Oznámenie č. 45/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmenách mladých odborných pracovníkov

Čiastka 32/2007
Platnosť od 25.01.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2007 v súlade s článkom 11 ods. 2.

45

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. marca 2005 bola v Paríži podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmenách mladých odborných pracovníkov.

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2007 v súlade s článkom 11 ods. 2.

K oznámeniu č. 45/2007 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmenách mladých odborných pracovníkov

Vláda Francúzskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

uznávajúce, že pristúpenie Slovenskej republiky k Európskej únii podľa zmluvy podpísanej v Aténach 16. apríla 2003 tvorí dôležitý prvok pre európsku architektúru a že počas prechodného obdobia uplatňovaného na voľný pohyb pracovníkov sa môžu realizovať opatrenia vyplývajúce z bilaterálnych dohôd, Slovenská republika a Francúzska republika sa rozhodli túto možnosť úplne využiť a v rámci bilaterálnych dohôd patriacich do oblasti zamestnanosti uzavrieť dohodu o výmenách mladých odborných pracovníkov,

domnievajúce sa, že táto dohoda prispeje k podpore rýchleho začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie a prinesie hospodársky a sociálny úžitok obidvom stranám,

pripomínajúce, že táto dohoda smerujúca k podporovaniu zbližovania obidvoch štátov počas prechodného obdobia obsahuje v prístupe k činnostiam plateného zamestnania výhodnejšie ustanovenia ako právo Spoločenstva platné počas tohto obdobia a ktorá sa stane neplatnou po uplynutí tohto obdobia,

vedomé si veľkého prospechu vzájomnej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi obidvoma štátmi, ktorý predstavuje rozvoj výmeny mladých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú na územie druhého štátu v svojom odbore vykonávať platené zamestnanie na čas, ktorý nepresiahne 18 mesiacov,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na slovenských štátnych občanov a francúzskych štátnych občanov, ktorí sa už začlenili do profesionálneho života alebo doň práve vstupujú a ktorí vycestujú do druhého štátu na účel prehĺbenia si svojich vedomostí a spoznávania prijímajúceho štátu a jeho jazyka, ako aj na účel rozšírenia svojich odborných vedomostí a zlepšenia svojich pracovných perspektív. Na území prijímajúceho štátu môžu získavať skúsenosti v platenom zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosť zdravotníckeho, sociálneho, poľnohospodárskeho, remeselníckeho, priemyselného, obchodného alebo slobodného charakteru.

2. Títo štátni občania (ďalej len „mladí odborní pracovníci“) sú oprávnení zamestnať sa v oblasti ich pracovnej činnosti a na základe podmienok ustanovených v tejto dohode bez ohľadu na situáciu na trhu práce prijímajúceho štátu. V prípade povolaní, ktorých výkon podlieha osobitným právnym predpisom, sa tieto právne predpisy v plnom rozsahu vzťahujú na mladých odborných pracovníkov.

Článok 2

Mladí odborní pracovníci musia mať najmenej 18 rokov veku a neprekročia 35 rokov veku, musia mať náležitú úroveň jazykových vedomostí prijímajúceho štátu a doklad o skončení vzdelania, ktoré zodpovedá kvalifikácii požadovanej na ponúkané zamestnanie v prijímajúcom štáte alebo mať odbornú prax v príslušnom povolaní.

Článok 3

1. Čas povoleného zamestnania môže byť tri až dvanásť mesiacov a prípadne sa môže predĺžiť najviac na 18 mesiacov. Povolený čas pobytu na území prijímajúceho štátu zodpovedá povolenému času zamestnania.

2. Mladí odborní pracovníci nemôžu bez predchádzajúceho povolenia vydaného príslušnými orgánmi zmeniť zamestnávateľa.

3. Mladí odborní pracovníci môžu pokračovať vo svojom pobyte na území prijímajúceho štátu po skončení povoleného zamestnania iba za podmienok upravených v zmluve o pristúpení.

Článok 4

1. Počet francúzskych a slovenských mladých odborných pracovníkov, ktorí môžu byť prijatí na území štátu každej zmluvnej strany, nesmie prekročiť 300 osôb ročne.

2. Mladí odborní pracovníci, ktorí sa už zdržiavajú na území štátu druhej zmluvnej strany na základe tejto dohody, sa nezapočítavajú do stanoveného počtu uvedeného v odseku 1 tohto článku.

3. Ustanovený počet sa uplatňuje bez ohľadu na čas, na ktorý sa povolenia vydali, a na čas, na ktorý sa vydané povolenia použili.

4. Ak sa počet mladých odborných pracovníkov jedného zo štátov zmluvných strán stanovený v odseku 1 tohto článku v priebehu jedného roka nevyčerpá, ten nemôže znížiť počet povolení udelených mladým odborným pracovníkom štátu druhej zmluvnej strany, ani preniesť zostatok nevyčerpaného počtu do nasledujúceho roka.

5. Počet mladých odborných pracovníkov zamestnaných na základe tejto dohody sa v prvom roku počíta od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra a v nasledujúcich rokoch od 1. januára do 31. decembra.

