίας
40. 10Holandsko / NederlandArbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11Írsko / IrelandOccupational medicine
40. 12Litva / Lietuva Darbo medicina
40. 13Lotyšsko / LatvijaArodslimības
40. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine du travail
40. 15Maďarsko / MagyarországFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 16Malta / MaltaMediċina Okkupazzjonali
40. 17Nemecko / DeutschlandArbeitsmedizin
40. 18Poľsko / PolskaMedycyna pracy
40. 19Portugalsko / PortugalMedicina do trabalho
40. 20Rakúsko / ÖsterreichArbeits- und Betriebsmedizin
40. 21Rumunsko / RomâniaMedicina muncii
40. 22Slovinsko / SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
40. 23Španielsko / EspañaMedicina del trabajo
40. 24Švédsko / SverigeYrkes- och miljömedicin
40. 25Taliansko / ItaliaMedicina del lavoro
40. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOccupational medicine
40. 27Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinArbeitsmedizin
40. 29Nórsko / NorgeArbeidsmedisin
40. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMédecine du travail
Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro
41. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyklinická imunológia
a alergológia
41. 02Bulharsko / БългарияКлинична алергология
41. 03Cyprus / ΚύπροςΑλλεργιολογία
41. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
41. 05Dánsko / DanmarkMedicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme
41. 06Estónsko / Eesti-
41. 07Fínsko / Suomi / Finland-
41. 08Francúzsko / France-
41. 09Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 10Holandsko / NederlandAllergologie en inwendige geneeskunde
41. 11Írsko / Ireland-
41. 12Litva / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 13Lotyšsko / LatvijaAlergoloģija
41. 14Luxembursko / Luxembourg-
41. 15Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
41. 16Malta / Malta-
41. 17Nemecko / Deutschland-
41. 18Poľsko / PolskaAlergologia
41. 19Portugalsko / PortugalImuno-alergologia
41. 20Rakúsko / Österreich-
41. 21Rumunsko / RomâniaAlergologie şi imunologie clinică
41. 22Slovinsko / Slovenija-
41. 23Španielsko / EspañaAlergología
41. 24Švédsko / SverigeAllergisjukdomar
41. 25Taliansko / ItaliaAllergologia ed immunologia clinica
41. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
41. 27Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
41. 29Nórsko / Norge-
41. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunologia clinica
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen5 rokovgastroenterologická chirurgia
42. 02Bulharsko / България-
42. 03Cyprus / Κύπρος-
42. 04Česko / Česká republika-
42. 05Dánsko / DanmarkKirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
42. 06Estónsko / Eesti-
42. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
42. 08Francúzsko / FranceChirurgie viscérale et digestive
42. 09Grécko / Ελλάς -
42. 10Holandsko / Nederland-
42. 11Írsko / Ireland-
42. 12Litva / Lietuva Abdominalinė chirurgija
42. 13Lotyšsko / Latvija-
42. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
42. 15Maďarsko / Magyarország-
42. 16Malta / Malta-
42. 17Nemecko / DeutschlandVisceralchirurgie
42. 18Poľsko / Polska-
42. 19Portugalsko / Portugal-
42. 20Rakúsko / Österreich-
42. 21Rumunsko / România-
42. 22Slovinsko / SlovenijaAbdominalna kirurgija
42. 23Španielsko / EspañaCirugía del aparato digestivo
42. 24Švédsko / Sverige-
42. 25Taliansko / ItaliaChirurgia dell'aparato digerente
42. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
42. 27Island / Ísland -
42. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
42. 29Nórsko / NorgeGastroenterologisk kirurgi
42. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
43. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde4 rokynukleárna medicína
43. 02Bulharsko / БългарияНуклеарна медицина
43. 03Cyprus / ΚύπροςΠυρηνική Ιατρική
43. 04Česko / Česká republikaNukleární medicína
43. 05Dánsko / DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06Estónsko / Eesti-
43. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi
och nukleärmedicin
43. 08Francúzsko / FranceMédecine nucléaire
43. 09Grécko / Ελλάς Πυρηvική Iατρική
43. 10Holandsko / NederlandNucleaire geneeskunde
43. 11Írsko / Ireland-
43. 12Litva / Lietuva -
43. 13Lotyšsko / Latvija-
43. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine nucléaire
43. 15Maďarsko / MagyarországNukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
43. 16Malta / MaltaMediċina Nukleari
43. 17Nemecko / DeutschlandNuklearmedizin
43. 18Poľsko / PolskaMedycyna nuklearna
43. 19Portugalsko / PortugalMedicina nuclear
43. 20Rakúsko / ÖsterreichNuklearmedizin
43. 21Rumunsko / RomâniaMedicină nucleară
43. 22Slovinsko / SlovenijaNuklearna medicina
43. 23Španielsko / EspañaMedicina nuclear
43. 24Švédsko / SverigeNukleärmedicin
43. 25Taliansko / ItaliaMedicina nucleare
43. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNuclear medicine
43. 27Island / Ísland Ísótópagreining
43. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNuklearmedizin
43. 29Nórsko / NorgeNukleærmedisin
43. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMédecine nucléaire
Nuklearmedizin
Medicina nucleare
44. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovúrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02Bulharsko / БългарияСпешна медицина
44. 03Cyprus / Κύπρος-
44. 04Česko / Česká republikaTraumatologie
Urgentní medicína
44. 05Dánsko / Danmark-
44. 06Estónsko / Eesti-
44. 07Fínsko / Suomi / Finland-
44. 08Francúzsko / France-
44. 09Grécko / Ελλάς -
44. 10Holandsko / Nederland-
44. 11Írsko / IrelandEmergency medicine
44. 12Litva / Lietuva -
44. 13Lotyšsko / Latvija-
44. 14Luxembursko / Luxembourg-
44. 15Maďarsko / MagyarországTraumatológia
44. 16Malta / MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 17Nemecko / Deutschland-
44. 18Poľsko / PolskaMedycyna ratunkowa
44. 19Portugalsko / Portugal-
44. 20Rakúsko / Österreich-
44. 21Rumunsko / RomâniaMedicină de urgenţă
44. 22Slovinsko / Slovenija-
44. 23Španielsko / España-
44. 24Švédsko / Sverige-
44. 25Taliansko / Italia-
44. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomAccident and emergency medicine
44. 27Island / Ísland -
44. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
44. 29Nórsko / Norge-
44. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
45. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-5 rokovmaxilofaciálna chirurgia
45. 02Bulharsko / БългарияЛицево-челюстна хирургия
45. 03Cyprus / Κύπρος-
45. 04Česko / Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
45. 05Dánsko / Danmark-
45. 06Estónsko / Eesti-
45. 07Fínsko / Suomi / Finland-
45. 08Francúzsko / FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09Grécko / Ελλάς -
45. 10Holandsko / Nederland-
45. 11Írsko / Ireland-
45. 12Litva / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
45. 13Lotyšsko / LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie maxillo-faciale