6. Prípadná zmena stanoveného počtu uvedeného v odseku 1 tohto článku sa môže dohodnúť výmenou nót medzi orgánmi zmluvných strán pred 1. decembrom kalendárneho roka tak, aby nadobudla platnosť v nasledujúcom roku.

Článok 5

1. Na mladých odborných pracovníkov sa vzťahuje zásada rovnakého zaobchádzania ako na zamestnancov prijímajúceho štátu, ak ide o odmeňovanie zo strany zamestnávateľa, uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení a postupov upravujúcich pracovné vzťahy a pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a sociálnu ochranu.

2. V oblasti sociálneho zabezpečenia sa na mladých odborných pracovníkov vzťahujú ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu so zreteľom na ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71.

3. Na mladých odborných pracovníkov sa vzťahujú ustanovenia bilaterálnych zmlúv v daňovej oblasti na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Článok 6

Rodinní príslušníci (manžel/ka a deti) mladých odborných pracovníkov sa nemôžu odvolávať na ich postavenie rodinných príslušníkov, aby tak získali povolenie na zamestnanie na území prijímajúceho štátu. Toto ustanovenie však neznamená obmedzenie práv rodinných príslušníkov z dôvodu voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie ani samotného práva požiadať o zamestnanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu.

Článok 7

1. Orgány zmluvných strán zodpovedné za túto dohodu sú:

– za slovenskú stranu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

– za francúzsku stranu: Ministerstvo zamestnanosti, práce a sociálnej kohézie.

2. Mladí odborní pracovníci, ktorí chcú využiť ustanovenia tejto dohody, musia si podať žiadosť na poverený orgán, ktorý v ich štáte sústreďuje a predkladá žiadosti mladých odborných pracovníkov. Poverenými orgánmi na tento účel sú:

– za slovenskú stranu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

– za francúzsku stranu: Úrad medzinárodných migrácií.

3. Mladí odborní pracovníci musia vo svojej žiadosti presne uviesť všetky potrebné údaje o dokladoch o skončenom vzdelaní alebo o odbornej praxi uvedené v článku 2 tejto dohody, ako aj uviesť zamestnávateľa, u ktorého budú vykonávať činnosť, pre ktorú žiadajú povolenie na zamestnanie.

4. Jeden alebo druhý poverený orgán preskúma túto žiadosť a ak sú splnené podmienky ustanovené v tejto dohode, postúpi ju poverenému orgánu druhého štátu s prihliadnutím na stanovený ročný počet.

5. Poverené orgány obidvoch štátov vykonajú všetko v záujme toho, aby zabezpečili preskúmanie žiadostí v čo najkratších termínoch.

6. Aby sa uľahčilo hľadanie zamestnania mladým odborným pracovníkom predkladajúcim svoje žiadosti v súlade s touto dohodou, orgány každého štátu im dajú k dispozícii nevyhnutnú dokumentáciu na vyhľadávanie zamestnávateľa a prijmú všetky potrebné opatrenia na oboznámenie zamestnávateľov s možnosťami ustanovenými v tejto dohode. Dostanú k dispozícii aj informácie o životných a pracovných podmienkach v prijímajúcom štáte.

Článok 8

1. Orgány zmluvných strán uvedené v článku 7 ods. 1 tejto dohody vyvinú na jednej strane všetko svoje úsilie, aby mladí odborní pracovníci vybraní v rámci tejto dohody dostali od príslušných orgánov v čo najkratšom čase povolenie na pobyt v súlade s platnými právnymi predpismi prijímajúceho štátu, aby sa ich pobyt mohol uskutočniť bez problémov, a na druhej strane, aby sa problémy, ktoré by sa prípadne mohli vyskytnúť, vyriešili čo najrýchlejšie.

2. Povolenie na zamestnanie sa udeľuje na dohodnutý čas zamestnania ihneď po splnení podmienok dohody bez ohľadu na situáciu na trhu práce.

Článok 9

Praktické možnosti spolupráce medzi poverenými orgánmi uvedenými v článku 7 ods. 2 budú predmetom doplňujúcich dohôd.

Článok 10

Zmiešaná komisia zložená z orgánov zmluvných strán a poverených orgánov uvedených v článku 7 ods. 1 a 2 sa bude schádzať podľa potreby na požiadanie jednej alebo druhej zmluvnej strany striedavo v jednom alebo druhom štáte. Táto komisia je poverená dohliadať nad vykonávaním tejto dohody a v prípade nevyhnutnosti riešiť spory, ktoré sa môžu vyskytnúť na základe výkladu alebo vykonávania tejto dohody.

Článok 11

1. Každá zo zmluvných strán oznámi diplomatickou cestou splnenie podmienok ustanovených jej vnútroštátnymi právnymi predpismi na to, aby dohoda nadobudla platnosť.

2. Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni doručenia poslednej nóty uvedenej v odseku 1.

3. Dohoda sa uzatvára na obdobie jedného roka a bude sa predlžovať vždy o jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie tri mesiace pred uplynutím lehoty jej platnosti.

4. V prípade nepredĺženia tejto dohody však povolenia schválené na jej základe zostávajú v platnosti.

Dané v Paríži 31. marca 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a vo francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky: Ľudovít Kaník v. r.

Za vládu Francúzskej republiky: Jean-Louis Borloo v. r.