45. 15Maďarsko / MagyarországSzájsebészet
45. 16Malta / Malta-
45. 17Nemecko / Deutschland-
45. 18Poľsko / PolskaChirurgia szczękowo-twarzowa
45. 19Portugalsko / PortugalCirurgia maxilo-facial
45. 20Rakúsko / ÖsterreichMund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
45. 21Rumunsko / România-
45. 22Slovinsko / SlovenijaMaksilofacialna kirurgija
45. 23Španielsko / EspañaCirugía oral y maxilofacial
45. 24Švédsko / Sverige-
45. 25Taliansko / ItaliaChirurgia maxillo-facciale
45. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
45. 27Island / Ísland -
45. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
45. 29Nórsko / Norge-
45. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie maxillo-faciale
Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgia mascello-facciale

b) Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj

1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

1.1. 20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,

1.2. 1. januárom 1981 v Grécku,

1.3. 1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,

1.4. 1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande, v Rakúsku, vo Fínsku a vo Švédsku,

1.5. 1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,

1.6. 1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

1.7. 1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,

1.8. 1. januárom 2007 v Bulharsku a Rumunsku;

Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

2. doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušným orgánom Španielska, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku podľa osobitného predpisu č. 1497/99 s cieľom overiť úroveň vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po 1. januári 1995,

3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

4. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Česka potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Česka rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Česku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Česka, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Česka vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Česka najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

5. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

6. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

7. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

8. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

9. taký doklad udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:

9.1. doklad vydaný v Belgicku v odbore hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred 1. augustom 1987, a v odbore gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,

9. 2. doklad vydaný vo Francúzsku v odbore neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,

9. 3. doklad vydaný v Luxembursku v odbore neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,

9. 4. doklad vydaný v Holandsku v odbore neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,

9. 5. doklad vydaný v Taliansku v odbore neuropsychiatria pred 31. októbrom 1999.

c) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu, sa uznáva ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 3:

Tabuľka č. 3

P. č.KrajinaNázov dokladuProfesijný titul
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté
ministériel d'agrément de médecin généraliste
Huisarts / Médecin généraliste
 
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина
Лекар-специалист по Обща
медицина
3Cyprus / ΚύπροςΤίτλος Ειδικότητας Γενικής ΙατρικήςΙατρός Γενικής Ιατρικής
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaci „všeobecné lékařství“Všeobecný lékař
5Dánsko / DanmarkTilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende
læge / Speciallæge i almen medicin
Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen medicin
6Estónsko / EestiDiplom peremeditsiini erialalPerearst
7Fínsko / Suomi / FinlandTodistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare
i primärvård
Yleislääkäri / Allmänläkare
8Francúzsko / FranceDiplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document
annexé attestant la formation spécifique en médecine
générale)
Médecin qualifié en médecine générale
9Grécko / Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικήςІατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής
10Holandsko / NederlandCertificaat van inschrijving in het register van erkende
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Huisarts
11Írsko / IrelandCertificate of specific qualifications in general medical
Praktice
General medical practitioner
12Litva / LietuvaŠeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimasŠeimos medicinos gydytojas
13Lotyšsko / LatvijaĂimenes ārsta sertifikātsĂimenes (vispārējās prakses) ārsts
14Luxembursko / LuxembourgDiplôme de formation spécifique en medicine généraleMédecin généraliste
15Maďarsko / Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa
16Malta / MaltaTabib tal-familjaMediëina tal-familja
17Nemecko / DeutschlandZeugnis über die spezifische Ausbildung in der
Allgemeinmedizin
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
18Poľsko / PolskaDiplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnejSpecjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
19Portugalsko / PortugalDiploma do internato complementar de clínica geralAssistente de clínica geral
20Rakúsko / ÖsterreichArzt für AllgemeinmedizinArzt für Allgemeinmedizin
 
21Rumunsko / RomâniaCertificat de medic specialist
medicină de familie
Medic specialist medicină de familie
22Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicineSpecialist družinske medicine/ Specialistka družinske
medicine
23Španielsko / EspañaTítulo de especialista en medicina familiar y comunitariaEspecialista en medicina familiar y comunitaria
24Švédsko / SverigeBevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen
Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
25Taliansko / ItaliaAttestato di formazione specifica in medicina generaleMedico di medicina generale
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of prescribed/equivalent experienceGeneral medical practitioner
27Island / Ísland--
28Lichtenštajnsko / Liechtenstein --
29Nórsko / Norge--
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplôme de médecin praticien
Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diploma di medico generico
Médecin praticien
Praktischer Arzt/praktische Ärztin

Medico generico

d) Ako doklad o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v kategórii lekár sa uzná aj doklad, z ktorého vyplýva, že osoba nie je držiteľom dokladu uvedeného v tabuľke č. 3, ale je držiteľom dokladu vydaného príslušným orgánom členského štátu potvrdzujúcim držiteľovo právo na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a že má právo vykonávať tieto činnosti v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu pred

1. 31. decembrom 1994 v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, vo Fínsku, Švédsku, Veľkej Británii,

2. 1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

3. 1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte, Cypre a

4. 1. januárom 2007 v Bulharsku, Rumunsku.

B. Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár

a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia:

Tabuľka č. 1

P. č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste
en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van
tandarts specialist in de orthodontie
Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd
voor Volksgezondheid
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната спец-
иалност по “Ортодонтия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδον-
τιάτρου στην Ορθοδοντική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4Česko / Česká republika--
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge
i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston
oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering
— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8Francúzsko / FranceTitre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδov-
τικής
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het
Specialistenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde
11Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
Universitetas
13Lotyšsko / Latvija‘Sertifikāts’— kompetentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā
Latvijas Ārstu biedrība
14Luxembursko / Luxembourg--
15Maďarsko / MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für KieferorthopädieLandeszahnärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie
ortodoncji
Centrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / Portugal--
20Rakúsko / Österreich--
21Rumunsko / România--
22Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / España --
24Švédsko / SverigeBevis om specialistkompetens i tandregleringSocialstyrelsen
25Taliansko / ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversità
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
27Island / Ísland--
28Lichtenštajnsko / Lichtenstein--
29Nórsko / NorgeBevis for gjennomgått spesialistutdanning i
kjeveortopedi
Odontologisk
universitetsfakultet
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplôme fédéral d’orthodontiste
Diplom für Kieferorthopädie
Diploma di ortodontista
Département fédéral de l’intérieur et
Société Suisse d’Odonto-stomatologie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Dipartimento federale dell’interno e
Società Svizzera di Odontologia e
Stomatologia

aa) ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v kategórii zubný lekár sa uzná aj

1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

1.1. 28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,

1.2. 1. januárom 1981 v Grécku,

1.3. 1. januárom 1994 vo Fínsku a Švédsku,

1.4. 1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,

1.5. 27. januárom 2005 v Belgicku,

1.6. 21. májom 2005 v Taliansku,

1.7. 1. januárom 2007 v Bulharsku;

Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

2. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými nemeckými orgánmi, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

3. doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 11. marcom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Litvy za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Litvy, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými litovskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

4. doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 21. augustom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Lotyšska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Lotyšska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými lotyšskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

5. doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 20. augustom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Estónska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Estónska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými estónskymi orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

6. doklad získaný na území bývalej Juhoslávie, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 25. júnom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Slovinska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Slovinska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými slovinskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

b) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia:

Tabuľka č. 2

P. č.Krajina
 
Názov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 --
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната спец-
иалност по “Орална хирургия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην Στοµατική
Χειρουργική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4Česko / Česká republika--
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologiSundhedsstyrelsen
6Estónsko / Eesti--
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leuka kirurgia/ Specialtandläkar-examen,
oral och maxillofacial kirurgi
— Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8Francúzsko / France --
9Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της
Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December
2002)
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg
in het Specialistenregister
Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde
11Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą burnos chirurgo profesinę
kvalifikaciją
Universitetas
13Lotyšsko / Latvija--
14Luxembursko / Luxembourg--
15Maďarsko / MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq
Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Centrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / Portugal--
20Rakúsko / Österreich--
21Rumunsko / România--
22Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz oralne kirurgije
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / España --
24Švédsko / SverigeBevis om specialist-kompetens i tandsystemets
kirurgiska sjukdomar
Socialstyrelsen
25Taliansko / Italia Diploma di specialista in Chirurgia OraleUniversità
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for
this purpose
27Island / Ísland--
28Lichtenštajnsko / Lichtenstein--
29Nórsko / Norge--
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplôme fédéral de chirurgie
orale
Diplom für Oralchirurgie
Diploma di chirurgia orale
Département fédéral de l’intérieur et
Société Suisse d’Odonto-stomatologie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Dipartimento federale dell’interno e
Società Svizzera di Odontologia e
Stomatologia

ba) ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia v kategórii zubný lekár sa uzná aj

1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

1.1. 28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,

1. 2. 1. januárom 1994 vo Fínsku a vo Švédsku,

1. 3. 1. januárom 2003 v Grécku,

1. 4. 1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, na Malte a Cypre,

1. 5. 21. májom 2005 v Taliansku,

1. 6. 1. januárom 2007 v Bulharsku;

Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

2. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými nemeckými orgánmi, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

3. doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 11. marcom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Litvy za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Litvy, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými litovskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

4. doklad získaný na území bývalej Juhoslávie, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 25. júnom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Slovinska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Slovinska, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými slovinskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. októbra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.